Logo handlingsplanen for elvemusling

Vassdragsnavn: Skauga (Skaudalsvassdraget)

16240001
Beskrivelse:
Fra Berger, H.M. 2010:
Utbredelse
Det ble funnet elvemusling fra Skjæret (like ovenfor utløp Sagelva) og oppover til utløpet av kulpen nedstrøms Fossbrautet. Dette bekrefter at Skauga fortsatt har en en tynn bestand av elvemusling. Det ble ikke gjort grundige søk etter muslinger nedenfor Garmoaunet eller høyere oppover i Skauga. En kan ikke utelukke at det finnes muslinger i andre deler av vassdraget, men det lå ikke innenfor rammen på dette prosjektet å undersøke dette nærmere.
Tetthet
Gjennomsnittstallet for telte muslinger per minutt ble beregnet til 0,98 levende muslinger og 0 døde muslinger. Omregnet til antall individer per m² ble gjennomsnitt for de fire telleområdene 0,2 individer per m².
Bestandsstørrelse
Populasjonen av elvemusling i Skauga nedstrøms Fossbrautet er svært tynn og på bakgrunn av tellingene grovt beregnet til 2970 individer, fordelt på en elvestrekning på 700 m med et gjennomsnittlig vanndekt elvetverrsnitt på 21,3 m (totalt elvetverrsnitt 35 - 45 m).
Rekruttering
Lengdefordelingen i totalmaterialet viser at bestanden har relativt store individer med en gjennomsnittsstørrelse på 102,9 ± 23,4 mm (N = 51). Det ble ikke funnet skall. Minste musling påvist var 54,7 mm og største musling 132,6 mm. Det ble ikke påvist muslinger under 50 mm (rekrutter).
Miljø/vannkvalitet

Samlet vurdering
Populasjonen i Skauga karakteriseres svært sårbar, og på bakgrunn av innsamlete populasjonsdata klassifisert til Lav verneverdi (Klasse I). På grunn av at det er eneste kjente elvemuslingbestand av elvemusling i Rissa, vil vi anbefale at det gjennomføres tiltak for å ta vare på bestanden. Laks og/eller ørret (sjøørret) regnes som vertsfisk for muslinglarvene i vassdraget.
Tidligere registrering
Berger feltBIO ved Lars Ove Lehn og Hans Mack Berger påviste elvemusling ved bonitering av Skauga i Rissa kommune på strekningen utløp kulp nedenfor Foss bru til "Skjæret" ca 600m lenger nede. Elvemuslingen skal ikke være påvist tidligere, men skal vist ha vært der "historisk". Det bekreftes herved at muslingen fortsatt finnes i Skauga og at den må tas spesielt hensyn til i fovaltningen av vassdraget. Muslinger ble påvist fra ca 30m nedstrøms kulp til venstre og videre nær land nedstrøms. Den ble også observert omtrent ned til "Skjæret" 600m lenger nede. Det ble funnet både store (>10cm) og små individer(<5 cm= rekrutter). To individer ble lengdemålt til 84mm og 44 mm. Det indikerer at bestanden er selvreproduserende. Berger informerte Fylkesmannen i Sør-Trøndelag muntlig om funnet (17.07.07),- likeledes Fylkesmannen i Nord-Trøndelag som har forvaltningsansvaret for arten i denne regionen (Møre-og Romsdal, Sør- og Nord Tr.lag og Nordland).
Besøkt av Dolmen i 2008 (2009).

Deler av Skauga ble undersøkt i september 2014. I området ved Breidgjerdet, helt nederst i elva, ble en ca. 300 m lang elvestrekning undersøkt. Her ble det påvist 19 muslinger, med skallengder mellom 55-110 mm. Litt lengre oppstrøms, ble en strekning på ca.400 m undersøkt. Her ble det påvist 6 individer, som stod i to grupper. Ved Foss ble det påvist musling. 50 muslinger ble lengdemålt. Det ble ikke påvist elvemusling oppstrøms Foss/Roksetbekken, men det kan ikke utelukkes at en tynn bestand kan finnes i dette området. Se rapport for detaljert beskrivelse (Sjursen og Kjærstad 2014).
Trusler:
Kraftutbygging og redusert/ugunstig vannføringsregime, forbygning, punktutslipp fra landbruk, avrenning fra landbruksarealer, erosjon fra leirholdig grunn inntil elva. Nedgang i fiskebestand.
Tiltak:
Mer stabil og høyere minimumsvannføring fra Svartelva kraftverk vil sikre større vanndekte arealer og kunne sikre bestanden bedre enn i dag. Reduksjon av avrenning fra landbruksarealer og sikring av kantskogen (unngå hogst inntil elva) nedstrøms Fossbrottet.
Laks/sjøørret: Ja
Nåværende Tetthet: Liten
Kvalitet: Middels naturtilstand
Verneform:
Funnår: 2007
Kartlegginsstatus: Påvist med god geografisk avgrensning
Kartleggingsehov: Ingen behov
Kommuner tilknyttet: Indre Fosen

Bilder:

0 bilder

Kilder:


Navn: Lehn, L. O. 2007
År: 2007
Tittel: Pers. medd. Lars Ove Lehn og Berger H.M. feltBIO
Link: http://fmtl.gislink.no/elvemusling/kilder/ID_63.pdf
Kildetype: Innmeldte opplysninger

Navn: Berger, H. M. & Lehn, L. O. 2008
År: 2008
Tittel: Bonitering av fysiske forhold i Skauga i Rissa kommune 2007. Rapport nr. 8-2008. feltBIO.
Link: http://fmtl.gislink.no/elvemusling/kilder/ID_643.pdf
Kildetype: Litteratur

Navn: Dolmen, D. 2009
År: 2009
Tittel: Elvemuslingundersøkelser i Sør-Trøndelag 2006-2008. NOTAT Vitenskapsmuseet.
Link: http://fmtl.gislink.no/elvemusling/kilder/ID_305.pdf
Kildetype: Litteratur

Navn: Berger, H. M. 2010
År: 2010
Tittel: Kartlegging av elvemusling i 10 små vassdrag i Sør-Trøndelag 2009
Link: http://fmtl.gislink.no/elvemusling/kilder/ID_139.pdf
Kildetype: Litteratur

Navn: Jørgensen, L. & Halvorsen, M. 2011
År: 2011
Tittel: Kartlegging av elvemusling (Margaritifera margaritifera) på Fosenhalvøya 2011. Nordnorske ferskvannsbiologer. Rapport 2011-01.
Link: http://fmtl.gislink.no/elvemusling/kilder/ID_413.pdf
Kildetype: Litteratur

Navn: Sjursen, A.D. & Kjærstad, G. 2014
År: 2014
Tittel: Kartlegging av elvemusling (Margaritifera margaritifera) i Trøndelag, 2014
Link: http://fmtl.gislink.no/elvemusling/kilder/ID_480.pdf
Kildetype: Litteratur
Elvemusling i Norge
Statsforvalteren i Trøndelag, Miljøvernavdelingen, Kristian Julien SFTL
Norsk institutt for naturforskning, Bjørn Mejdell Larsen NINA