Logo FMTL

Rapporter Klima- og miljøavdelingen

Rapportnummer Tittel År Sted ISBN
FMST-1991-1 Dovre-Rondane jervregion. Årsmelding 1990 frå eit forvaltningssamarbeid mellom fylkesmennene i Sør-Trøndelag, Møre og Romsdal og Oppland 1991
FMST-1991-3 Årsrapport fra landbrukskontroll 1990 1991
FMST-1991-4 Strategisk plan 1991 - 1995. Virksomhetsplan 1991 1991
FMST-1991-5 Overvåkning av 6 innsjøer-vassdrag i Sør-Trøndelag 1991
FMST-1991-6 Spesialavfall i Sør-Trøndelag. Mengder og disponering av spesialavfall i offentlige institusjoner i Trondheim 1991
FMST-1991-7 Store rovdyr i Sør-Trøndelag og jerven i Dovre-Rondane, 1991. Bestander, konflikt og tiltak 1991
FMST-1992-1 Natur- og friluftsverdier i Hofstadelvas nedbørfelt 1992
FMST-1992-2 Overvåkning av lakseparasitten Gyrodactylus salaris i Sør-Trøndelag i 1990 og 1991 1992
FMST-1992-3 Utviklingen av elgstammen i Sør-Trøndelag 1971 - 1992 1992
FMST-1992-4 Tilstand og status i vatn og vassdrag i Sør-Trøndelag 1992
FMST-1992-5 Utkast til verneplan for sjøfugl i Sør-Trøndelag 1992
FMST-1992-6 Vurdering av drikkevannskildene i Sør-Trøndelag 1992
FMST-1993-1 Avfallsplan for Sør-Trøndelag 1993
FMST-1993-2 Handlingsplan for oppgradering av avfallsplasser i Sør-Trøndelag 1993
FMST-1993-3 Villreinen i Knutshø 1993
FMST-1993-4 Myrreservatene 1993
FMST-1994-1 Steinsdalselva. Natur-, kultur- og friluftsverdier 1994
FMST-1994-1 Vern av bilogisk mangfold. Nasjonalparker, landskapsvernområder, plantefredningsområder og naturminner i Sør-Trøndelag 1994
FMST-1994-1 Seminar om miljøkriminalitet og miljøsamarbeid 1994
FMST-1994-1 Vern av biologisk mangfold. Myrreservatene. Oversikt over naturfaglig kunnskap 1 1994
FMST-1994-2 Forurensningsundersøkelser i 12 vassdrag i Sør-Trøndelag 1994
FMST-1994-3 Hvem, hva, hvor i vassdragsforvaltningen 1994
FMST-1994-4 Vern av biologisk mangfold. Skogreservatene 1994
FMST-1994-5 Fylkesplan for utslipp til gode sjøresipienter 1994
FMST-1994-6 Nasjonal registrering av verdifulle kulturlandskap, Sør-Trøndelag 1994
FMST-1994-7 Vern av biologisk mangfold. Våtmarksreservatene og fuglefredningsområdene 1994
FMST-1994-8 Vern av biologisk mangfold. Myrreservatene. Naturfaglig kunnskap 3. Sølendet naturreservat, Røros kommune 1994
FMST-1994-9 Vern av biologisk mangfold. Myrreservatene. Oversikt over naturfaglig kunnskap 2 1994
FMST-1995-1 Beitemarkssopp i seterlandskapet i Budalen, Midtre Gauldal, i 1994 1995
FMST-1995-2 Seterlandskapet i Budalen og Endalen, Midtre Gauldal, Midt-Norge. Kulturhistoriske og økologiske forhold i fjellets kulturlandskap 1995
FMST-1995-3 Elveoslandskap i Sør-Trøndelag fylke. En statusrapport 1995
FMST-1995-4 Vern av biologisk mangfold. Våtmarksreservatene 1. Verneområdene i Gaulosen, oversikt over naturfaglig kunnskap 1995
FMST-1995-5 Miljøvern i kommunene. Status og utfordringer. Delrapport1995 - 6. Resultatkontroll i 16 sidevassdrag til Orkla og Gaula 1995
FMST-1995-6 Resultatkontroll i 16 sidevassdrag til Orkla og Gaula 1995
FMST-1995-7 Statusrapport om flora, vegetasjon og fauna i det foreslåtte verneområdet Forelhogna i Sør-Trøndelag 1995
FMST-1995-8 Handlingsplan for friluftsliv i Sør-Trøndelag mot år 2000 1995
FMST-1996-1 Miljøtilstanden i Sør-Trøndelag 1996
FMST-1996-2 Forvaltningsplan for moskus på Dovre 1996
FMST-1996-3 Statusrapport for dyrelivet i det foreslåtte verneområdet på Dovrefjell i Oppdal kommune. Sør-Trøndelag 1996
FMST-1996-4 Trua arter i Sør-Trøndelag 1996
FMST-1996-5 Nasjonal registrering av verdifulle kulturlandskap i Sør-Trøndelag. Sluttrapport m. vedlegg 1996
FMST-1996-6 Undersøkelser av beitemarkssopp, flora og vegetassjon i seterlandskapet i Dindalen, Unndalen, Vinstradalen og Åmotsdalen i Oppdal, Sør-Trøndelag i 1996 1996
FMST-1997-1 Slamplan for Sør-Trøndelag 1997
FMST-1997-2 Forvaltning og utnyttelse av tangforekomstene i Grandefjæra naturreservat, Ørland kommune 1997
FMST-1997-3 Statusrapport for kvartærgeologi, flora, vegetasjon og fauna i Stråsjøen - Prestøyan naturreservat og i det foreslåtte verneområdet i Roltdalen 1997
FMST-1997-4 Forvaltningsplan for Hosensand landskapsvern- og plantefredningsområde, Leinslia naturreservat og Rønningen naturreservat 1997
FMST-1997-5 Beredskap mot akutt forurensning- implementering av MOB-modellen og utarbeidelse av digitale miljøprioriteringskart 1997
FMST-1998-1 Vannkvalitet i 5 mindre elver og 5 innsjøer i Sør-Trøndelag 1998
FMST-1998-2 Vern av biologisk mangfold. Våtmarksverneområdene 2. Verneområdene i Froan - Oversikt over naturfaglig kunnskap 1998
FMST-1998-3 Reanalyse av vegetasjon i Gaulosen naturreservat, Melhus kommune 1998 1998
FMST-1999-1 Forvaltningsplan for Apoteket naturreservat, Flå-Slipran naturreservat, Granøyen plantefredningsområde og Sjømyråsen naturreservat 1999
FMST-1999-2 Forvaltningsplan for Garbergmyra naturreservat, Meldal kommune 1999
FMST-1999-3 Overvåkingsplan for ferskvannsforekomster i Sør-Trøndelag 1999
FMST-1999-4 Reindriftens brukerrapport om Roltdalen 1999
FMST-1999-5A Viktige naturområder_Melhus kommune del1 1999
FMST-1999-5B Viktige naturområder_Melhus kommune del2 1999
FMST-2000-1 Kultiveringsplan for vassdrag i Sør-Trøndelag. Del 1 innlandsfisk 2000
FMST-2000-2 Fuglelivet i seks våtmarksreservat i Sør-Trøndelag 1999. Gåstjørnan, Holtvatna og Hukkelvatna i Midtre Gauldal, Nordre Snøfjelltjørn i Oppdal, Slettestjønna  i Rennebu, Litlbumyran i Meldal 2000
FMST-2001-1 Laksefisket i og rundt Trondheimsfjorden 1966 - 1997. Statistikk over sjø- og elvefisket illustrert ved figurer 2001
FMST-2003-1 Ornitologiske registreringer i Ridalen, Røros kommune, våren og sommeren 2003 2003
FMST-2003-2 Naturfaglig statusrapport for Hyllingsdalen. Flora, fauna, geologi og vassdragsnatur i det foreslåtte verneområdet i Hyllingsdalen 2003
FMST-2003-3 Naturfaglig statusrapport for Sylan. Flora og vegetasjon, fauna, geologi og landskap i det foreslåtte verneområdet i Sylan, Tydal kommune 2003
FMST-2017-1 Forvaltningsplan for Homla naturreservat i Malvik kommune 2017-2027. 2017
FMST-2016-3 Forvaltningsplan for Eidsvatnet fuglefredningsområde i Bjugn kommune 2016-2026 2016
FMST-2016-2 Forvaltningsplan for Hosensand landskapsvern- og plantefredningsområde i Åfjord kommune 2016-2026 2016
FMNT_1988-9 Lokal innsamling av spesialavfall. En presentasjon av en innsamlingsmodell 1988
FMST-2016-1 Forvaltningsplan for Hildremsvatnet naturreservat i Bjugn kommune 2016-2026 2016
FMNT_1985-5 Rapport fra studietur til Spania. Dagene 21 -28 april 1988 1985
FMST-2015-4 Status for registrerte lokaliteter i Naturbase for naturtypene kalkskog gammel barskog kystgranskog bekkekløft og bergvegg 2015
FMST-2015-3 Forvaltningsplan for Gammelelva naturreservat  2015
FMST-2015-2 Forvaltningsplan Hovsfjæra fuglefredningsområde 2015-2025 2015
FMST-2015-1 Forvaltningsplan for verneområdene i Froan 2015
FMNT_1986-1 Erfaringer fra drift av minirenseanlegg Klargester Biodisc B2. 1986
FMNT_1992-7 Konferanse om samferdsel i Levanger kommune 6. november 1991 1992
FMST-2013-1 orvaltningsplan Litlvatnet naturreservat 2013
FMNT_1987-10 Avfallsforbrenning i Europa. Rapport fra studietur 1987
FMST-2010-1 Undersøkelser av flora og vegetasjon i Austråttlunden og Lundahaugen i Ørland kommune i 2009 som grunnlag for ny forvaltningsplan. Jarle Inge Holten, Terrestrisk Miljøforskning. 2010
FMST-2009-3 Kunnskapsstatus for storsalamander Triturus cristatus i Sør-Trøndelag 2008 2009
FMST-2009-2 Forvaltningsplan for Høydalmoan naturreservat i Åfjord kommune 2009
FMST-2009-1 Verneområdene i Gaulosen. Forvaltningsplan 2009-2019. trondheim og Melhus komuner 2009
FMST-2008-2 Flora og vegetasjon i Granøyen plantefredningsområde etter 20 års vern 2008
FMST-2008-1 Reinventering av edelløvskogsreservatene i Sør-Trøndelag 2008
FMST-2007-2 Ornitologiske undersøkelser i Grandefjæra naturreservat, Ørland kommune, febr. 2001 - jan. 2002 2007
FMST-1990-1 Årsrapport VAR-seksjonen 1989 1990
FMST-2007-1 Vern av Statskog SFs grunn 2 2007
FMST-2006-5 Forvaltningsplan for Nordelva naturreservat, Rissa og Bjugn kommuner 2006
FMST-2006-4 Fuglelivet i Havmyran naturreservat sommeren 2002 2006
FMST-2006-3 Skarsfjella - Hyllingsdalen landskapsvernområde. Forslag m. div. reservater 2006
FMST-2006-1 Forvaltningsplan for moskusstammen på Dovrefjell 2006
FMST-2005-5 Fuglelivet i tre verneområder i våtmark i Sør-Trøndelag 2000. Bingholmsråsa fuglefredningsområde i Åfjord, Grønningsbukta naturreservat og Strømmen fuglefredningsområde i Rissa 2005
FMST-2005-4 Brukerrapport Skardsfjella - Hyllingsdalen, Røros og Tydal kommuner 2005
FMST-2005-3 Forslag om opprettelse av Sylan landskapsvernområde med Sankkjølen naturreservat 2005
FMST-2005-2 Forvaltningsplan for Trollheimen landskapsvernområde 2005
FMST-2005-1 Vern av Statskog SFs grunn. Områder i Sør-Trøndelag fylke. Utkast til verneplan 2005
FMST-2004-4 Faunistiske undersøkelser i Været landskapsvern- og dyrefredningsområde, Bjugn kommune 2004
FMST-2004-3 Evaluering av Været landkskapsvern- og dyrefredningsområde, Bjugn kommune 2004
FMST-1990-1 Elgmerkingsprosjektet i Selbu og Tydal 1990
FMST-2004-2 Ferskvannsfisk - problemarter i Sør-Trøndelag 2004
FMST-2004-1C Kultiveringsplan for vassdrag i  Sør-Trøndelag. Del 2 - Anadrome laksefisk. Skaun, Snillfjord, Trondheim, Ørland, Åfjord 2004
FMST-2004-1B Kultiveringsplan for vassdrag i  Sør-Trøndelag. Del 2 - Anadrome laksefisk. Agdenes, Bjugn, Frøya, Hemne, Hitra, Holtålen, Malvik, Meldal, Melhus, Midtre Gauldal, Oppdal, Orkdal, Osen, Rennebu, Rissa, Roan 2004
FMST-2004-1A Kultiveringsplan for vassdrag i  Sør-Trøndelag. Del 2 - Anadrome laksefisk. Generell del 2004
FMST-2004-1 Kultiveringsplan for vassdrag i  Sør-Trøndelag. Del 2 - Anadrome laksefisk 2004
FMST-2003-4 Ornitologiske registreringer i det foreslåtte verneområdet i Sylan, Tydal kommune. Rapport fra kartleggingen sommeren 2003 2003
FMST-1979-1 Utkast til verneplan for våtmarksområder i Sør-Trøndelag fylke  1979
FMST-1984-1 Registreringer av beiteskader forårsaket av kortnebbgåsa på Byneset, Trondheim kommune, våren 1984 1984
FMST-1984-2 Fiskeproduksjon og forurensning i Nedre Gaula. En undersøkelse av mindre sidevassdrag til Gaula i Melhus kommune 1984
FMST-1984-3 Undersøkelse av resipienter i Orkdal kommune 1984
FMST-1984-4 Landbrukskontrollen 1984 1984
FMST-1984-5 Bestands- og beiteregistreringer av kanadagås ved Gaulosen, Melhus og Trondheim kommuner, høsten 1984. En vurdering av evt. jakt på kanadagås 1984
FMST-1984-6 Skjøtselsplan for Gaulosen naturvernområder i Trondheim og Melhus kommuner, Sør-Trøndelag fylke 1984
FMST-1984-7 LTP 1985 - 88 1984
FMST-1984-8 Rapport VAR - 1-84. Vassdragsovervåkning 1982 - 83 1984
FMST-1984-9 Rapport VAR - 2-84. Forurensning av vassdrag fra siloer og gjødsellager 1983 1984
FMST-1985-1 Femundsmarka. En naturfaglig og forvaltningsorientert betraktning av mulighetene for en utvidelse av Femundsmarka nasjonalpark i Røros kommune 1985
FMST-1985-2 Sylane. En historisk og naturvernmessig vurdering av Essand-Sylane-Nedalsområdet. Forslag til opprettelse av et kombinert naturreservat og landskapsvernområde 1985
FMST-1985-3 Naturvernområder i Sør-Trøndelag fylke. Statusrapport per 1.3.1985 1985
FMST-1985-4 Roltdalsalmenningen - framtidig naturvernområde 1985
FMST-1985-5 Årsrapport VAR-seksjonen 1984 1985
FMST-1985-6 Verneplan for barskog i Sør-Trøndelag. Hvorfor 1985
FMST-1985-7 Skjøtselsplan for Sølendet naturreservat, Røros kommune, Sør-Trøndelag fylke 1985
FMST-1985-8 Årsrapport natur- og friluftsseksjonen 1984 1985
FMST-1985-9 Elgens vinterbeiting. Beiteregistreringer i Sør-Trøndelag 1985 1985
FMST-1986-1 Fiskeproduksjon og forurensning i Øvre Gaula. En undersøkelse av sidevassdrag til Gaula i Midtre Gauldal og Holtålen kommuner 1986
FMST-1986-1 Sjøfuglressursene i Sør-Trøndelag fylke 1986
FMST-1986-1 Rien - Hyllingen. Framtidig verneområde 1986
FMST-1986-1 Skjøtselsplan for friluftsområdene Røstøya, Marøya og Magerøya i Hemne kommune og Jamtøya i Snillfjord kommune, Sør-Trøndelag 1986
FMST-1986-2 Vigda i Skaun. Kartlegging av forurensningstilførsler 1986
FMST-1986-3 Børselva i Skaun. Karlegging av forurensningstilførsler 1986
FMST-1986-4 Prøvefiske i Rien 1985 1986
FMST-1986-5 Årsrapport 1985 1986
FMST-1986-6 Orientering om forurensningsloven 1986
FMST-1986-7 Etter Tsjernobyl. Erfaringer og vurderinger fra Sør-Trøndelag 1986
FMST-1986-8 Tilstandsvurdering av kommunale renseanlegg 1986
FMST-1986-9 Kommunale kloakkrenseanlegg i Sør-Trøndelag fylke 1986
FMST-1987-1 Atlasprosjektet i Sør-Trøndelag 1987
FMST-1987-1 Registrering av fosser og stryk. Forprosjekt 1987
FMST-1987-2 Aktuelle vassdrag for settefiskproduksjon i Sør-Trøndelag fylke. Forprosjekt 1987
FMST-1987-3 Åpning av jakt på kanadagås i Trøndelag 1986. Bakgrunn for jaktåpning og erfaringer fra den første jaktsesongen 1987
FMST-1987-4 Vannbruksplanlegging i Gaula. Referat fra Gaulaseminar 2.04.87 1987
FMST-1987-5 Landbrukskontrollen 1987 1987
FMST-1987-6 Fosser i Sør-Trøndelag. Status og prosjektplan medio september 1987 1987
FMST-1987-7 Årsrapport 1986 og arbeidsprogram 1987, miljøvernavdelingen i Sør-Trøndelag 1987
FMST-1987-8 Utkast til skjøtselsplaner for 8 vernede våtmarksområder i Sør-Trøndelag 1987
FMST-1987-9 Gaula. Tiltaksorientert overvåking. Forurensningstilførsler 1987
FMST-1988-1 Sikkerhet og beredskap i vannforsyningen 1988
FMST-1988-1 Forurensende og skjemmende avfallstømmimng i Sør-Trøndelag 1988
FMST-1988-1 Registrering av bjørn, jerv og ulv i Sør-Trøndelag i 1987 1988
FMST-1988-1 Aktuelle vassdrag for settefiskproduksjon i Sør-Trøndelag 1988
FMST-1988-1 Forvaltningsplan for Austråttlunden landskapsvernområde 1988-1998. 1988
FMST-1988-2 Beredskap for vannforsyning. Veileder 1988
FMST-1988-3 Sortering av aktuelle vassdrag for settefiskproduksjon 1988
FMST-1988-4 Årsrapport 1987 og årsprogram 1988 1988
FMST-1988-5 Verneplan 4 for vassdag. Gjennomgang av verdier. Grytelva 1988
FMST-1988-6 Verneplan 4 for vassdrag. Gjennomgang av verdier. Grytdalselva 1988
FMST-1988-7 Verneplan 4 for vassdrag. Gjennomgang av verdier. Oldenvassdraget 1988
FMST-1988-8 Verneplan 4 for vassdrag. Gjennomgang av verdier. Norddalselva 1988
FMST-1988-9 Gaula, Byneset, Øysand, Brekka. Tiltaksorientert overvåking. Forurensningstilførsler. Utvidelse av rapport 9-1987 1988
FMST-1989-1 Landbrukskontrollen 1988 1989
FMST-1989-2 Naturvernområder i Sør-Trøndelag fylke. Statusrapport per 1.1.1989 1989
FMST-1989-3 Modell for utmarksutnytting  -  AS Meraker Brug 1989
FMST-1989-4 Registreringer av bjørn, jerv og ulv i Sør-Trøndelag i 1988 1989
FMST-1989-5 Status for den lokale viltforvaltning i Sør-Trøndelag 1989
FMST-1989-6 Bruk av stålhagl i Sør-Trøndelag 1989 1989
FMST-1989-7 Landbrukskontrollen 1989 1989
FMST-1990-1 En analyse av det elvenære landskapet langs Orkla 1990
FMST-1990-2 Mindre lakse- og sjøørretvassdrag i Sør-Trøndelag, en vurdering av produksjonsgrunnlaget 1990
FMST-1990-3 Miljøhensyn i jordbruksområdene. Jordbrukets utvikling i Sør-Trøndelag de siste 30 årene og forslag til en mer miljøvennlig utvikling 1990
FMST-1990-4 Hyttenes vannforsyning. En spørreundersøkelse om VAR-forhold i utvalgte hytteområder i Oppdal og Røros kommuner 1990
FMST-1990-5 Registreringer av bjørn, jerv og ulv i Sør-Trøndelag i 1989 1990
FMST-1990-6 En ornitologisk konsekvensanalyse av Rusasetvatnet i Ørland kommune, Sør-Trøndelag, etter nedtappingen 1990
FMST-1990-7 Jervforvaltning i Dovre-Rondane-regionen. Årsrapport fra samarbeidsprosjektet mellom fylkesmennene i Sør-Trøndelag, Møre- og Romsdal og Oppland 1990
FMST-1990-8 De frivillige organisasjoner, et potensiale i den lokale viltforvaltning 1990
FMST-1990-9 Arealavrenning fra jordbruksareal 1990
FMST-1991-2 Registreringer av bjørn, ulv, jerv og gaupe i Sør-Trøndelag 1990 1991
FMNT_1986-4 Teinefiske etter røye. En spørreundersøkelse blant brukere av nettingteiner 1986
FMNT_1986-7 Lakseelver og lakseforvaltning i Spania. Rapport fra studietur til regionen Asturias 22-28 mai 1986 1986
FMNT_1995-4 Verneområder 1995
FMNT_1989-1 Administrativ samarbeidsmodell for arbeidet med landbruksforurensning mellom ytre landbruks- og miljøvernetat 1989
FMNT_1989-11 Vannkvalitet i Granavatn, Inderøy etter utsetting av regnbueørret 1989
FMNT_1989-12 Restaureringsplan for Rognsmoen grustak 1989
FMNT_1989-14 Trondheimsfjorden - desember -89. Statusrapport 1989
FMNT_1987-8 Fiskeforvaltning i Sverige. Rapport fra en studietur til Jamtland og Norrland 1987
FMNT_1988-11 Viltinteressene i kommuneplan 1988
FMNT_1992-5 Studietur Danmark 1991. Avfall og spesialavfall 1992
FMST-2014-1 Forvaltningsplan for Innstrandfjæra fuglefredningsområde i Ørland kommune. 2014-2024 2014
FMST-2017-3 Forvaltningsplan for Havmyran naturreservat 2017-2027, Hitra kommune. 2017
FMST-2017-2 Forvaltningsplan for Gaulosen marine verneområde i Trondheim, Melhus og Skaun kommuner 2017-2027. 2017
FMTL-2019-12 Forvaltningsplan for Alnes fuglefredningsområde i Levanger kommune. 2019-2029 2019 Alnes, Levanger 978-82-8397-021-0
FMTL-2018-14 Forvaltningsplan for Altskardet naturreservat i Namdalseid kommune 2018–2028 2018 Altskardet, Namdalseid 978-82-8397-008-1
FMNT-2016-10 Forvaltningsplan for Aunskardet-Lakshølhaugen naturreservat, 2016-2026 2016 Aunskardet-Lakshølhaugen, Namdalseid, Nord-Trøndelag
FMNT_1994-2 Aursunda 1994 Aursunda, Namdalseid, Namsos
FMNT-2016-1 Forvaltningsplan for Bangsjøan naturreservat i Grong, Overhalla, Snåsa og Steinkjer kommuner, 2016 - 2026 2016 Bangsjøan, Overhalla, Grong, Snåsa, Steinkjer, Nord-Trøndelag
FMNT_2006-7 Fiskeundersøkelser i vassdrag i Steinkjerregionen 2006 2006 Beitstadfjorden Steinkejr kommune
FMNT_2006-3 Overvåking av salinitet i Beitstadfjorden 2006 Beitstadfjorden Steinkjer kommune
FMNT_2003-1 Elvemuslingen (Margaritifera margaritifera) i Bjøra, Overhalla kommune i Nord-Trøndelag 2003 Bjøra Overhalla kommne
FMNT_1998-4 Naturverdier innen planområdene for nasjonalpark. Verdal-Snåsa-Lierne og Hartkjølen i Nord-Trøndelag 1998 Blåfjella, Lierne, Verdal, Snåsa, Steinkjer
FMNT_1998-5 Konsekvenser for reindrift/samisk næring ved opprettelse av nye nasjonalparker m.v. Verdal-Snåsa-Lierne og Hartkjølen i Nord-Trøndelag 1998 Blåfjella, Lierne, Verdal, Snåsa, Steinkjer
FMNT_1986-8 Fiskeundersøkelser i Bognavassdraget 1986 Bognavassdraget, Namsos
FMNT-2016-11 Forvaltningsplan for Buvika naturreservat og Gravhaugen naturreservat, 2016-2026 2016 Buvika og Gravhaugen, Namdalseid, Nord-Trøndelag
FMTL-2019-1 Bruksanalyse reindrift i Børgefjell/Byrkije nasjonalpark 2019 Børgefjell 978-82-8397-010-4
FMNT_2009-4 Forvaltnigsplan for Børgefjell/Byrkije nasjonalpark 2009 Børgefjell
FMNT_2002-1 Verneforslag for Børgefjellområdet med konsekvensutredninger 2002 Børgefjell NordTrøndelag Nordland
FMNT_2012-5 Opprettelse av Dåapma nasjonalpark 2012 Dåapma, Namdalseid, Verran, Flatanger
FMNT_1997-1 Eidsbotn 1997 Eidsbotn
FMTL-2018-11 Forvaltningsplan for Erikskulen naturreservat i Namdalseid kommune 2018–2028 2018 Erikskulen, Namdalseid 978-82-8397-005-0
FMTL-2019-13 Forvaltningsplan for Falstadbukta fuglefredningsområde i Levanger kommune. 2019-2029 2019 Falstadbukta, Levanger 978-82-8397-022-7
FMTL-2018-15 Forvaltningsplan for Ferjlia naturreservat i Verran kommune 2018–2028 2018 Ferjlia, Verran 978-82-8397-009-8
FMNT_1992-1 Fiskesperra i Figga 1992 Figga, Steinkjer
FMNT_2014-4 Forvaltningsplan for Finntjønnin naturreservat i Overhalla kommune 2014 Finntjønnin, Overhalla
FMNT-2016-9 Forvaltningsplan for Finnvolldalen-Esplingdalen naturreservat, 2016-2026 2016 Finnvolldalen-Esplingdalen, Namdalseid, Nord-Trøndelag
FMNT_2009-6 Elvemusling i Lennaelva og Teigmoelva, Flatanger kommune – Nord-Trøndelag 2009 Flatanger
FMNT_2012-3 Elvemusling i Flatanger kommune 2012 Flatanger
FMNT_1997-6 Fisk og forurensning i elvar og bekker i Frosta 1996 1997 Frosta
FMTL-2018-9 Biomangfold i fore dammer på Frosta i 2018 2020 Frosta 978-82-8397-003-6
FMNT_1990-3 Fisk og forurensing i bekker og elver i Grong 1989 1990 Grong
FMNT_1985-3 Skogrydding som tiltak for å redusere antall kollisjoner mellom elg og tog. En beskrivelse av iverksettelsen av tiltaket i Grong og Snåsa i 1984 1985 Grong, Snåsa
FMNT_1983-1 Tiltak for å redusere antall kollisjoner mellom elg og tog i kommunene Grong og Snåsa 1983 Grong, Snåsa
FMNT-2016-3 Forvaltningsplan for Grønningen naturreservat i Levanger kommune, 2016 - 2026 2016 Grønningen, Levanger, Nord-Trøndelag
FMNT_1993-4 Hammervatnet fugletårn 1993 Hammervatnet, Levanger
FMNT_1992-8 Aktiv vegetasjonskontroll i Hammervatnet 1992 Hammervatnet, Levanger
FMNT_1994-12 Ornitologisk rapport for Hammervatnet 1994 Hammervatnet, Levanger
FMNT_1993-8 Aktiv vegetasjonskontroll i Hammervatnet naturreservat 1993 Hammervatnet, Levanger
FMNT_1989-13 Forvaltningen av Hammervatnet naturreservat 1989 Hammervatnet, Levanger
FMNT_1992-3 Hammervatnet naturreservat 1992 Hammervatnet, Levanger
FMTL-2018-13 Forvaltningsplan for Hemna naturreservat i Namdalseid og Namsos kommune 2018–2028 2018 Hemna, Namdalseid 978-82-8397-007-4
FMNT_1994-4 Overvåking av vannkvaliteten i Hotranvassdraget 1993 1994 Hotran, Levanger
FMNT_1994-3 Hotranprosjektet i Levanger, fiskeundersøkelser i perioden 1990-1993 1994 Hotran, Levanger
FMNT_1995-2 Overvåking av Hotranvassdraget, Levanger, 1990-94 1995 Hotran, Levanger
FMNT_1993-3 Overvåking av vannkvaliteten i Hotranvassdraget 1992 1993 Hotran, Levanger
FMNT_1990-0 Hotranprosjektet - Fiskeundersøkelser 1990 1990 Hotran, Levanger
FMNT_1995-7 Overvåking av Hotranvassdraget. Fiskeundersøkelser i perioden 1990-95 1995 Hotran, Levanger
FMNT_1988-2 Fisk og forurensing i i Høylandsvassdraget 1987 1988 Høylandet
FMTL-2018-7 Forvaltningsplan for Råbesdalen naturreservat i Høylandet kommune 2018 - 2028 2018 Høylandet
FMTL-2018-8 Forvaltningsplan for Langfjelldalen-Holmdalen naturreservat 2018 - 2028 2018 Høylandet
FMTL-2018-6 Forvaltningsplan for Aundalen naturreservat i Høylandet kommune 2018 - 2028 2018 Høylandet
FMNT_1989-6 Forslag til forvaltningsplan for Kongsmoelva, Høylandet 1989 Høylandet, Kongsmoelva
FMNT_1989-2 Fisk og forurensing i bekker i Inderøy kommune 1988 1989 Inderøy
FMNT_2014-6 Skogkartlegging i Inderøy kommune - samkartlegging med MiS og naturtyper etter DN Håndbok 13 2014 Inderøy
FMTL-2019-9 Forvaltningsplan for Vikaleiret fuglefredningsområde i Inderøy kommune. 2019-2029 2019 Inderøy, Vikaleiret 978-82-8397-018-0
FMNT_1985-8 Tungmetaller i fisk i Indre Namdalen 1985 Indre Namdalen
FMNT_2015-8 Forvaltningsplan for Jamtheimen naturreservat i Overhalla kommune, 2015 – 2025 2015 Jamtheimen, Overhalla, Nord-Trøndelag
FMNT-2017-3 Forvaltningsplan for Kjesbu - Høgmannen naturreservat i Steinkjer kommune 2017 - 2027 2017 Kjesbu - Høgmannen, Steinkjer, Nord-Trøndelag
FMNT_2010-4 Skjøtselplan for Kjeøya naturreservat i Nærøy kommune. 2010 Kjeøya, Nærøy
FMNT_2012-1 Skjøtselsplan for Kjeøya naturreservat i Nærøy kommune 2012 Kjeøya, Nærøy
FMNT_2014-5 Forvaltningsplan for Klårtjønnhaugen naturreservat i Overhalla kommune 2014 Klårtjønnhaugen, Overhalla
FMNT-2016-4 Forvaltningsplan for Koltjønndalen naturreservat i Meråker kommune, 2016 - 2026 2016 Koltjønndalen, Meråker, Nord-Trøndelag
FMTL-2018-1 Forvaltningsplan for Kråkvågsvaet fuglefredningsområde i Ørland kommune.\r\n 2018 Kråkvågsvaet, Ørland 978-82-8397-000-5
FMNT-2017-2 Forvaltningsplan for Kvamsfjellet naturreservat i Steinkjer kommune, 2017 - 2027 2017 Kvamsfjellet, Steinkjer, Nord-Trøndelag
FMNT_2006-6 Sklinna – Fugleøya lengst ut i havet 2006 Leka kommune
FMNT_2005-2 Forvaltningsplan for Horta verneområde, Leka kommune 2005 Leka kommune Horta Hortavær
FMNT_1989-9 Fisket i Leksdalsvatnet i perioden 1984 - 1988 1989 Leksdalsvatnet, Steinkjer, Verdal
FMNT_1985-1 Forsøksfiske med kilenot i Leksdalsvatnet 1985 Leksdalsvatnet, Steinkjer, Verdal
FMNT_1985-2 Fisket i Leksdalsvatnet 1984. En spørreundersøkelse blandt grunneiere og fiskekortkjøpere 1985 Leksdalsvatnet, Steinkjer, Verdal
FMNT_1990-2 Fisk og forurensing i bekker i Leksvik 1989 1990 Leksvik
FMNT_1988-3 Fisk og forurensing i Hoplavassdraget, Levanger 1988 Levanger
FMNT_1988-1 Fisk og forurensing i elver og bekker i Levanger 1988 Levanger
FMNT_1987-5 En forurensingsundersøkelse av Levangerelva 1985 1987 Levanger
FMNT_1997-8 Menneskelig ferdsel og virkninger på fuglelivet undersøkt i 4 områder i Levanger kommune 1997 Levanger
FMNT_1986-6 Forra-området i kommunene Levanger, Verdal, Stjørdal og Meråker. Forslag til vern 1986 Levanger, Stjørdal, Meråker
FMTL-2019-11 Forvaltningsplan for Tynesfjæra fuglefredningsområde i Levanger kommune. 2019-2029 2019 Levanger, Tynesfjæra 978-82-8397-020-3
FMTL-2019-4 Forvaltningsplan for Storåa naturreservat i Lierne kommune. 2019–2029 2019 Lierne Kommune 978-82-8397-013-5
FMNT_1988-8 Vassdragsrapport i Lindseta 1988 Lindsetelva
FMTL-2018-5 Forvaltningsplan for Lødding naturreservat i Namsos kommune 2018 - 2028 2018 Lødding, Namsos
FMNT_2015-7 Forvaltningsplan for Mariafjellet naturreservat i Lierne kommune, 2015 – 2025 2015 Mariafjellet, Lierne, Nord-Trøndelag
FMNT_2014-1 Høring - forslag til vern av skogområder. Holden ( utvidelse Holdeslia), Migaren, Muusdalan,Trollfossklompen - Storgaulstadhøgda og Feren naturreservater. 2014 Meråker, Steinkjer, Grong, Lierne
FMTL-2018-3 Forvaltningsplan for rovvilt i region 6 Midt-Norge, Møre og Romsdal og Trøndelag 2018 Midt-Norge, Møre og Romsdal og Trøndelag 978-82-8397-002-9
FMNT_2008-8 Fiskeundersøkelser i Moldelva, Steinkjer kommune 2008 Moldelva Steinkjer kommune
FMNT_1987-9 Fiskeundersøkelser i Hoplavassdraget 1986. Rapport fra prøvefisket i Movatn, Hoklingen og Hammervatnet 1987 Movatn, Hoklingen, Hammervatnet, Levanger
FMNT_2013-4 Forvaltningsplan for rovvilt i region 6- Møre og Romsdal, Sør-Trøndelag og Nord-Trøndelag. Rovviltnemnda i region 6. 2013 Møre og Romsdal, Sør-Trøndelag og Nord-Trøndelag
FMNT-2017-7 Forvaltningsplan for Møytla naturreservat og Møytlaskardet naturreservat i Steinkjer kommune 2017 - 2027 2017 Møytla, Steinkjer, Nord-Trøndelag
FMNT_2012-2 Sjøauremerkinger i Namdalen 2012 Namdalen
FMNT_2014-11 Namslaksen 2014 2014 Namsen
FMNT_1989-10 Lakseundersøkelser i Namsenvassdraget - Årsrapport 1988 1989 Namsen
FMNT_1991-5 Lakseundersøkelser i Namsenvassdraget 1989-90 1991 Namsen
FMNT_2013-3 Namslaksen 2013 2013 Namsen
FMNT_2011-2 Namsblank/småblank faggrunnlaget 2011 Namsen
FMNT_1987-6 Fisk og forurensing i sideelver til Namsen. Overhalla 1986 1987 Namsen
FMNT_2008-5 Bonitering av Bjøra i Overhalla kommune 2008 Namsen Bjøra
FMNT_2010-5 Namslaksen 2010 2010 Namsenvassdraget
FMNT_2006-1 Namslaksen 2005 2006 Namsenvassdraget
FMNT_2005-1 Namslaksen 2004 2005 Namsenvassdraget
FMNT_2011-4 Namslaksen 2011 2011 Namsenvassdraget
FMNT_1996-1 Fisket i Namsenvassdraget i perioden 1976-1995 1996 Namsenvassdraget
FMNT_2007-2 Namslaksen 2006 2007 Namsenvassdraget
FMNT_2008-7 Namslaksen 2008 2008 Namsenvassdraget
FMNT_2012-6 Namslaksen 2012 2012 Namsenvassdraget
FMNT_2008-4 Namslaksen 2007 2008 Namsenvassdraget
FMNT_2004-1 Overvåking av namsblank, dverglaksen fra Øvre Namsen 2004 Namsenvassdraget
FMNT_2004-2 Namslaksen 2003 2004 Namsenvassdraget
FMNT_2009-7 Namslaksen 2009 2009 Namsenvassdraget
FMNT_2015-9 Namslaksen 2015 2015 Namsenvassdraget, Nord-Trøndelag
FMNT-2017-4 Forvaltningsplan for Fosnes prestegård naturreservat i Namsos kommune, 2017 - 2027 2017 Namsos
FMNT_1992-6 Fisk og forurensing i Namsos 1991 1992 Namsos
FMNT_2007-5 Grovbonitering av lakseførende strekning i Namsen i Overhalla og Grong kommune 2007 2007 Namsos Grong Overhalla kommune
FMTL-2019-5 Forvaltningsplan for Olsengelva naturreservat i Namsos kommune. 2019–2029 2019 Namsos Kommune 978-82-8397-014-2
FMTL-2018-4 Forvaltningsplan for Almdalen-Ekorndalen naturreservat i Namsos og Overhalla kommune 2018 - 2028 2018 Namsos, Overhalla
FMNT-2017-5 Forvaltningsplan for Ausvasstormyra naturreservat i Namsskogan kommune, 2017 - 2027 2017 Namsskogan
FMNT_1997-7 Botaniske undersøkelser av tre barskoger og ett kulturlandskap i Namsskogan og Lierne kommuner, Nord-Trøndelag 1997 Namsskogan, Lierne
FMNT_1990-5 Tilslamming av Nesvatn, Levanger i 1989 1990 Nesvatn, Levanger
FMNT_1993-7 Overvåking av lakseparasitten, Gyrodactylus Salaris i N-T i 1992 1993 Nord-Trøndelag
FMNT_1989-8 Rovvilt i Nord-Trøndelag. Bjørn, jerv og ulv 1988 1989 Nord-Trøndelag
FMNT_1993-6 Viktige sjøfuglområder i Nord-Trøndelag 1993 Nord-Trøndelag
FMNT_1994-7 Overvåking av lakseparasitten Gyrodactylus Salaris i Nord-Trøndelag 1993 1994 Nord-Trøndelag
FMNT_1984-1 Kontroll med landbruksavrenning. Resultat 1983 1984 Nord-Trøndelag
FMNT_1985-4 Jegerobservasjoner i elgforvaltningen. Erfaringer med bruk av Sett elg i N-T 1985 Nord-Trøndelag
FMNT_1985-7 Jegerprøven som valgfag i ungdomsskolen. Erfaring fra et prøveprosjekt i N-T skoleåret 1984-85 1985 Nord-Trøndelag
FMNT_1986-5 Canadagås i Nord-Trøndelag 1986 Nord-Trøndelag
FMNT_1987-11 Vassdragsdata Nord-Trøndelag 1987 Nord-Trøndelag
FMNT_1987-12 Batteriinnsamling i Midt-Norge 1987 Nord-Trøndelag
FMNT_1987-2 Radioaktivitet i ferskvannsfisk i Nord-Trøndelag i 1986 1987 Nord-Trøndelag
FMNT_1987-4 Vannkvalitetsvurdering av innsjøer i Nord-Trøndelag 1986 1987 Nord-Trøndelag
FMNT_1987-7 Rovvilt i Nord-Trøndelag. Bjørn 1986 1987 Nord-Trøndelag
FMNT_1988-4 Rovvilt i Nord-Trøndelag. Bjørn, jerv og ulv 1987 1988 Nord-Trøndelag
FMNT_1988-6 Oppdrett av fisk og skalldyr. Vegledning i behandling av konsesjonssøknader 1988 Nord-Trøndelag
FMNT_1990-4 Rovvilt i Nord-Trøndelag. Bjørn, jerv og ulv 1988 og 1989. Revurdering - bjørn 1986-1987 1990 Nord-Trøndelag
FMNT_1991-3 Overvåking av lakseparasitten Gyrodactylus Salaris i N-T i 1990 1991 Nord-Trøndelag
FMNT_1991-6 Rovvilt i Nord-Trøndelag. Bjørn, jerv og ulv 1990 1991 Nord-Trøndelag
FMNT_1992-2 Overvåkning av lakseparasitten Gyrodactylus Salaris i Nord-Trøndelag i 1991 1992 Nord-Trøndelag
FMNT_1994-1 Sjøørret og laksevassdrag i Nord-Trøndelag 1994 Nord-Trøndelag
FMNT_1994-6 Tilstandsvurdering av kloakkrenseanlegg i Nord-Trøndelag 1994 Nord-Trøndelag
FMNT_1994-8 Furudalsprosjektet. Flersidig skogbruk på statens grunn i Nord-Trøndelag 1994 Nord-Trøndelag
FMNT_1995-3 Handlingsplan for friluftsliv mot år 2000 i Nord-Trøndelag 1995 Nord-Trøndelag
FMNT_1995-6 Overvåking av lakseparasitten Gyrodactylus Salaris i Nord-Trøndelag 1993-95 1995 Nord-Trøndelag
FMNT_1996-0 Kultiveringsplan for ferskvannsfisk i Nord-Trøndelag. 1996 Nord-Trøndelag
FMNT_1997-4 Kultiveringsplan for ferskvannsfisk i Nord-Trøndelag 1997 Nord-Trøndelag
FMNT_1995-0 Friluftsliv i skolens nærmiljø, et sted for lek og læring 1995 Nord-Trøndelag
FMNT_1984-2 Viltområdekartlegging. Erfaring fra Nord-Trøndelag 1984 Nord-Trøndelag
FMNT_1986-9 Bever i Nord-Trøndelag 1986 Nord-Trøndelag
FMNT_1989-3 Overvåkning av lakseparasitten G.S. i Nord-Trøndelag 1989 Nord-Trøndelag
FMNT_1989-4 Skogrydding - reduserer elgpåkjørsel 1989 Nord-Trøndelag
FMNT_2013-2 Undersøkelse av kalksjøer i Nord-Trøndelag 2012 2013 Nord-Trøndelag
FMNT_1989-7 Elgens vandringsmønster i Nord-Trøndelag, foreløpige resultater fra 1989 og 1988 1989 Nord-Trøndelag
FMNT_1990-1 Radioaktivitet i ferskvannsfisk fra N-T (perioden 1986-89) 1990 Nord-Trøndelag
FMNT_1990-6 Hva er gjort og hva gjør vi med de store regulerte sjøene i Indre Namdal? 1990 Nord-Trøndelag
FMNT_1991-1 Elg i N-T 1991 Nord-Trøndelag
FMNT_1993-1 Kultiveringsplan for ferskvannsfisk i N-T 1993 Nord-Trøndelag
FMNT_1993-5 Radioaktivt innhold i viltkjøtt i Nord-Trøndelag 1986-1992 1993 Nord-Trøndelag
FMNT_1996-2 Overvåking av vannkvaliteten i Årgårdsvassdraget 1990-95 1996 Nord-Trøndelag
FMNT_1996-3 Registreringa v utvalgte kulturlandskap i Nord-Trøndelag 1996 Nord-Trøndelag
FMNT_1996-4 Gaupe i Nord-Trøndelag 1991-1996 1996 Nord-Trøndelag
FMNT_1996-5 Utkast til forvaltningsplan for store rovdyr i Nord-Trøndelag 1996 Nord-Trøndelag
FMNT_1997-2 Overvåkning av Hotranvassdraget i Levanger 1997 Nord-Trøndelag
FMNT_1997-3 Utkast til verneplan for sjøfuglområder i Nord-Trøndelag 1997 Nord-Trøndelag
FMNT_1998-1 Samiske kulturminner innen planområder for nasjonalpark 1998 Nord-Trøndelag
FMNT_1998-7 Overvåking av Hotranvassdraget i Levanger, vannkvalitet og status for fisk i perioden 1990-98 1998 Nord-Trøndelag
FMNT_1998-8 Vinterundersøkelse i 14 innsjøer i Nord-Trøndelag 1998 1998 Nord-Trøndelag
FMNT_1999-1 Rødlistestatus i Nord-Trøndelag 1999 Nord-Trøndelag
FMNT_2000-1 Vinterundersøkelse i 7 innsjøer i Nord-Trøndelag 1999 2000 Nord-Trøndelag
FMNT_2000-2 Forvaltningsplan for store rovdyr og kongeørn i Nord-Trøndelag 2000 Nord-Trøndelag
FMNT_2001-1 Overvåking av laksevassdrag i Nord-Trøndelag 2001 Nord-Trøndelag
FMNT_2002-2 Arealdokumentasjon i Strandsonen 2002 Nord-Trøndelag
FMNT_2004-3 Elveperlemusling i Nord-Trøndelag 2004 Nord-Trøndelag
FMNT_2004-4 Overvåking av laks og laksevassdrag i Nord-Trøndelag 2004 Nord-Trøndelag
FMNT_2008-6 Vern avskog på Statskog SF og OVF. Frivillige avtaler med private grunneiere. Høringsdokument for verneplanen 2008 Nord-Trøndelag
FMNT_2009-2 Kartlegging av introduserte planter i våtmark langs Torndheimsfjorden i Nord-Trøndelag 2009 Nord-Trøndelag
FMNT_2010-3 Forvaltningsplan for vår- og høstrastende kortnebbgås i Nord-Trøndelag 2010 Nord-Trøndelag
FMNT_2011-1 Status for horndykker Podiceps auritus i Nord-Trøndelag 2010 2011 Nord-Trøndelag
FMNT_2014-10 Elvemusling (Margaritifera margaritifera) i Nord-Trøndelag 2013 og 2014 2014 Nord-Trøndelag
FMNT_2014-7 Laks og ørret i mindre elver og bekker i Nord-Trøndelag 2014 2014 Nord-Trøndelag
FMNT-2016-6 Fremmede, skadelige arter i ferskvatn i Nord-Trøndelag 2016 Nord-Trøndelag
FMNT-2016-5 Elvemusling (Margaritifera margaritifera) i Nord-Trøndelag. Utbredelse og status. 2016 Nord-Trøndelag
FMTL-2019-16 Lakselver i Norde Trondhjems amt, Sammenstilling av data fra 30 laksevassdrag i gamle Nord-Trøndelag 2019 Nord-Trøndelag 978-82-8397-026-5
FMNT_2015-3 Høring - Forslag til vern av skogområder 2015 Nord-Trøndelag, Buvika, Gravhaugen, Aunskardet-Lakshølhaugen, Ramsås, Kvamsfjellet, Migaren, Nonshaugen, Guselva,
FMNT_2014-8 Forvaltningsplan for Sunndalslia naturreservat i Leka kommune. 2014 Nord-Trøndelag, Leka, Sunndalslia
FMNT_2012-4 Faggrunnlaget for taigabendellav Bactrospora brodoi – naturfaglig utredning 2012 Nord-Trøndelag, Lierne, Overhalla, Grong
FMNT_2014-9 Forvaltningsplan for Røkkesdalen-Skogndalen naturreservat i Levanger kommune. 2014 Nord-Trøndelag, Røkkesdalen-Skogndalen, NR
FMNT_1998-9 Miljøtilstanden i Nord-Trøndelag 1998 Nord_trøndelag
FMNT_2015-6 Handlingsplan for elvemusling - sluttrapport 2015 Norge
FMNT_1991-4 Havbeiteforsøk i Storelvvassdraget i Nærøy kommune 1991 Nærøy
FMNT_2010-2 Elvemusling i Nærøy kommune 2010 Nærøy
FMNT_1997-5 Fisk og forurensning i elver og bekker i Nærøy 1996 1997 Nærøy
FMTL-2018-12 Forvaltningsplan for Oksdøla naturreservat i Namdalseid kommune 2018–2028 2018 Oksdøla, Namdalseid 978-82-8397-006-7
FMNT_1987-1 Fiskeundersøkelser i Oppløyvassdraget 1987 Oppløyvassdraget, Nærøy
FMNT_1991-2 Havbeiteprosjektet i Oppløyelva på Salsbruket - årsrapport 1991 Oppløyvassdraget, Nærøy
FMNT_1994-11 Forurensningsstatus i elver og bekker i Overhalla 1993 1994 Overhalla
FMNT_2007-3 Rinnleiret Naturresservat – Kort rapport skjøtsel 2006. Rammeprogram 2007 2007 Rinnleiret Verdal Levanger kommune
FMNT_2011-3 Forvaltningsplan for rovvilt region 6 2011 Rovviltregion 6, Nord-Trøndelag, Sør-Trøndelag, Møre og Romsdal
FMNT_1998-6 Konsekvenser for reindrift/samisk næring ved utvidelse av Børgefjell nasjonalpark i Nord-Trøndelag og Nordland 1998 Røyrvik, Hattfjelldalen
FMNT_2004-5 Sorteringsfiske av laks med kilenot i Salvassdraget 2004 Salsvassdraget Fosnes kommune
FMNT_2009-1 Forsøk med utsortering av oppdrettslaks i Salsvassdraget 2009 Salsvassdraget Fosnes kommune
FMNT_2014-2 Yngel og ungfisk av laks og ørret i Sanddølavassdraget 1976-2014 2014 Sandøla
FMNT_2008-2 Forvaltningsplan for Skarvan og Roltdalen nasjonalpark 2008 Skarvan Roltdalen Nord- og Sør-Trøndelag
FMNT-2017-6 Høring - Forslag til vern av skogområder 2017 Skavdalen, Røsheia, Kammen – Kaldal, Alteskardet, Fergeli, Olsengelva,
FMTL-2018-10 Forvaltningsplan for Sklinna naturreservat i Leka kommune 2018 - 2028 2018 Sklinna, Leka 978-82-8397-004-3
FMNT-2016-2 Flodpärlmussla i Slørdalselva, Snillfjord kommune i Sør Trøndelag. 2016 Slørdalselva, Snillfjord, Sør_Trøndelag
FMNT-1984-3 Skjøtselsplan for Bergåsen naturreservat og plantelivsfredningsområde i Snåsa 1984 Snåsa
FMNT_1994-10 Fisk og forurensning i elver og bekker i Snåsa 1993 1994 Snåsa
FMNT_1998-3 Fjell- og myrslåtter i Snåsa innen planområder for nasjonalpark 1998 Snåsa
FMTL-2019-6 Forvaltningsplan for Kolåsen naturreservat i Snåsa kommune. 2019–2029 2019 Snåsa Kommune 978-82-8397-015-9
FMNT_1987-3 Aurens gytebekker i Snåsavatnet 1987 Snåsavatnet, Steinkjer, Snåsa
FMNT_1986-3 Fisket i Snåsavatnet 1985 1986 Snåsavatnet, Steinkjer, Snåsa
FMNT_1985-6 Fisket i Snåsavatnet i 1984. En spørreundersøkelse blandt grunneiere og fiskekortkjøperne 1985 Snåsavatnet, Steinkjer, Snåsa
FMNT_1988-5 Fisket i Snåsavatnet i perioden 1983-1987 1988 Snåsavatnet, Steinkjer, Snåsa
FMNT_2014-3 FORVALTNINGSPLAN FOR SPILLUMSBEKKEN NATURRESERVAT I NAMSOS KOMMUNE Miljøvernavdelingen, april 2014. 2014 Spillumsbekken, Namsos
FMNT_2008-3 Gyro-overvåking i elver /bekker i Steinkjer-regionen 2007 2008 Steinkjer
FMNT_2010-1 Elvemusling i Steinkjer kommune 2012 Steinkjer
FMNT_1996-6 Steinkjervassdragene 1980 - 1996 1996 Steinkjer
FMNT_1984-4 Skjøtselsplan for edellauvskogreservater i Nord-Trøndelag, med spesiell vekt på Byahalla i Steinkjer 1984 Steinkjer
FMNT_1989-5 Fisk og forurensing i elver og bekker i Steinkjer 1988 1989 Steinkjer
FMNT_2006-2 Overvåking av lakseparasitten G. salaris i Steinkjerregionen 2006 Steinkjer kommune
FMTL-2019-8 Forvaltningsplan for Lundleiret fuglefredningsområde i Steinkjer kommune. 2019-2029 2019 Steinkjer, Lundleiret 978-82-8397-017-3
FMNT_2015-4 Kartläggning av flodpärlmussla,Margaritifera margaritifera i Utvikelva, Morkvedbekken och Semselva. 2015 Steinkjer, Nord-Trøndelag, Utvikelva, Morvedbekken, Semselva, Langhammerelva
FMNT_2009-5 Gyro-overvaking i elver/bekkar i Steinkjer-regionen 2009 2009 Steinkjerregionen
FMNT_2009-3 Gyro-overvaking i elver/bekkar i Steinkjer-regionen 2008 2009 Steinkjerregionen
FMNT_1988-7 Fisk og forurensing i elver i Stjørdal kommune 1988 Stjørdal
FMTL-2019-15 Forvaltningsplan for Vikanbukta fuglefredningsområde i Stjørdal kommune. 2019-2029 2019 Stjørdal, Viknabukta 978-82-8397-024-1
FMTL-2019-14 Forvaltningsplan for Vinnan og Velvangen fuglefredningsområde i Stjørdal kommune. 2019-2029 2019 Stjørdal, Vinnan og Velvangen 978-82-8397-023-4
FMNT-2017-8 Forvaltningsplan for Storgaulstadhøgda - Trollfossklompen naturreservat i Steinkjer kommune 2017 - 2027 2017 Storgaulstadhøgda og Trollfossklompen, Steinkjer, Nord-Trøndelag
FMNT_1994-9 Forvaltningen av verneområdene på Tautra. Status 1994 1994 Tautra, Frosta
FMNT_1988-10 Forvaltningen av verneområdene på Tautra, Frosta kommune 1988 Tautra, Frosta
FMTL-2019-2 Jaktfalk i Trøndelag 2018 2019 Trøndelag 978-82-8397-011-1
FMTL-2018-2 Frivillig vern og vern på Statskog 2018. 2018 Trøndelag 978-82-8397-001-2
SFTL_2022-1 Forslag om vern av skogområder – høring. Frivillig vern 2022 2022 Trøndelag
FMTL-2019-3 Forslag om vern av skogsområder - høring. Frivillig vern og vern på Statskog 2019. 2019 Trøndelag 978-82-8397-012-8
FMTL-2020-1 Forslag om vern av skogområder – høring. Frivillig vern 2020. 2020 Trøndelag 978-82-8397-025-8
SFTL-2021-1 Forslag om vern av skogområder - høring. Frivillig vern 2021. 2021 Trøndelag og Sunndal kommune Møre og Romsdal 978-82-8397-027-2
SFTL-2021-2 Kartlegging av fuglefaunen på Kalvskinnsfloene i Skarvan og Roltdalen nasjonalpark. 2021 Trøndelag, Skarvan Roltdalen 978-82-8397-028-9
FMNT_2008-1 På leting etter elvemusling i Fersetvassdraget 2008 Vega kommune Nordland Fersetvassdraget
FMNT_2007-1 Vekteren, Røyrvik. Registrering av gytebekker og aurerekruttering 2007 Vekteren Røyrvik kommune
FMNT_1990-7 Tindveden på Ørin.-Verdal kommune - forslag til skjøtsel (notat) 1990 Verdal
FMNT_1986-2 Fisk og forurensing i sidebekkene i Verdalselva 1986 Verdal
FMNT_1995-5 Forurensningsstatus i elver og bekker i Verdal 1994 1995 Verdal
FMNT_1998-2 Fjell- og myrslåtter i Verdal innen planområder for nasjonalpark 1998 Verdal
FMTL-2019-10 Forvaltningsplan for Bjørga fuglefredningsområde i Verdal kommune. 2019-2029 2019 Verdal, Bjørga 978-82-8397-019-7
FMNT_2007-4 Sjøaurebekker i Verdalsvassdraget 2007 Verdalsvassdraget
FMNT_2015-2 Forvaltningsplan for Øvre Forra naturreservat i Levanger, Stjørdal, Meråker og Verdal kommuner, 2015 - 2025 2015 Øvre Forra. naturreservat. Levanger. Stjørdal. Meråker. Verdal.
FMNT_1995-1 Overvåking av Årgårdsvassdraget, Namdalseid, 1990-94 1995 Årgårdsvassdraget, Namdalseid
FMNT_1994-5 Overvåking av vannkvaliteten i Årgårdsvassdraget 1993 1994 Årgårdsvassdraget, Namdalseid
FMNT_1993-2 Overvåking av vannkvaliteten i Årgårdsvassdraget 1992 1993 Årgårdsvassdraget, Namdalseid
Miljøvernavdelingas rapportserie
Statsforvalteren i Trøndelag, Miljøvernavdelingen, Kristian Julien SFTL