Logo handlingsplanen for elvemusling

Vassdragsnavn: Tovdalsvassdraget

10010003
Beskrivelse:
Det er tidligere påvist elvemusling i Tovdalselva, men det er svært upresise opplysninger om det(fra 1700-tallet). Helland (1904) skriver at: "I de bække, som falder i Bærsjøvatn, er der perlemuslinger".
Det er behov for ny kartlegging. Se rapport(Kleiven, E., Håvardstun, J., Dolmen, D. & Güttrup, D. 2013).

Rapport med handlingsplan for elvemusling Margaritifera margaritifera i Agder - Status, trusler og tiltak. Det finnes kun historiske opplysninger om elvemusling her og en kartlegging av vassdraget er nødvendig for å bekrefte eller avkrefte tilstedeværelsen av musling. Det er likevel lite sannsynlig at det finnes elvemusling, siden bestanden sannsynligvis forsvant for så lenge siden og nedbørfeltene er relativt høytliggende (NEVINA 2017), og det gjør at de sannsynligvis har vært og fortsatt kan være utsatt for forsuring. Av samme grunn er reintroduksjon av musling lite aktuelt. (Magerøy, J.H. & Larsen, B.M. 2018).

Elvemusling Margaritifera margaritifera gjenfunnet på 2 lokaliteter i Tovdalselva i 2018 (Sandaas, K. og Enerud, J. 2018).
Trusler:

Tiltak:

Laks/sjøørret:
Nåværende Tetthet: Ukjent
Kvalitet:
Verneform:
Funnår: 1700
Kartlegginsstatus: Påvist
Kartleggingsehov: Påvisning (Fins det musling)
Kommuner tilknyttet: Kristiansand Birkenes

Bilder:

0 bilder

Kilder:


Navn: Helland, A. 1904
År: 1904
Tittel: Topografisk-statistisk beskrivelse over Nedenes Amt. Anden del. Byerne og herrederne. Efter offentlig forsanstaltning. Aschehoug & co. 620 s.
Link: http://fmtl.gislink.no/elvemusling/kilder/ID_529.pdf
Kildetype: Litteratur

Navn: Wergeland, N. 1963
År: 1963
Tittel: Christiansands beskrivelse. Skrifter utgitt av Kristiansand museum - nr. 1. Universitetsforlaget
Link: http://fmtl.gislink.no/elvemusling/kilder/ID_550.pdf
Kildetype: Litteratur

Navn: Bjorvatn, Ø. & Frognes, K. 1994
År: 1994
Tittel: Dengang - på våre kanter. Årbok 1994. Historielaget for Dypvåg, Holt og Tvedestrand.
Link: http://fmtl.gislink.no/elvemusling/kilder/ID_528.pdf
Kildetype: Litteratur

Navn: Kleiven, E., Håvardstun, J., Dolmen, D. & Güttrup, D. 2013
År: 2013
Tittel: Historisk kunnskap og status for elvemuslingen Margaritifera margaritifera i Aust-Agder. NIVA.
Link: http://fmtl.gislink.no/elvemusling/kilder/ID_452.pdf
Kildetype: Litteratur

Navn: Sandaas, K. og Enerud, J. 2018.
År: 2018
Tittel: Elvemusling Margaritifera margaritifera gjenfunnet i Tovdalselva i 2018. Birkenes kommune, Agder fylke. Notat, 4 sider.
Link: http://fmtl.gislink.no/elvemusling/kilder/ID_775.pdf
Kildetype: Feltundersøkelse

Navn: Magerøy, J.H. & Larsen, B.M. 2018.
År: 2018
Tittel: Handlingsplan for elvemusling Margaritifera margaritifera i Agder - Status, trusler og tiltak (NINA Rapport 1424) Norsk institutt for naturforskning.
Link: http://fmtl.gislink.no/elvemusling/kilder/ID_813.pdf
Kildetype: Litteratur
Elvemusling i Norge
Statsforvalteren i Trøndelag, Miljøvernavdelingen, Kristian Julien SFTL
Norsk institutt for naturforskning, Bjørn Mejdell Larsen NINA