Logo handlingsplanen for elvemusling

Oppkobling mot kart som tjeneste, nye adresser etter flytting høsten 2019

Rettigheter og bruk: All ikke komersiell bruk av Elvemuslingsbasen er gratis, men det må vises til Geografi i Nord-Trøndelag og Norge digitalt. Vi tar forbehold om feil i kartene, samt feil eller mangler i datasettene. Kartene er ikke rettslig bindende, og bruk av kartløsningen kan ikke erstatte vanlig saksgang.

Dataene er gjort tilgjengelig på WMS/WFS og rest API gjennom ArcGisServer til GISLINK.

I tjenestene er alle data inkludert. Sjekket men ikke funn og andre usikre data som ennå ikke er bekreftet.

Artnasjonal

Dataene kan også hentes via artnasjonal hos Miljødirektoratet. Arter av nasjonal forvaltningsinteresse. Her er det kun påviste og bekreftede funn som vises.

Infoside metadata elvemuslingbasetjenesten. WMS, WFS og Rest-API Elvemusling på GISLINK.

Du kan også lese mer om dette på GeoNorge-portalen.

Elvemusling i Norge
Statsforvalteren i Trøndelag, Miljøvernavdelingen, Kristian Julien SFTL
Norsk institutt for naturforskning, Bjørn Mejdell Larsen NINA