Logo handlingsplanen for elvemusling

Vassdragsnavn: Otra

10010001
Beskrivelse:
Håkon Gregersen fra Sweco melder om funn av 1 elvemusling og 2 tomme skall i mai 2009. Funnene ble gjort ved dykkerundersøkelse av 15 km med dypområder i elva. Den levende muslingen ble grovt anslått til ca. 140 mm. De tomme skallene var rundt 117 mm lang. Det er sannsynlig at det finnes en sterkere bestand lenger oppe i vassdraget. Se vedlagt epost for ca. stedsangivelse (Gregersen 2009).

Kartlegging av elvemusling i Otra med sidebekker (Straibekken (Fiskevannsbekk/Aurebekk), Lillebekk (sidebekk til Straibekken), Lonanebekken (Sagbekken), Høyebekken (Mosbybekken/Høyanebekken) og Rauåna) undersøkt for elvemusling i 2017. Ved inspeksjon ble Rauåna, store deler av Høyebekken og øvre deler av Lonanebekken ansett som uegnet habitat for elvemusling og derfor utelatt fra videre undersøkelser. De resterende områdene i bekkene ble undersøkt ved hjelp av vannkikkert (direkte observasjon) (Larsen & Hartvigsen 1999). Den 14.07 ble selve Otra undersøkt ved hjelp av snorkling (direkte observasjon) (Larsen & Hartvigsen 1999). Manglende funn av elvemusling i selve Otra gir lite informasjon, da en relativt liten del av bunnarealet i elven ble undersøkt og det kan godt stå elvemusling på områder som ikke ble undersøkt eller på deler av de undersøkte områdene som var for dype til å undersøke (Magerøy, J.H. 2017).

Rapport med handlingsplan for elvemusling Margaritifera margaritifera i Agder - Status, trusler og tiltak. Da det er en viss usikkerhet rundt statusen til elvemusling i elva, så må det, aller først, gjennomføres en grundig kartlegging av vassdraget for å bekrefte eller avkrefte tilstedeværelsen av musling (Magerøy, J.H. & Larsen, B.M. 2018).
Trusler:

Tiltak:

Laks/sjøørret:
Nåværende Tetthet: Ukjent
Kvalitet:
Verneform:
Funnår: 1767
Kartlegginsstatus: Påvist
Kartleggingsehov:
Kommuner tilknyttet: Kristiansand Vennesla

Bilder:

0 bilder

Kilder:


Navn: Wergeland, N. 1963
År: 1963
Tittel: Christiansands beskrivelse. Skrifter utgitt av Kristiansand museum - nr. 1. Universitetsforlaget
Link: http://fmtl.gislink.no/elvemusling/kilder/ID_550.pdf
Kildetype: Litteratur

Navn: Eikeland, S. 1981
År: 1981
Tittel: Lyngdal fra istid til nåtid. 529 s.
Link: http://fmtl.gislink.no/elvemusling/kilder/ID_546.pdf
Kildetype: Litteratur

Navn: Bjorvatn, Ø. & Frognes, K. 1994
År: 1994
Tittel: Dengang - på våre kanter. Årbok 1994. Historielaget for Dypvåg, Holt og Tvedestrand.
Link: http://fmtl.gislink.no/elvemusling/kilder/ID_528.pdf
Kildetype: Litteratur

Navn: Gregersen, H. 2009
År: 2009
Tittel: Epost fra Håkon Gregersen om funn av elvemusling i Otra
Link: http://fmtl.gislink.no/elvemusling/kilder/ID_545.pdf
Kildetype: Innmeldte opplysninger

Navn: Magerøy, J.H. 2017
År: 2017
Tittel: Elvemusling i Otra og sidebekker 2017. NINA Prosjektnotat 14. Norsk institutt for naturforskning.
Link: http://fmtl.gislink.no/elvemusling/kilder/ID_818.pdf
Kildetype: Litteratur

Navn: Magerøy, J.H. & Larsen, B.M. 2018.
År: 2018
Tittel: Handlingsplan for elvemusling Margaritifera margaritifera i Agder - Status, trusler og tiltak (NINA Rapport 1424) Norsk institutt for naturforskning.
Link: http://fmtl.gislink.no/elvemusling/kilder/ID_813.pdf
Kildetype: Litteratur

Navn: Artskart
År:
Tittel: Artskart GBIF
Link: http://artsdatabanken.no
Kildetype: Sentrale dataregistre/internett
Elvemusling i Norge
Statsforvalteren i Trøndelag, Miljøvernavdelingen, Kristian Julien SFTL
Norsk institutt for naturforskning, Bjørn Mejdell Larsen NINA