Logo handlingsplanen for elvemusling

Vassdragsnavn: Etneelva

12110002
Beskrivelse:
I Vibe (1896) nevner at der funne elvemusling i Etnaelva. Kambestad (m.fl. 1995) nevner Etneelva som usikker på en liste over muslingelver. Det ble sjekket to stasjoner for larver på gjeller uten funn i 2003 (Larsen 2005). Funn av tomme skall 1/4-2006 av Erik Kvalheim. (Koord Ø328087 N6617966).

I 2003 og 2011 ble det samlet inn ungfisk av laks og ørret uten at det ble påvist muslinglarver. Bestanden av elvemusling i vassdraget er høyst sannsynlig tapt (Kålås 2012).
Trusler:

Tiltak:

Laks/sjøørret: Ja
Nåværende Tetthet: Utdødd
Kvalitet:
Verneform:
Funnår: 1896
Kartlegginsstatus: Påvist
Kartleggingsehov:
Kommuner tilknyttet: Etne

Bilder:

0 bilder

Kilder:


Navn: Vibe, J. 1895
År: 1895
Tittel: Norges land og folk topografisk-historisk beskrivelse med enkelte vigtigere statistiske data. V. Buskeruds amt. - Jacob Dybwads forlag, Kristiania. 336 s.
Link: http://fmtl.gislink.no/elvemusling/kilder/ID_185.pdf
Kildetype: Litteratur

Navn: Kambestad m.fl. 1995
År: 1995
Tittel: Vassdragskalking i Hordaland, Rammeplan 1995-2005. FMRO 7-1997.
Link: http://fmtl.gislink.no/elvemusling/kilder/ID_258.pdf
Kildetype: Litteratur

Navn: Dolmen D. & Kleiven E. 1997
År: 1997
Tittel: Elvemuslingen Margaritifera margaritifera i Norge 2. Vitenskapsmuseet Rapp. Zool. serie 1997-6: 27 s.
Link: http://fmtl.gislink.no/elvemusling/kilder/ID_8.pdf
Kildetype: Litteratur

Navn: Larsen, B.M. (red.) 2005.
År: 2005
Tittel: Overvåking av elvemusling Margaritifera margaritifera i Norge. Årsrapport 2003. - NINA Rapport 37: 55 pp.
Link: http://fmtl.gislink.no/elvemusling/kilder/ID_260.pdf
Kildetype: Litteratur

Navn: Kålås, S. 2012
År: 2012
Tittel: Status for bestandar av elvemusling i Hordaland 2010. Rådgivende Biologer AS rapport 1494, 57 sider, ISBN 978-82-7658-882-8
Link: http://fmtl.gislink.no/elvemusling/kilder/ID_412.pdf
Kildetype: Litteratur

Navn: Erik Kvalheim
År:
Tittel: Pers. medd.
Link:
Kildetype: Innmeldte opplysninger
Elvemusling i Norge
Statsforvalteren i Trøndelag, Miljøvernavdelingen, Kristian Julien SFTL
Norsk institutt for naturforskning, Bjørn Mejdell Larsen NINA