Logo handlingsplanen for elvemusling

Foredrag elvemuslingseminaret 2012

Dag1

1ElvemuslingseminarVærnes.pdf
ElvemuslingeriHaukåsvassdraget.pdf
Elvemuslingseminar_Jakob_Bergengren.pdf
Feltmetodikk.pdf
ForedragiTrondheim-Jan2012.pdf
FPM-LIFE-projektet-120110.pdf
Fredning.pdf
JarlKoksvikHandlingsplanforelvemusling.pdf
Media.pdf
MetoderElvemuslingjan2012HMB.pdf
MuslingprosjektetTrondheim2012.pdf
MuslingRB.pdf
NumedalslågenDNseminar.pdf
NVE-elvemusling-siste.pdf
Redoxmeter.pdf
TiltakHammerbekken100112_BML.pdf
TiltakiNT.pdf
Tiltak_Oslo_Akershus_elvemusling.pdf
UniocrassusforLIFE2012-2016_JakobBergengren.pdf

Dag2

BiologiøkologiEM110112_BML.pdf
ElvemuslingiFinnmark20120110.pdf
Elvemuslingogvannmiljøsystemet.pdf
Elvemuslingsbase.pdf
enperleinorsknatur_Heidi Sørensen.pdf
Karlsson_mfl_2012.pdf
OvervåkingEM110112_BML.pdf
UtbredelseEMiNorge110112_BML.pdf

Elvemusling i Norge
Statsforvalteren i Trøndelag, Miljøvernavdelingen, Kristian Julien SFTL
Norsk institutt for naturforskning, Bjørn Mejdell Larsen NINA