Logo handlingsplanen for elvemusling

Vassdragsnavn: Namsen

17030002
Beskrivelse:
Flere enkelt registreringer i hovedelva. Usikkert om det er egne bestander eller om det er musling som kaommer fra sidebekker.

Dokumentasjon på utbredelse og tilstand for elvemuslingbestanden i Namsenvassdraget ble gjennomført i 2015, og vil inngå som en del av nasjonal kartlegging av muslingbestander i Norge. Kartleggingingen ble gjort i Namsen fra Nedre Fiskumfoss til Sellæghylla i 2015. Inventeringen omfatter registrering av forekomst, utbredelse og tetthet av elvemusling. Den reelle populasjonsstørrelsen er umulig å fastslå, men konklusjonen er at populasjonen i hoveddelen av Namsen er stor og i størrelsesorden 430 000 – 1,1 million synlige muslinger(Berger, H.M., Lamberg, A. & Moe, K. 2017).
Trusler:

Tiltak:

Laks/sjøørret:
Nåværende Tetthet: Tett
Kvalitet:
Verneform:
Funnår:
Kartlegginsstatus: Påvist med god geografisk avgrensning
Kartleggingsehov:
Kommuner tilknyttet: Namsos Namsskogan Grong Overhalla

Bilder:

0 bilder

Kilder:


Navn: Helland, A. 1909b
År: 1909
Tittel: Norges land og folk topografisk-statistisk beskrevet. XVII. Nordre Trondhjems amt. 2.del. - H. Aschehoug & Co. (W. Nygaard), Kristiania. 1099 s.
Link: http://fmtl.gislink.no/elvemusling/kilder/ID_315.pdf
Kildetype: Litteratur

Navn: FMNT. 1999
År: 1999
Tittel: Rødlistestatus for truete og sårbare arter i Nord-Trøndelag. Fylkesmannen i Nord-Trøndelag. Miljøvernavdelingen. Rapport nr.1.1999.
Link: http://fmtl.gislink.no/elvemusling/kilder/ID_664.pdf
Kildetype: Litteratur

Navn: Moen, R. 2009
År: 2009
Tittel: Avisartikkel NA - Populær friluftscamp. Namdalsavisa.
Link: http://fmtl.gislink.no/elvemusling/kilder/ID_651.pdf
Kildetype: Innmeldte opplysninger

Navn: Berger, H.M., Lamberg, A. & Moe, K. 2017
År: 2015
Tittel: Kartlegging av elvemusling i Namsen fra Nedre Fiskumfoss til Sellæghylla i Nord-Trøndelag 2015. Utbredelse, tetthet, lengdefordeling og verneverdi. TOFA Rapport 1 – 2017:1-45.- Berger, H.M., Lamberg, A. & Moe, K. 2017.
Link: http://fmtl.gislink.no/elvemusling/kilder/ID_782.pdf
Kildetype: Litteratur
Elvemusling i Norge
Statsforvalteren i Trøndelag, Miljøvernavdelingen, Kristian Julien SFTL
Norsk institutt for naturforskning, Bjørn Mejdell Larsen NINA