Logo handlingsplanen for elvemusling

Vassdragsnavn: Audna

10290001
Beskrivelse:
Audna er en gammel «perleelv». Første gangen perlefisket i Audna er nevnt i skriftlige kilder er i fra 1684 (Bergstøl 1960).

Forsuring tok knekken på den siste resten av bestanden av elvemusling om lag 1950. Audna er kalka fra 1985 med en doserer ved Stedjan og en ved Tryland. I 1991 ble det satt ut 250 elvemuslinger med lengder fra 6,55-14,12cm på fire stasjoner i Audna, der 200 ble individmerket. En flom i 1992 tok med seg mesteparten av elvemuslingene på de tre stasjonene lengst nede (st. 1-3). Det er gjort opptellinger av elvemuslingene i 1992, 1993, og 1994 og registreringer på de i 1996, 1999, 2001 og 2007. I 1996 ble det registrert gjenfunn på 8, 32, 20 og 74 % av elvemuslingene på stasjonene 1-4. I 2007, med registreringer bare på stasjon 3 og 4, var det gjenfunn av 18 og 68 % av elvemuslingene på disse to stasjonene(Kleiven og Dolmen 2008).

I perioden 2007-2009 ble det lett etter mulige rekrutteringer på sju utvalgte plasser(se rapport for detaljert anvisning) på elvestrekningen fra Øydnes i nord til Vigmostad i sør. Det ble ikke gjort funn av nye rekrutter på noen av lokalitetene. En mulig forklaring på eventuell manglende rekruttering av elvemusling i Audna kan være at det begrenset antall muslinger som ble satt ut, ble spredd for mye i vassdraget. Vannkjemien i vassdraget beskrives som god, med lave verdier av fosfor, men verdien av nitrogen er vesentlig høyere sett i sammenheng med verdier referert i litteraturen(Kleiven m.fl.2009).

Vellykket rekruttering ble først påvist nedenfor Ytre Øydnavatn i 2016 da et mindre antall 12(-13) år gamle individer ble påvist (Larsen & Magerøy 2016a).Plassering av kalkdoseringsanlegg og doseringen av kalk ut i vassdraget ville i betydelig grad berøre elvemuslingene som var satt ut i elva på dette stedet. For å bøte på dette, ble det derfor bestemt at man skulle forsøke å flytte så mange av muslingene som mulig til en annen del av elva nedstrøms kalkingsanlegget.Muslingene ble satt ut enkeltvis på et antatt godt leveområde en kilometer lenger ned i Audna(Larsen, B.M. 2021).

Rapport med handlingsplan for elvemusling Margaritifera margaritifera i Agder - Status, trusler og tiltak. (Magerøy, J.H. & Larsen, B.M. 2018; Larsen, B.M. 2021).
Trusler:

Tiltak:
Den ideele plassen for reintroduksjon av elvemuslinger ville trolig være en sidegren av vassdraget med tett bestand av ungfisk, god vannkjemi og nok vann gjennom tørkeperioden om sommeren
Laks/sjøørret: Ja
Nåværende Tetthet: Sporadisk
Kvalitet: Middels naturtilstand
Verneform:
Funnår: 1684
Kartlegginsstatus: Påvist med god geografisk avgrensning
Kartleggingsehov:
Kommuner tilknyttet: Lindesnes Lyngdal

Bilder:

0 bilder

Kilder:


Navn: Finne-Grønn, S. H. 1897
År: 1897
Tittel: Familien Tostrup fra Lister [med 6 autotyper] samt Foged Tostrups beskrivelse af Lister og Mandals amt af 1743
Link: http://fmtl.gislink.no/elvemusling/kilder/ID_542.pdf
Kildetype: Litteratur

Navn: Bergstøl, T. 1959
År: 1959
Tittel: Atterljom. Folkeminne frå smådalane kring Lindesnes III. Norsk Folkeminnelag nr. 82
Link: http://fmtl.gislink.no/elvemusling/kilder/ID_539.pdf
Kildetype: Litteratur

Navn: Bergstøl, T. 1960
År: 1960
Tittel: Vigmostadboka. Band II. Nærings- og kulturlivet
Link: http://fmtl.gislink.no/elvemusling/kilder/ID_551.pdf
Kildetype: Litteratur

Navn: Wergeland, N. 1963
År: 1963
Tittel: Christiansands beskrivelse. Skrifter utgitt av Kristiansand museum - nr. 1. Universitetsforlaget
Link: http://fmtl.gislink.no/elvemusling/kilder/ID_550.pdf
Kildetype: Litteratur

Navn: Bentsen, K. A. & Repstad, L. 1975
År: 1975
Tittel: Årsskrift nr. 53. Agder historielag.
Link: http://fmtl.gislink.no/elvemusling/kilder/ID_540.pdf
Kildetype: Litteratur

Navn: Tryland, T. 1977
År: 1977
Tittel: Litt meir om perle-fisket i Audna
Link: http://fmtl.gislink.no/elvemusling/kilder/ID_536.pdf
Kildetype: Annet

Navn: Tryland, T. 1977
År: 1977
Tittel: Perle-fisket i Audna var ei viktig inntekts-kjelde før i tida. Lindesnes (avis).
Link: http://fmtl.gislink.no/elvemusling/kilder/ID_535.pdf
Kildetype: Annet

Navn: Haraldstad, Ø. 1991
År: 1991
Tittel: Laksen er tilbake i Audna. Rapport fra et elvekalkingsprosjekt.
Link: http://fmtl.gislink.no/elvemusling/kilder/ID_534.pdf
Kildetype: Litteratur

Navn: Dolmen, D. & Kleiven, E. 1993
År: 1993
Tittel: Kalking i vann og vassdrag 1991. FoU-årsrapporter. DN -- notat 1993-1. Elvemuslingprosjektet.
Link: http://fmtl.gislink.no/elvemusling/kilder/ID_593.pdf
Kildetype: Litteratur

Navn: Dolmen, D. 1994
År: 1994
Tittel: Rapportering fra kalkningsprosjektene Øyenstikkerprosjektet og Elvemuslingsprosjektet. Universitetet i Trondheim. Vitenskapsmuseet. Zoologisk avdeling. Notat. 3 s.
Link: http://fmtl.gislink.no/elvemusling/kilder/ID_544.pdf
Kildetype: Litteratur

Navn: Torland, O. 2001
År: 2001
Tittel: Flerbruksplanen for Audnavassdraget. Sluttrapport.
Link: http://fmtl.gislink.no/elvemusling/kilder/ID_538.pdf
Kildetype: Litteratur

Navn: Knudsen, L. 2005
År: 2005
Tittel: Perlefiske i Audna. Artikkel hentet 07.11.2007 fra http://www.northseatrail.org/show_single_article.php?article_id=2304&lang=uk
Link: http://fmtl.gislink.no/elvemusling/kilder/ID_537.pdf
Kildetype: Annet

Navn: Kleiven, E. & Dolmen, D. 2008
År: 2008
Tittel: Overleving og vekst på utsett elvemusling Margaritifera margaritifera i Audna, Vest-Agder. – NIVA Rapport løpenr. 5590: 1–33. V-N
Link: http://fmtl.gislink.no/elvemusling/kilder/ID_234.pdf
Kildetype: Litteratur

Navn: Kleiven, E. & Dolmen, D. 2008
År: 2008
Tittel: Forsuring - en viktig årsak til tilbakegangen for elvemuslingen. pH-status. Forum for sur nedbør og kalking. 2-2008. Årgang 14.
Link: http://fmtl.gislink.no/elvemusling/kilder/ID_533.pdf
Kildetype: Litteratur

Navn: Bueklev, A. M. J. 2008
År: 2008
Tittel: Arkeologisk registrering. Romsletta. Lyngdal kommune.
Link: http://fmtl.gislink.no/elvemusling/kilder/ID_547.pdf
Kildetype: Litteratur

Navn: Kleiven, E., Håvardstun, J. & Dolmen, D. 2009
År: 2009
Tittel: Søk etter mogleg rekruttering av elvemusling i Audna, Vest-Agder. NIVA Rapport nummer 5849-2009
Link: http://fmtl.gislink.no/elvemusling/kilder/ID_414.pdf
Kildetype: Litteratur

Navn: Magerøy, J.H. & Larsen, B.M. 2018.
År: 2018
Tittel: Handlingsplan for elvemusling Margaritifera margaritifera i Agder - Status, trusler og tiltak (NINA Rapport 1424) Norsk institutt for naturforskning.
Link: http://fmtl.gislink.no/elvemusling/kilder/ID_813.pdf
Kildetype: Litteratur

Navn: Larsen, B.M. 2021
År: 2021
Tittel: Flytting av elvemusling i Norge. Eksempler på når, hvor og hvorfor flytting av elvemusling er benyttet som tiltak og resultater fra oppfølging og overvåking. NINA Rapport 2007. Norsk institutt for naturforskning.
Link: http://fmtl.gislink.no/elvemusling/kilder/ID_835.pdf
Kildetype: Litteratur
Elvemusling i Norge
Statsforvalteren i Trøndelag, Miljøvernavdelingen, Kristian Julien SFTL
Norsk institutt for naturforskning, Bjørn Mejdell Larsen NINA