Logo handlingsplanen for elvemusling

Velkommen til elvemuslingsbasen

Elvemuslingbasen er opprettet for å kunne håndtere all informasjonen om elvemusling i Norge i forbindelse med handlingsplanen for arten og eventuell utvelgelse som prioritert art.

Historikk
En viktig del av elvemuslingsbasen er å få samlet all historisk informasjon på en plass. Fra før har vi hatt Dag Dolmen og Einar Kleiven sin oversikt fra 1997. I 2015 fikk vi også tilgang til de opprinnelige spørreskjemaene fra oversikten i 1997. I tillegg har Jan og Karen Anna Økland hatt et kartotek på universitetet i Oslo som Bjørn Mejdell Larsen hos NINA har fått ta over. Dataene som fantes i gamle VannInfo er tatt inn i basen. Sammen med disse oversiktene, og kunnskapen Bjørn Mejdell Larsen har samlet i løpet av sitt arbeid på NINA, har vi nå en ganske komplett database som viser hvilke kilder som er tilgjengelig for hver lokalitet, og hvor den var nevnt først. De første lokalitetene ble dokumentert allerede på 1600-tallet.

Lokalitet
Elvemuslingsbasen er inndelt i lokaliteter. Hva er en lokalitet? En lokalitet er definert ut fra et system som er brukt i resten av Europa. Definisjonen på en lokalitet ligner på regineinndelingen til NVE. Det vil si at hovedstrengen i et vassdrag er en lokalitet. Finner man elvemusling i en sideelv blir dette en ny lokalitet, finner man musling i sideelven til en sideelv blir det en ny lokalitet. Lokalitet må ikke forveksles med en bestand. Man kan ha to eller flere bestander av elvemusling i samme lokalitet. Adskilt av avstand/hinder eller krav til verstfisk.

Tilgang
I tillegg til at dataene er tilgjengelig her, er de også tilgjengelig som WMS/WFS (se nedenfor). I tillegg leverer databasen nå data til "artnasjonal" via artsdatabanken. Artnasjonal (Miljødirektoratet) er arter av nasjonal forvaltningsinteresse. Datasettet er en del av DOK (Det offentlige kartgrunnlaget) som skal vurderes i forbindelse med forvaltning etter plan og bygningsloven. Foreløpig vises kun punkt for flate i artskart, men i tjenesten "artnasjonal" er det både punkt, punkt for flate og flate. Enkeltobservasjoner av elvemusling vil kunne legegs inn som vanlig i artsobservasjoner.

Ny kartløsning

Oversikt kilder
Oversikt med kommune

WMS/WFS - OBS! nye adresser

Veileder for flytting av elvemusling med opptak av lansering.

Foredrag elvemuslingseminar 2012
Foredrag elvemuslingseminar 2015
Foredrag elvemuslingseminar 2018

Kurs i flytting av elvemusling 2023 (kommer)
Elvemusling i Norge
Statsforvalteren i Trøndelag, Miljøvernavdelingen, Kristian Julien SFTL
Norsk institutt for naturforskning, Bjørn Mejdell Larsen NINA