Logo handlingsplanen for elvemusling

Vassdragsnavn: Mandalselva

10020001
Beskrivelse:
Elvemuslingen ble ikke funnet i Mandalselva i 2021, men historiske opplysninger og fotografi dokumenterer tidligere forekomster, samt organisert perlefiske for dronningen i København på 1700-tallet.

Mandalselva kan som er vist i andre store laksevassdrag i Agder og Rogaland, romme en restbestand som har overlevd forsuring og redusert fiskebestand, og som nå igjen kan rekruttere uten at dette er konstatert. Vannføringsregimet, med brå og hyppige endringer, kan være en begrensende faktor for elvemuslingens utbredelse. Historiske opplysninger har dokumentert at elvemuslingen har hatt en stor bestand i Mandalsvassdraget i tidligere tider. De siste kjente levende individer og tomme skall ble funnet i sidegrenen Høyeelva rundt 1970-75 (Sandaas, K. og Enerud, J. 2021).

Rapport med handlingsplan for elvemusling Margaritifera margaritifera i Agder - Status, trusler og tiltak. Da det er en viss usikkerhet rundt statusen til elvemusling i elva, så må det, aller først, gjennomføres en grundig kartlegging av vassdraget for å bekrefte eller avkrefte tilstedeværelsen av musling. Dersom elvemusling ikke er tilstede i vassdraget, kan man vurdere en reintroduksjon om elva er en egnet muslingbiotop (Magerøy, J.H. & Larsen, B.M. 2018)
Trusler:

Tiltak:

Laks/sjøørret:
Nåværende Tetthet:
Kvalitet:
Verneform:
Funnår: 1743
Kartlegginsstatus: Påvist, antatt utdødd
Kartleggingsehov:
Kommuner tilknyttet: Lindesnes

Bilder:

0 bilder

Kilder:


Navn: Finne-Grønn, S. H. 1897
År: 1897
Tittel: Familien Tostrup fra Lister [med 6 autotyper] samt Foged Tostrups beskrivelse af Lister og Mandals amt af 1743
Link: http://fmtl.gislink.no/elvemusling/kilder/ID_542.pdf
Kildetype: Litteratur

Navn: Magerøy, J.H. & Larsen, B.M. 2018.
År: 2018
Tittel: Handlingsplan for elvemusling Margaritifera margaritifera i Agder - Status, trusler og tiltak (NINA Rapport 1424) Norsk institutt for naturforskning.
Link: http://fmtl.gislink.no/elvemusling/kilder/ID_813.pdf
Kildetype: Litteratur

Navn: Sandaas, K. og Enerud, J. 2021
År: 2021
Tittel: Elvemusling Margaritifera margaritifera i Mandalselva i 2021. Agder fylke.
Link: http://fmtl.gislink.no/elvemusling/kilder/ID_872.pdf
Kildetype: Litteratur
Elvemusling i Norge
Statsforvalteren i Trøndelag, Miljøvernavdelingen, Kristian Julien SFTL
Norsk institutt for naturforskning, Bjørn Mejdell Larsen NINA