Logo FMTL

Vassdrag ikke valgt

Rapportnummer Tittel År Sted ISBN
Lamberg, A. og Gjertsen, V. 2021 Drivtelling av laks og sjøørret i Homla i 2016. SNA-rapport 01/2021 2021 Homla, Malvik
Lamberg, A. og Gjertsen, V. 2019 Drivtelling av laks og sjøørret i Homla i 2019. SNA-rapport 02/2020 2020 Homla, Malvik
FMTL-2018-9 Biomangfold i fore dammer på Frosta i 2018 2020 Frosta 978-82-8397-003-6
Ambjørdalen, V. & Berger, H.M. 2019 Gytegroptelling i Levangerelva 2018 2019 Levangerelva
Sollien, V. m.fl. 2018 Gytefisktellinger i Austerelva og Ferja 2019 Årgårdsvassdraget
Bongard, T. & Havn, T.B. 2019 Undersøkelser av fisk og bunndyr i Nordfola høsten 2018 2019 Nordfolda
FMTL-2019-16 Lakselver i Norde Trondhjems amt, Sammenstilling av data fra 30 laksevassdrag i gamle Nord-Trøndelag 2019 Nord-Trøndelag 978-82-8397-026-5
Ambjørdalen, V. & Berger, H.M 2019 Tilstandsundersøkelse i Tangstadelva 2018 2019 Tangstadelva
Rikstad, A., Høgaas, B. & Fordal, G. 2019 Kartlegging av gytegroper i Stjørdalselva 2018 - årsrapport 2019 Stjørdalsvassdraget
Lamberg, A. og Gjertsen, V. 2019 Drivtelling av laks og sjøørret i Homla i 2018. SNA-rapport 01/2019 2019 Homla, Malvik
Gjertsen, V. m.fl. 2018 Videoovervåkning av laks og sjøørret i Sausvassdraget i 2017 - et forprosjekt 2018 Salvassdraget
Bolme, G. 2018 Kartlegging av Storsalamander (Triturus cristatus) i Rindalsåsene 2018 Rindalsåsene
Bjølstad, O.K.H. 2018 Økologisk Tilstand - strekning fra Namsenvassdammen til Storflya 2018 Namsenvassdraget
Bolme, G. 2018 Kartlegging av Storsalamander (Triturus cristatus) i Rindalsåsene 2018 Rindalsåsene
Bolme, G. 2018 Kartlegging av Storsalamander (Triturus cristatus) i Rindalsåsene 2018 Rindalsåsene
Bolme, G. 2018 Kartlegging av Storsalamander (Triturus cristatus) i Rindalsåsene 2018 Rindalsåsene
Ambjørdalen, V. & Berger, H.M. Tilstandsundersøkelse av pukkellaks i Tangstadelva 2018 2018 Tangstadelva
Bremset, G., Ulvan, E.M. & Bergan, M.A. 2018 Fiskeribiologiske undersøkelser i Fættenelva. Gytefisktellinger i 2015 og ungfiskundersøkeleser i 2016 2018 Fættenelva
Hol, E. 2018 Tapt areal og redusert produksjonsevne i Verdalsvassdragets sjøørretbekker 2018 Verdalsvassdraget
Bolme, G. 2018 Kartlegging av Storsalamander (Triturus cristatus) i Rindalsåsene 2018 Rindalsåsene
Strand, R., Lamberg, A. & Gjertsen, V. 2018 Videoovervåkning av sjøørret og laks i Moelva i Salvassdraget i Nord-Trøndelag i 2008 til 2017 2018 Salvassdraget
Boissonnot, L. & Staldvik, F. 2018 Status for sjøørretbestander i Namdalen i perioden 1998-2017 2018 Nordfolda
Heggberget, T.G. m.fl. 2018 Gytegropregistrering i Namsen 31. oktober 2018 2018 Namsenvassdraget
Guldvik, T. 2018 Registrering av laks og sjøørret, samt seleksjonsfiske etter oppdrettslaks med harpun i Moelva, Salsnes, 2018 2018 Salvassdraget
Bolme, G. 2018 Kartlegging av Storsalamander (Triturus cristatus) i Rindalsåsene 2018 Rindalsåsene
Bolme, G. 2018 Kartlegging av Storsalamander (Triturus cristatus) i Rindalsåsene 2018 Rindalsåsene
Moe, K. 2018 Yngel- og ungfiskundersøkelse i Namsenvassdraget 2017 2018 Namsenvassdraget
Bolme, G. 2018 Kartlegging av Storsalamander (Triturus cristatus) i Rindalsåsene 2018 Rindalsåsene
Sundt-Hansen, L.E. m.fl. 2018 Fiskebiologiske undersøkelser i Øvre Namsen 2018 Namsenvassdraget
Anon. Frostating - utvalgt kulturlandskap 2017 Frosta
Ambjørdalen, V., Berger, H.M. & Skjøstad, M.B. 2017 Gytegroptelling i Levangerelva i 2016 2017 Levangerelva
Rikstad, A. 2017 Namslaksen 2016 2017 Namsenvassdraget
Davidsen, J.G. m.fl. 2017 Kartlegging av sjøørret i habitatområde ved utløpet av Stjørdalselva og konsekvensanalyse av tre utfyllingsalternativer 2017 Stjørdalsvassdraget
Ambjørndalen, V., Berger, H.M. & Skjøstad, M.B. 2017 Tilstandsundersøkelse - Laks og aure i Moldelva i Steinkjer kommune 2016 2017 Moldelva
Vårhus, L.M. 2016 Restaureringssuksess av sidebekker til Verdalselva, klassifisering av økologisk tilstand med bunndyr som kvalitetselement og forventningsverdier til ungfisktetthet av laksefisk 2016 Verdalsvassdraget
Heggberget, T. m.fl. 2016 Fiskeundersøkelser i Storflya, Øvre Namsen 2016 2016 Namsenvassdraget
Øksenberg, S. 2016 Videoovervåkning av fiskevandring i laksetrapp i Granfossen, Verdalsvassdraget 2016 Verdalsvassdraget
Ambjørndalen, V. & Berger, H.M. 2016 Ungfiskundersøkelse i fire småvassdrag i Nord-Trøndelag 2016 2016 Opløyelva, Lauvsneselva, Vetterhuselva
Lamberg, A. og Gjertsen, V. 2016 Drivtelling av laks og sjøørret i Homla i 2016. SNA-rapport 09/2016 2016 Homla, Malvik
Kålsås, S. 2016 Vertsart for elvemusling i Storvassdraget, Nærøy 2016 Storelva
Thorp, Ø. 2016 Ungfiskundersøkelser av laks i Figgavassdraget 2015. Overlevelse, vekst og gytebestandmål 2016 Figga
Ambjørndalen, V. & Berger, H.M. 2016 Ungfiskundersøkelse i fire småvassdrag i Nord-Trøndelag 2016 2016 Opløyelva, Lauvsneselva, Vetterhuselva
Gjertsen, V. & Lamberg, A. 2016 Registrering av laks og sjøørret i tre fisketrapper i Namsenvassdraget i 2014 og 2015 2016 Namsenvassdraget
Moe, K. & Rikstad, A. 2016 Fisketrappene i Sandølavassdraget 2016 Namsenvassdraget
Tilseth, E. 2016 Veileder: Salamanderdammer, nyetablering og restaurering 2016
Ambjørndalen, V. & Berger, H.M. 2016 Ungfiskundersøkelse i fire småvassdrag i Nord-Trøndelag 2016 2016 Opløyelva, Lauvsneselva, Vetterhuselva
Hansen, Ø. & Lamberg, A. 2016 Oppsummering og vurdering av resultater fra drivtelling i deler av Namsenvassdraget 2016 2016 Namsenvassdraget
Heggberget, T. m.fl. 2016 Oppsummering av gytegropstaksering i Namsen 4. november 2016 2016 Namsenvassdraget
Bendiksen, E. 2016 Laksungers (Salmo salar L.) bruk av littoralsonen i Eidsvatnet og Grongstadvatnet i Høylandsvassdraget 2016 Namsenvassdraget
Klausen, T.R. 2016 Mossa, ungfiskundersøkelse 2016 2016 Mossa
Kraabøl, M. 2015 Innspill til planlagte fiskepassasjer i Storelvvassdraget, Nærøy kommune i Nord-Trøndelag 2015 Storelva
Kjøsnes, A.J. 2015 Vandringshinder ved elveforbygninger langs Gaula, Namsen og Stjørdalselva 2015 Namsenvassdraget
Sandlund, O.T. m.fl. 2015 Fiskeribiologiske undersøkelser i Tunnsjøen og Tunnsjøflyan, 2014 2015 Namsenvassdraget
Guldvuik, T. 2015 Registrering av laks og sjøørret, samt seleksjonsfiske etter oppdrettslaks med harpun i Moelva, Salsnes, 2015 2015 Salvassdraget
Lilleløkken, R. 2015 Tilstand og el-fiskerapport fra utvalgte bekker i Stjørdalsvassdraget høsten 2015 2015 Stjørdalsvassdraget
FMNT_2015-9 Namslaksen 2015 2015 Namsenvassdraget, Nord-Trøndelag
Øksenberg, S. 2015 Bestandsovervåkning av laks og sjøørret. Verdalsvassdraget 2014 2015 Verdalsvassdraget
Øksenberg, S. 2015 Gytegroptelling i Levangerelva 2014 2015 Levangerelva
Berger, H.M. m.fl. 2015 Ungfiskundersøkelse i Levangerelva i 2015 2015 Levangerelva
FMNT_2014-2 Yngel og ungfisk av laks og ørret i Sanddølavassdraget 1976-2014 2014 Sandøla
Øksenberg, S. 2014 Gytegroptelling i Levangerelva 2013 2014 Levangerelva
FMNT_2014-11 Namslaksen 2014 2014 Namsen
Kristoffersen, H.L. 2014 Predaterer brunørreten i Verdalselva på laksyngel? 2014 Verdalsvassdraget
Næsje, T. m.fl. 2014 Fangster av villaks og rømt oppdrettslaks under overvåkingsfiske med kilenøter i namsfjorden og sportsfiske i Namsen 2014 Namsenvassdraget
Bermset, G. & Berger, H.M. 2014 Fisketelling i Kvistaelva i Nærøy kommune 2014 Kvistaelva
FMNT_2014-7 Laks og ørret i mindre elver og bekker i Nord-Trøndelag 2014 2014 Nord-Trøndelag
Øksenberg, S. 2014 Bestandsovervåkning av laks og sjøørret i Verdalsvassdraget 2013 2014 Verdalsvassdraget
FMNT_2014-7 Laks og ørret i mindre elver og bekker i Nord-Trøndelag 2014 2014 Nord-Trøndelag
FMNT_2014-7 Laks og ørret i mindre elver og bekker i Nord-Trøndelag 2014 2014 Nord-Trøndelag
Moe, K. 2014 Comparison of area use and movement behavior in wild and escaped farmed Atlantic salmon before and during spawning in the river Namsen 2014 Namsenvassdraget
Hansen, Ø.K. & Øksenberg, S. 2014 Vurderinger og forslag til habitatforbedrende tiltak i laksførende del av Stjørdalselva 2014 Stjørdalsvassdraget
Skei, J.K., Gatewood, R. & Strand, F. 2013 Nasjonal overvåkning av storsalamander Tririrus cristatus 2013 - resultater fra Midt Norge 2013 Midt-Norge
Skei, J.K., Gatewood, R. & Strand, F. 2013 Nasjonal overvåkning av storsalamander Tririrus cristatus 2013 - resultater fra Midt Norge 2013 Midt-Norge
Skei, J.K., Gatewood, R. & Strand, F. 2013 Nasjonal overvåkning av storsalamander Tririrus cristatus 2013 - resultater fra Midt Norge 2013 Midt-Norge
Skei, J.K., Gatewood, R. & Strand, F. 2013 Nasjonal overvåkning av storsalamander Tririrus cristatus 2013 - resultater fra Midt Norge 2013 Midt-Norge
Skei, J.K., Gatewood, R. & Strand, F. 2013 Nasjonal overvåkning av storsalamander Tririrus cristatus 2013 - resultater fra Midt Norge 2013 Midt-Norge
Skei, J.K., Gatewood, R. & Strand, F. 2013 Nasjonal overvåkning av storsalamander Tririrus cristatus 2013 - resultater fra Midt Norge 2013 Midt-Norge
Bjølstad, O. 2013 Biologisk overvåkning i Skjørdalsbekken etter akutt utslipp av organisk stoff i 2010 og 2011 2013 Verdalsvassdraget
Skei, J.K., Gatewood, R. & Strand, F. 2013 Nasjonal overvåkning av storsalamander Tririrus cristatus 2013 - resultater fra Midt Norge 2013 Midt-Norge
Øksenberg, S. 2013 Bestandsovervåkning av laks og sjøørret i Verdalsvassdraget 2012 2013 Verdalsvassdraget
Øksenberg, S. 2013 Gytegroptelling i Levangerelva 2012 2013 Levangerelva
Skei, J.K., Gatewood, R. & Strand, F. 2013 Nasjonal overvåkning av storsalamander Tririrus cristatus 2013 - resultater fra Midt Norge 2013 Midt-Norge
Berger, H.M. m.fl. 2013 Bonitering av fysiske forhold og egnethet for fiske i Forra og Sona i Stjørdal kommune 2013 Stjørdalsvassdraget
Skei, J.K., Gatewood, R. & Strand, F. 2013 Nasjonal overvåkning av storsalamander Tririrus cristatus 2013 - resultater fra Midt Norge 2013 Midt-Norge
FMNT_2013-3 Namslaksen 2013 2013 Namsen
Moe, K. 2013 Registrering av laks og sjøørret i fisketrappa i Nedre Fiskumfoss 2012 2013 Namsenvassdraget
Dolmen, D. m.fl. 2013 Populasjonsdynamikk, bestandsstørrelse og funksjonsområde hos midt-norsk salamander, Rapport feltarbeid. 2013 Midt-Norge
Skei, J.K. & Tilseth, E. 2013 Storsalamander i Malvik kommune - rapporter fra prosjekter i 2013 2013 Malvik
Stenberg, I. 2013 Plan for massedeponi i Klæbu og Malvik kommuner - registrering og vurdering av viltverdier 2013 Klæbu og Malvik
Skei, J.K., Gatewood, R. & Strand, F. 2013 Nasjonal overvåkning av storsalamander Tririrus cristatus 2013 - resultater fra Midt Norge 2013 Midt-Norge
Øksenberg, S. 2013 Miljøtiltak for laksefisk i Verdalsvassdraget. Status for fiskesamfunn, miljøtilstand og forslag til tiltak for å styrke bestanden av laks og sjøørret 2013 Verdalsvassdraget
Dervo, B.K. m.fl. 2013 Bestandssituasjon og opplegg for overvåkning av storsalamander (Triturus cristatus) i Norge 2013
Skei, J.K., Gatewood, R. & Strand, F. 2013 Nasjonal overvåkning av storsalamander Tririrus cristatus 2013 - resultater fra Midt Norge 2013 Midt-Norge
Tilseth, E. & Skei, J.K. 2013 Kartlegging av storsalamanderlokaliteter i Sør-Trøndelag - rapport for 2013 2013 Sør-Trøndelag
Berger, H.M. 2012 Ungfiskundersøkelser i Skjellåa, Storelva og Sitterelva i Flatanger 2011 2012 Skjellåa, Storelva og Sitterelva
Gorseth, S. 2012 Bestandsovervåking av laks og aure. Bogna og Aursunda i Namsos kommune, Årgårdsvassdraget i Namdalseid kommune, Nord-Trøndelag, 1999 - 2012 2012 Aursunda
FMNT_2012-6 Namslaksen 2012 2012 Namsenvassdraget
Hellen, B.A. m. fl. 2012 Fiskebiologiske undersøkelser i Nordfolda, Høylandet kommune, høsten 2011 2012 Nordfolda
FMNT_2012-2 Sjøauremerkinger i Namdalen 2012 Namdalen
Berger, H.M. 2012 Ungfiskundersøkelser i Langbogaelva, Sjølstadelva og Årforelva i Nærøy 2012 2012 Langbogaelva, Sjølstadelva og Årforaelva i Nærøy
Berger, H.M. 2012 Ungfiskundersøkelser i Langbogaelva, Sjølstadelva og Årforelva i Nærøy 2012 2012 Langbogaelva, Sjølstadelva og Årforaelva i Nærøy
Berger, H.M. 2012 Ungfiskundersøkelser i Skjellåa, Storelva og Sitterelva i Flatanger 2011 2012 Skjellåa, Storelva og Sitterelva
Berger, H.M. 2012 Ungfiskundersøkelser i Skjellåa, Storelva og Sitterelva i Flatanger 2011 2012 Skjellåa, Storelva og Sitterelva
Gorseth, S. 2012 Bestandovervåkning av laks og aure. Årgårdsvassdraget i Namdalseid kommune, Nord-Trøndelag 1999-2011 2012 Årgårdsvassdraget
Gustad, G. & Havik, T. 2012 Høringsuttalsese om vindkraftprosjektene i Verdal 2012 Verdal
Curle, C. 2012 Oppfølging av handlingsplan for STORSALAMANDER. Årsrapport 2011 2012
Ugedal, O. 2012 Vannføringsforhold i Levangerelva 2007-2011 2012 Levangerelva
Curle, C. 2012 Oppfølging av handlingsplan for STORSALAMANDER. Årsrapport 2011 2012
Curle, C. 2012 Oppfølging av handlingsplan for STORSALAMANDER. Årsrapport 2011 2012
Curle, C. 2012 Oppfølging av handlingsplan for STORSALAMANDER. Årsrapport 2011 2012
Uglem, I. m.fl. 2012 Merking av laks under gjenutsetting i Otra, Orkla, Gaula, Verdalselva og Lakselva i 2012; en foreløpig oppsummering 2012 Verdalsvassdraget
Curle, C. 2012 Oppfølging av handlingsplan for STORSALAMANDER. Årsrapport 2011 2012
Curle, C. 2012 Oppfølging av handlingsplan for STORSALAMANDER. Årsrapport 2011 2012
Storøy, C.I. 2012 Laksgala. Rapport om "Laksegårder i Namsen" 2012 Namsenvassdraget
Berger, H.M. 2012 Ungfiskundersøkelser i Namsenvassdraget 2011 2012 Namsenvassdraget
Curle, C. 2012 Oppfølging av handlingsplan for STORSALAMANDER. Årsrapport 2011 2012
Staldvik, F. 2012 Sorteringsfiske etter rømt oppdrettslaks og overvåkingsfiske i Namsen 2011 2012 Namsenvassdraget
Kilde, I. 2011 Kartlegging av storsalamander i Nord-Trøndelag 2011 2011 Nord-Trøndelag
Ganz, R, 2011 Konseptvalgutredning for transportløsning veg/bane Trondheim - Steinkjer 2011 Trøndelag
Lamber, A. & Øksenberg, S. 2011 Gytefisktelling og gytegropregistrering, Verdalsvassdraget 2011 Verdalsvassdraget
Berger, H.M. & Bremset, G. 2011 Status for laksebestanden i Verdalsvassdraget. Vurderinger av produksjonspotensial basert på ungfiskundersøkelser og bonitering 2011 Verdalsvassdraget
Dolmen, Dag. 2011 Bimangfoldprosjektet i Nord-Trøndelag 2007-2010 med vekt på øyestikkere og amfibier 2011 Nord-Trøndelag
Berger, H.M. 2011 Yngel og ungfisk av laks og ørret i 2010 2011 Oksdøla, Aursunda og Kongsmoelva
Berger, H.M. 2011 Yngel og ungfisk av laks og ørret i 2010 2011 Oksdøla, Aursunda og Kongsmoelva
Lamberg, A. & Langset, M. 2011 Registrering av laks og sjøørret i fisketrappa i Berrefossen i 2010 2011 Årgårdsvassrdraget
Berger, H.M. 2010 Mossa, status og vurdering av tiltak for anadrom fisk 2011 Mossa
Berger, H.M. 2011 Yngel og ungfisk av laks og ørret i 2010 2011 Oksdøla, Aursunda og Kongsmoelva
FMNT_2011-4 Namslaksen 2011 2011 Namsenvassdraget
Fiske, P. & Wennevik, V. 2011 Overvåking- og utfisking av rømt oppdrettslaks i Namsen og Namsenfjorden 2007-2009 2011 Namsenvassdraget
Øksenberg, S. m. fl. 2010 Gytefisktelling og videoovervåkning i Verdalsvassdraget 2010 2010 Verdalsvassdraget
Berger, H.M. 2010 Verdalsvassdraget med sidebekker. Overvåkning av yngel og ungfisk i 2009 2010 Verdalsvassdraget
Kilde, I. 2010 Kartlegging av storsalamander i Nord-Trøndelag 2010 2010 Nord-Trøndelag
Kvernland, J. 2010 Oppgang av anadrom laksefisk i Nedre Fiskumfoss 2008 og 2009 2010 Namsenvassdraget
Kilde, I. 2010 Kartlegging av storsalamander i Nord-Trøndelag 2010 2010 Nord-Trøndelag
Kilde, I. 2010 Kartlegging av storsalamander i Nord-Trøndelag 2010 2010 Nord-Trøndelag
Kilde, I. 2010 Kartlegging av storsalamander i Nord-Trøndelag 2010 2010 Nord-Trøndelag
Thorstad, E. m.fl. 2010 Beskatning og bestandsstørrelse av laks i Namsenvassdraget 2010 Namsenvassdraget
FMNT_2010-5 Namslaksen 2010 2010 Namsenvassdraget
Kjærstad, G., Rønning, L. & Sjursen, A.D. 2010 Elver i Nord-Trøndelag - vurdering av økologisk tilstand 2010 Moldelva, Levangerelva
Kilde, I. 2010 Kartlegging av storsalamander i Nord-Trøndelag 2010 2010 Nord-Trøndelag
Kilde, I. 2010 Kartlegging av storsalamander i Nord-Trøndelag 2010 2010 Nord-Trøndelag
Lamberg, A. & Løvold, T. 2010 Registrering av laks og sjøørret i fisketrappa i Berrefossen i 2009 2010 Årgårdsvassdraget
Kilde, I. 2010 Kartlegging av storsalamander i Nord-Trøndelag 2010 2010 Nord-Trøndelag
Kilde, I. 2010 Kartlegging av storsalamander i Nord-Trøndelag 2010 2010 Nord-Trøndelag
Kilde, I. 2010 Kartlegging av storsalamander i Nord-Trøndelag 2010 2010 Nord-Trøndelag
Lamberg, A. & Løvold, T. 2010 Registrering av laks og sjøørret i fisketrappa i Tømmeråsfoss i 2009 2010 Namsenvassdraget
Kilde, I. 2010 Kartlegging av storsalamander i Nord-Trøndelag 2010 2010 Nord-Trøndelag
Berger, H.M. 2010 Bonitering av Bognavassdraget 2008 2010 Bogna
Kilde, I. 2009 Kartlegging av storsalamander Triturus cristatus i Nord-Trøndelag 2009 Nord-Trøndelag
Kilde, I. 2009 Kartlegging av storsalamander Triturus cristatus i Nord-Trøndelag 2009 Nord-Trøndelag
Kilde, I. 2009 Kartlegging av storsalamander Triturus cristatus i Nord-Trøndelag 2009 Nord-Trøndelag
Øksenberg, S. m.fl. 2009 Gytefisktelling i Verdalsvassdraget 2009 Verdalsvassdraget
Berger, H.M. 2009 Yngel og ungfisk av laks og ørret. Overvåkning i nasjonale laksevassdrag 2008 2009 Verdalsvassdraget
Kilde, I. 2009 Kartlegging av storsalamander Triturus cristatus i Nord-Trøndelag 2009 Nord-Trøndelag
Kilde, I. 2009 Kartlegging av storsalamander Triturus cristatus i Nord-Trøndelag 2009 Nord-Trøndelag
Kilde, I. 2009 Kartlegging av storsalamander Triturus cristatus i Nord-Trøndelag 2009 Nord-Trøndelag
Kilde, I. 2009 Kartlegging av storsalamander Triturus cristatus i Nord-Trøndelag 2009 Nord-Trøndelag
Kilde, I. 2009 Kartlegging av storsalamander Triturus cristatus i Nord-Trøndelag 2009 Nord-Trøndelag
FMNT_2009-7 Namslaksen 2009 2009 Namsenvassdraget
Lamberg, A. & Løken,S. 2009 Registrering av laks og sjøørret i fisketrappa i Berrefossen i 2008 2009 Årgårdsvassdraget
Kilde, I. 2009 Kartlegging av storsalamander Triturus cristatus i Nord-Trøndelag 2009 Nord-Trøndelag
Berger, H.M. 2009 Yngel og ungfisk av laks og ørret i Årgårdsvassdraget i Namdalseid kommune 2009 Årgårdsvassdraget
Kilde, I. 2009 Kartlegging av storsalamander Triturus cristatus i Nord-Trøndelag 2009 Nord-Trøndelag
Kilde, I. 2009 Kartlegging av storsalamander Triturus cristatus i Nord-Trøndelag 2009 Nord-Trøndelag
FMST-2009-3 Kunnskapsstatus for storsalamander Triturus cristatus i Sør-Trøndelag 2008 2009
Bremset, G. & Berger, H.M. 2009 Gytefisktelling i Sakselva, Salvassdraget i Fosnes kommune 2009 Salvassdraget
FMNT_2009-1 Forsøk med utsortering av oppdrettslaks i Salsvassdraget 2009 Salsvassdraget Fosnes kommune
Berger, H.M. 2009 Bonitering av Byaelva og Ogna 2008 2009 Steinkjervassdraget
Skei, J.K. 2009 Kunnskapsstatus for storsalamander Triturus cristatus i Sør-Trøndelag 2008 2009 Sør-Trøndelag
FMNT_2009-5 Gyro-overvaking i elver/bekkar i Steinkjer-regionen 2009 2009 Steinkjerregionen
Berger, H.M. 2009 Bognavassdraget. Yngel og ungfiskregistrering av laks og ørret 2008 2009 Bogna
Kilde, I. 2009 Kartlegging av storsalamander Triturus cristatus i Nord-Trøndelag 2009 Nord-Trøndelag
Kilde, I. 2009 Kartlegging av storsalamander Triturus cristatus i Nord-Trøndelag 2009 Nord-Trøndelag
Kilde, I. 2009 Kartlegging av storsalamander Triturus cristatus i Nord-Trøndelag 2009 Nord-Trøndelag
Dolmen, D. 2008 Storsalamanderen Triturus cristatus i Norge - faglig bakgrunnsstoff og forslag til en forvaltningsplan 2008
FMNT_2008-8 Fiskeundersøkelser i Moldelva, Steinkjer kommune 2008 Moldelva Steinkjer kommune
Tilseth, E. 2008 Kartlegging av salamanderlokaliteter i Trondheim kommune 2007-2008 2008 Trondheim
Tilseth, E. 2008 Kartlegging av salamanderlokaliteter i Trondheim kommune 2007-2008 2008 Trondheim
Dolmen, D. 2008 Storsalamanderen Triturus cristatus i Norge - faglig bakgrunnsstoff og forslag til en forvaltningsplan 2008
Dolmen, D. 2008 NOTAT - storsalamander Triturus cristatus i Nord-Trøndelag fylke 2008 2008 Nord-Trøndelag
Fiske, P. m.fl. 2008 Beskatning og bestandsstørrelse av laks i Namsenvassdraget 2007 2008 Namsenvassdraget
Dolmen, D. 2008 Storsalamanderen Triturus cristatus i Norge - faglig bakgrunnsstoff og forslag til en forvaltningsplan 2008
Dolmen, D. 2008 NOTAT - storsalamander Triturus cristatus i Nord-Trøndelag fylke 2008 2008 Nord-Trøndelag
Tilseth, E. 2008 Kartlegging av salamanderlokaliteter i Trondheim kommune 2007-2008 2008 Trondheim
Dolmen, D. 2008 Storsalamanderen Triturus cristatus i Norge - faglig bakgrunnsstoff og forslag til en forvaltningsplan 2008
Berger, H.M. & Berggård, O.K. 2008 Yngel og ungfisk og ørret i Namsen, Nord-Trøndelag 2006 2008 Namsenvassdraget
Dolmen, D. 2008 Storsalamanderen Triturus cristatus i Norge - faglig bakgrunnsstoff og forslag til en forvaltningsplan 2008
Dolmen, D. 2008 Storsalamanderen Triturus cristatus i Norge - faglig bakgrunnsstoff og forslag til en forvaltningsplan 2008
Tilseth, E. 2008 Kartlegging av salamanderlokaliteter i Trondheim kommune 2007-2008 2008 Trondheim
Tilseth, E. 2008 Kartlegging av salamanderlokaliteter i Trondheim kommune 2007-2008 2008 Trondheim
Øksenberg, S. m.fl. 2008 Gytefisktelling i Verdalsvassdraget 2008 Verdalsvassdraget
FMNT_2008-4 Namslaksen 2007 2008 Namsenvassdraget
Arnekleiv, J.V. & Kjærstad, G. 2008 Korttidseffekter på bunndyr av kjemisk behandling mot Gyrodactylus salaris i Steinkjervassdraget og Figga, 2007 2008 Steinkjervassdraget
Tilseth, E. 2008 Kartlegging av salamanderlokaliteter i Trondheim kommune 2007-2008 2008 Trondheim
Dolmen, D. 2008 Storsalamanderen Triturus cristatus i Norge - faglig bakgrunnsstoff og forslag til en forvaltningsplan 2008
Tilseth, E. 2008 Kartlegging av salamanderlokaliteter i Trondheim kommune 2007-2008 2008 Trondheim
Berger, H.M. 2008 Sona i Stjørdalsvassdraget. Yngel og ungfiskundersøkelse av laks og ørret 2008 2008 Stjørdalsvassdraget
Dolmen, D. 2008 Storsalamanderen Triturus cristatus i Norge - faglig bakgrunnsstoff og forslag til en forvaltningsplan 2008
Kjærstad, G. 2008 Evaluering av spesielle miljøtiltak i jordbruket (SMIL) - biologisk mangfold i dammer 2008
FMNT_2008-7 Namslaksen 2008 2008 Namsenvassdraget
Berger, H.M. & Julien, K. 2008. Økologisk tilstand i Horvenelva i Nærøy kommune, Nord-Trøndelag 2008 2008 Horvenelva
Tilseth, E. 2008 Kartlegging av salamanderlokaliteter i Trondheim kommune 2007-2008 2008 Trondheim
Arnekleiv, J.V. m.fl. 2007 Ferskvannsbiologiske undersøkelser i Stjørdalselva 1990-2006. Faglig oppsummering: 2007 Stjørdalsvassdraget
Berger, H.M., Bergan, M.A. & Lehn, L.O. 2007 Bonitering av fysiske forhold og egnethet for fiske i Levangerelva, Nord-Trøndelag 2006 2007 Levangerelva
Arnekleiv, J.V. & Kjærstad, G. 2007 Aluminiumsbehandling mot Gyrodactylus salaris i Ogna og Figga i 2006 - effekter på bunndyr 2007 Figga
Forseth, T. 2007 Vandringshindre i Steinkjervassdraget 2007 Steinkjervassdraget
Bergan, M.A., Berger, H.M. & Paulsen, L.I. 2007 Bunndyr, vannkvalitet og fisk i bekker i Verdal og Levanger, Nord-Trøndelag 2007 2007 Levangerelva
Sandnes, T. & Staldvik, F. 2007 Registrering av laks og sjøørret i fisketrappa i Tømmeråsfoss i 2007 2007 Namsenvassdraget
Sandnes, T. & Staldvik, F. 2007 Registrering av laks og sjøørret i fisketrappa i Tømmeråsfoss i 2006 2007 Namsenvassdraget
Berger, H.M. 2007 Økologisk tilstand i Myrelva i Overhalla kommune, Nord-Trøndelag 2007 2007 Namsenvassdraget
Bremset, G. m.fl. 2007 Mer storlaks i Namsenvassdraget. Vurdering av fiskeforsterkende tiltak 2007 Namsenvassdraget
Berger, H.M. 2007 Yngel og ungfisk av laks og ørret i Verdalselva, Nord-Trøndelag 2007 2007 Verdalsvassdraget
FMNT_2007-4 Sjøaurebekker i Verdalsvassdraget 2007 Verdalsvassdraget
Bergan, M.A. m.fl. 2007 Bonitering og egnethet for fiske i Verdalselva i Nord-Trøndelag 2006 2007 Verdalsvassdraget
Sandnes, T. & Staldvik, F. 2007 Registering av laks og sjøørret i fisketrappa i Nedre Fiskumfoss i perioden 1976-2006 2007 Namsenvassdraget
FMNT_2007-2 Namslaksen 2006 2007 Namsenvassdraget
Lamberg, A. & Sandnes, T. 2007 Registrering av laks og sjøørret i fisketrappa i Berrefossen i 2007 2007 Årgårdsvassdraget
FMNT_2007-5 Grovbonitering av lakseførende strekning i Namsen i Overhalla og Grong kommune 2007 2007 Namsos Grong Overhalla kommune
Arnekleiv, J.V. m.fl. 2007 Ferskvannsbiologiske undersøkelser i Stjørdalselva 1990-2006. Faglig oppsummering: kraftverksregulering, bunndyr, voksen, anadrom laksefisk og fangststatistikk 2007 Stjørdalsvassdraget
Berg, A.S., Nygren, A. & Røkke, E. 2006 Kartlegging av bunnforholdene i Steinkjerelva, Figga og Ogna 2006 Steinkjervassdraget
Fiske, P. m.fl. 2006 Rømt oppdrettslaks i Salvassdraget i 2004 og 2005 2006 Salvassdraget
Lund, R.A. 2006 Status for ungfiskbestanden i et regulert laksevassdrag (Levangerelva) relatert til vannføringsregimet 2006 Levangerelva
FMNT_2006-7 Fiskeundersøkelser i vassdrag i Steinkjerregionen 2006 2006 Beitstadfjorden Steinkejr kommune
Tysse, T. 2006 Konsekvenser for biologiske mangfold ved utbygging av Døla, Steinkjer kommune 2006 Figga
Einum, S. m.fl. 2006 Effekter av ekstremflom på gunstig etablerte gyteområder og fisketetthet i Gråelva, Nord-Trøndelag 2006 Stjørdalsvassdraget
FMNT_2006-2 Overvåking av lakseparasitten G. salaris i Steinkjerregionen 2006 Steinkjer kommune
Hjeltnes, B. m.fl. 2006 Ny påvisning av Gyrodactylus salaris i Steinkjervassdraget og Figga i 2005: mulige årsaker 2006 Steinkjervassdraget
Rikstad, A. 2006 Overvåkning av lakseparasitten G. salaris i Steinkjerregionen 2006 Steinkjervassdraget
FMNT_2006-3 Overvåking av salinitet i Beitstadfjorden 2006 Beitstadfjorden Steinkjer kommune
Kjærstad, G. 2006 Invertebrater og amfibier i dammer og tjern i Levanger og Verdal 2006 Verdal og Levanger
FMNT_2006-1 Namslaksen 2005 2006 Namsenvassdraget
Arnekleiv, J.V. m.fl. 2005 Fisk, bunndyr og minstevannføring i elvene Tevla, Torsbjørka og Dalåa, Meråker kommune 2005 Stjørdalsvassdraget
Kristiansen, S. & Reme, L. 2005 Vekst og tetthet hos ensomrige laksunger (Salmo salar) i de rotenonbehandlede elvene Byaelva og Figga med Verdalselva som referanseelv 2004 2005 Steinkjervassdraget
Abel, K. & Klepsland, J.T. 2005 Storheia 2005 Storheia
Gorseth, S. 2005 Trongdøla og Tromsdalelva. Fiske og bunndyrundersøkelser 2005 2005 Verdalsvassdraget
Berger, H.M., Julien, K. & Rikstad, R. 2005 Bonitering av Eida og Saksa i Fosnes kommune i Nord-Trøndelag 2005 Salvassdraget
Arnekleiv, J.V. & Rønning, L. 2005 Smoltutvandring og kraftverk - en undersøkelse i forbindelese med planlagt rehabilitering av Nustadfoss kraftverk i Stjørdalsvassdraget, Meråker kommune 2005 Stjørdalsvassdraget
Abel, K. & Klepsland, J.T. 2005 Storheia 2005 Storheia
Berger, H.M. 2005 Bonitering av lakseførende strekning av Oksdøla i Namdalseid kommune 2005 Oksdøla
FMNT_2005-1 Namslaksen 2004 2005 Namsenvassdraget
Berger, H.M. 2005 Vannkvalitet, bunndyr, fisk, naturtype, plante- og fugleliv i bekker i Stjørdal kommune 2005 Stjørdalsvassdraget
Dolmen, D. 2004 RAPPORT - Salamanderbefaring i Levanger 2004 2004 Levanger
Skogeierforeninga Nord. 2004 Driftsplan for Aursunda 2004 Aursunda
Dolmen, D. 2004 RAPPORT - Salamanderbefaring i Levanger 2004 2004 Levanger
Johnsen G.H. m.fl. 2004 Prøvefiske i Storvatnet og enkel resipientvurdering i Naustbukta for Stolt Sea Farm sitt settefiskanlegg NT/Nr 006 Naustbukta 2004 Storelva
FMNT_2004-4 Overvåking av laks og laksevassdrag i Nord-Trøndelag 2004 Nord-Trøndelag
FMNT_2004-2 Namslaksen 2003 2004 Namsenvassdraget
Dolmen, D. 2004 RAPPORT - Salamanderbefaring i Levanger 2004 2004 Levanger
Berger, H.M. m.fl. 2004 Fiskebestander i Ausetvatnet, Buan-Almovatnetn og Liavatnet i Gråelvavassdraget i Nord-Trøndelag, med vekt på introduksjon av kanadarøye (Salvelinus namaycush) 2004 Gråelva
Dolmen, D. 2004 RAPPORT - Salamanderbefaring i Levanger 2004 2004 Levanger
Fiske, P. m.fl. 2004 Rømt oppdrettslaks i Salvassdraget i 2004 - kommer fiskene fra en eller flere rømmingsepisoder? 2004 Salvassdraget
Berger, H.M. m.fl. 2004 Fiskebestander i Ausetvatnet, Buan-Almovatnetn og Liavatnet i Gråelvavassdraget i Nord-Trøndelag, med vekt på introduksjon av kanadarøye (Salvelinus namaycush) 2004 Gråelva
Aune, E.I. 2003 Biologisk mangfold i Årfjord kommune 2003 Åfjord
Arnekleiv, J.V. & Kjærstad, G. 2003 Effekter av rotenonbehandling på bunndyr i Ogna og Figga i 2001 og 2002 2003 Steinkjervassdraget
Staberg, S. 2003 Vannkvalitetsundersøkelser sett opp mot produksjon av fisk i Levangerelva 2003/2004 2003 Levangerelva
Aagaard, K. & Dolmen, D. 2003 Biologisk mangfold. Dammer i Nord-Trøndelag 2001 og 2002 2003 Nord-Trøndelag
Rikstad, A. 2002 Namslaksen 2002 2002 Namsenvassdraget
Lyngstad, A. & Prestø, T. 2002 Biologisk mangfold i Bjugn kommune 2002 Bjugn
Bakkeli, G., Stensli, J.H. & Sandodden, R. 2002 Oppsummering av hydrologiske undersøkelser i Steinkjervassdragene 1998-2001 2002 Steinkjervassdraget
Røe, P.S. & Stene, T. 2002 Områdetiltak for Verdalselvas sidebekker. Registrering av erosjon og oppgangsmuligheter for fisk 2002 Verdalsvassdraget
Bratli, H. & Engan, G. 2002 Biologisk mangfold i Ørland kommune 2002 Ørland
Storstad, K.Å. 2002 Liten salamander i Verdal 2002 Verdal
Strand, R. 2002 Vannkvalitet og fiskebestander i Aunvassdraget i Nord-Trøndelag 2002 Aunvassdraget
Rikstad, A. 2002 Namslaksen 2001 2002 Namsenvassdraget
Arnekleiv, J.V. m.fl. 2002 Fisk, bunndyr og minstevannføring i elvene Tevla, Torsbjørka og Dalåa, Meråker kommune 2002 Stjørdalsvassdraget
Arnekleiv, J.V. m.fl. 2002 Fiskebiologiske undersøkelser i Stjørdalselva 1990-2000. Rognutvikling, vekst og energetikk hos ungfisk, data om voksen fisk 2002 Stjørdalsvassdraget
Gorseth, S. 2001 Driftsplan for Levangerelva 2001 Levangerelva
Hvidsten, N.A. & Nygård, T. 2001 Utredning av konsekvenser for marine dykkender og laksesmolt ved masseuttak i munningen av Verdalselva 2001 Verdalsvassdraget
Skaala, Ø. 2001 Gentransport fra oppdrettslaks til villaks 2001 Namsenvassdraget
Kolle, K. 2001 Natur- og kulturverdier i Salsvassdraget i Nord-Trøndelag 2001 Salvassdraget
Aas, Ø. m.fl. 2000 Laksefiskere i Orkla, Årgårdsvassdraget, Namsenvassdraget, Altaelva og Eibyelva: Fiskevaner, holdninger til fiskeregler og økonomisk forbruk 2000 Namsenvassdraget
Wisth, T. 2000 Rapport om Levangerelva med hovedvekt på erosjonsproblematikk 2000 Levangerelva
Aas, Ø. m.fl. 2000 Laksefiskere i Orkla, Årgårdsvassdraget, Namsenvassdraget, Altaelva og Eibyelva: Fiskevaner, holdninger til fiskeregler og økonomisk forbruk 2000 Namsenvassdraget
Anon. 2000 Lakseforskning i Namsen 2000 Namsenvassdraget
Kolle, K. 2000 Verdier i Ognavassdraget, Steinkjer kommune i Nord-Trøndelag 2000 Steinkjervassdraget
Krokan, P.S. & Mørkved, O.J. 2000 Nytte-kostnadsanalyse av prosjektet rotenonbehandling av Steinkjervassdragene 2000 Steinkjervassdraget
Kolle, K. 2000 Verdier i Årgårdsvassdraget, Namdalseid og Verran kommuner i Nord-Trøndelag 2000 Årgårdsvassdraget
Einvik, K. & Solberg, B. 1999 Rødlistestatus for truete og sårbare arter i Nord-Trøndelag 1999 Nord-Trøndelag
Einvik, K. & Solberg, B. 1999 Rødlistestatus for truete og sårbare arter i Nord-Trøndelag 1999 Nord-Trøndelag
Fjelstad, H.P. 1999 Hydrauliske forhold i Steinkjerelvas og Figgas munningsområde 1999 Steinkjervassdraget
Einvik, K. & Solberg, B. 1999 Rødlistestatus for truete og sårbare arter i Nord-Trøndelag 1999 Nord-Trøndelag
Einvik, K. & Solberg, B. 1999 Rødlistestatus for truete og sårbare arter i Nord-Trøndelag 1999 Nord-Trøndelag
Fiske, P. m.fl. 1999 Effekter av kultiveringstiltak for laks i Øvre Namsen 1999 Namsenvassdraget
Ebbing, T. 1999 Driftsplan for Salvassdraget 1999 Salvassdraget
Braband, Å. & Koestler, A.G. 1999 Grunnvannstilførsel til Steinkjervassdragene som mulig årsak til overlevelse av laksunger ved rotenonbehandling 1999 Steinkjervassdraget
Einvik, K. & Solberg, B. 1999 Rødlistestatus for truete og sårbare arter i Nord-Trøndelag 1999 Nord-Trøndelag
Helland, I. & Rikstad, A. 1998 Rapport fra Namsen-seminaret i Overhalla, 5. mars 1998. 1998 Namsenvassdraget
Lund,R. 1998 Rømt oppdrettslaks i Namsen og nære sjøområder. Fiske etter rømt oppdrettsfisk i elveutløpet 1998 Namsenvassdraget
Halvorsen, M. m.fl. 1998 Havbeiteprosjektet i Opløyelva, Nord-Trøndelag - sluttrapport 1998 Opløyelva
Kinderås, K. 1998 Gyrodactylus salaris. Feltundersøkelser i Steinkjerregionen sommer og høst 1998 1998 Steinkjervassdraget
Namdal skogeierforening Driftsplan for Årgårdsvassdraget 1998 Årgårdsvassdraget
Thorstad, E.B., Heggberget, T.G. & Økland, F. 1998 Migratory behaviour of adult wild and escaped farmed Atlantic Salmon, Salmo salar L., before, during and after spawning in a Norwegian river 1998 Namsenvassdraget
Dolmen, D. & Strand, L.Å. 1997 Preliminært amfibieatlas med fylkesvis statuskommentar 1997
Lund, R. 1997 Reetablering av fiskebestanden i et sjøørretvassdrag etter rotenonbehandling 1997 Fættenelva
Dolmen, D. & Strand, L.Å. 1997 Preliminært amfibieatlas med fylkesvis statuskommentar 1997
Dolmen, D. & Strand, L.Å. 1997 Preliminært amfibieatlas med fylkesvis statuskommentar 1997
Dolmen, D. & Strand, L.Å. 1997 Preliminært amfibieatlas med fylkesvis statuskommentar 1997
Dolmen, D. & Strand, L.Å. 1997 Preliminært amfibieatlas med fylkesvis statuskommentar 1997
Dolmen, D. & Strand, L.Å. 1997 Preliminært amfibieatlas med fylkesvis statuskommentar 1997
Berger H.M. 1997 Gråelva - Mindre leirslam gir mer bunndyr og fisk. Sluttrapport 1991-1995 1997 Stjørdalsvassdraget
Dolmen, D. & Strand, L.Å. 1997 Preliminært amfibieatlas med fylkesvis statuskommentar 1997
Dolmen, D. & Strand, L.Å. 1997 Preliminært amfibieatlas med fylkesvis statuskommentar 1997
Dolmen, D. & Strand, L.Å. 1997 Preliminært amfibieatlas med fylkesvis statuskommentar 1997
Dolmen, D. & Strand, L.Å. 1997 Preliminært amfibieatlas med fylkesvis statuskommentar 1997
Arnekleiv, J.V. 1997 Korttidseffekt av rotenonbehandling på bunndyr i Ogna og Figgja, Steinkjer kommune 1997 Steinkjervassdraget
Dolmen, D. & Strand, L.Å. 1997 Preliminært amfibieatlas med fylkesvis statuskommentar 1997
Dolmen, D. & Strand, L.Å. 1997 Preliminært amfibieatlas med fylkesvis statuskommentar 1997
Dolmen, D. & Strand, L.Å. 1997 Preliminært amfibieatlas med fylkesvis statuskommentar 1997
Dolmen, D. & Strand, L.Å. 1997 Preliminært amfibieatlas med fylkesvis statuskommentar 1997
Dolmen, D. & Strand, L.Å. 1997 Preliminært amfibieatlas med fylkesvis statuskommentar 1997
Dolmen, D. & Strand, L.Å. 1997 Preliminært amfibieatlas med fylkesvis statuskommentar 1997
Dolmen, D. & Strand, L.Å. 1997 Preliminært amfibieatlas med fylkesvis statuskommentar 1997
Dolmen, D. & Strand, L.Å. 1997 Preliminært amfibieatlas med fylkesvis statuskommentar 1997
Dolmen, D. & Strand, L.Å. 1997 Preliminært amfibieatlas med fylkesvis statuskommentar 1997
Dolmen, D. & Strand, L.Å. 1997 Preliminært amfibieatlas med fylkesvis statuskommentar 1997
Arnekleiv, J. V., Haug, A. & Rønning, L. 1997 Fiskeribiologiske suppleringsundersøkelser i Homlavassdraget, Sør-Trøndelag, 1997. Vitenskapsmuseet Zoologisk Notat 1997, 6 1997 Homla, Malvik
Lund, R.A., Nøst, T. & Finstad, B. 1996 Effekter på ørret og bunndyr i Vulluelva første året etter et massivt oljeutslipp 1996 Fættenelva
Arnekleiv, J.V. m.fl. 1996 Prosjektet "bestand, og beskatning av laks i Stjørdalselva". Rapport fra et pilotprosjekt i 1995 1996 Stjørdalsvassdraget
FMNT_1996-6 Steinkjervassdragene 1980 - 1996 1996 Steinkjer
Strand, R. m.fl. 1996 Havbeiteprosjektet i Opløyelva, Nord-Trøndelag. Årsrapport 1995 1996 Opløyelva
Thorstad, E. m.fl. 1996 Gytevandring og gyteadferd hos villaks og rømt oppdrettslaks i Namsen og Altaelva 1996 Namsenvassdraget
FMNT_1996-1 Fisket i Namsenvassdraget i perioden 1976-1995 1996 Namsenvassdraget
Lund,R. 1996 Beskatning, fangsteffektivitet og utøvelse av fisket i Namsen og Årgårdsvassdraget 1996 Namsenvassdraget
Kolle, K. 1996 Driftsplan for Verdalsvassdraget 1996 Verdalsvassdraget
FMNT_1995-6 Overvåking av lakseparasitten Gyrodactylus Salaris i Nord-Trøndelag 1993-95 1995 Nord-Trøndelag
Strand, R. m.fl. 1995 Havbeiteprosjektet i Opløyelva, Nærøy kommune, Nord-Trøndelag. Årsrapport 1994 1995 Opløyelva
FMNT_1995-6 Overvåking av lakseparasitten Gyrodactylus Salaris i Nord-Trøndelag 1993-95 1995 Nord-Trøndelag
Hope, A.M. 1995 Driftsplan for Steinkjervassdragene - biologisk del 1995 Steinkjervassdraget
FMNT_1995-5 Forurensningsstatus i elver og bekker i Verdal 1994 1995 Verdal
Bjørn, T.H. 1995 Driftsplan for Horvenelva 1995 Horvenelva
Hope, A.M. 1995 Fiskebiotoper i Lundelva. Utredning i tilknytning til planer om ny E6-trasé gjennom Steinkjer 1995 Steinkjervassdraget
Harby, A. 1995 Fiskehabitatforhold i Stjørdalselva ved Gudå. Hydrologiske forhold 1995 Stjørdalsvassdraget
FMNT_1995-6 Overvåking av lakseparasitten Gyrodactylus Salaris i Nord-Trøndelag 1993-95 1995 Nord-Trøndelag
FMNT_1995-6 Overvåking av lakseparasitten Gyrodactylus Salaris i Nord-Trøndelag 1993-95 1995 Nord-Trøndelag
FMNT_1995-6 Overvåking av lakseparasitten Gyrodactylus Salaris i Nord-Trøndelag 1993-95 1995 Nord-Trøndelag
Aargard, K. & Dolmen, D. 1995 LIMNOFAUNA NORVEGICA. Katalog over norsk ferskvannsfauna 1995
FMNT_1994-2 Aursunda 1994 Aursunda, Namdalseid, Namsos
Berger, H.M. 1994 Utslipp fra vannrenseanlegg i Leksa, Stjørdal kommune i Nord-Trøndelag. Effekter på ferskvannsøkosystemet 1994 Stjørdalsvassdraget
Koksvik, J.I. 1994 Økologisk tilstandsrapport med hovedvekt på relasjoner mellom plankton og røye ui Leksdalsvatn 1993 1994 Figga
Haug, A. & Arnekleiv J.V. 1994 Ferskvannsbiologiske undersøkelser i Meltingsvatnet, Nord-Trøndelag, fire og fem år etter regulering 1994 Mossa
FMNT_1994-1 Sjøørret og laksevassdrag i Nord-Trøndelag 1994 Nord-Trøndelag
FMNT_1994-1 Sjøørret og laksevassdrag i Nord-Trøndelag 1994 Nord-Trøndelag
FMNT_1994-1 Sjøørret og laksevassdrag i Nord-Trøndelag 1994 Nord-Trøndelag
Hope, A.M. 1994 Bevaring av salamanderlokaliteter i Inderøy kommune 1994 Inderøy
Strand, R. m.fl. 1994 Havebeiteprosjektet i Opløyelva. Årsrapport 1993 1994 Opløyelva
Strand, L.Å. 1994 Amfibier i østre deler av Trøndelag. Beskrivelser av ynglebiotopene og utvelgelse av undervisningsdammer 1994 Trøndelag
FMNT_1994-1 Sjøørret og laksevassdrag i Nord-Trøndelag 1994 Nord-Trøndelag
Kambestad, A. 1994 Vurdering av egnete kultiveringsmetoder ved bevaring av laksestammen i Storelva i Nærøy kommune, Nord-Trøndelag 1994 Storelva
Jensen, A.J., Johnsen, B. O. & Møkkelgjerd, P.I. 1993 Furunkulose i norske vassdrag - statusrapport 1993 Årgårdsvassdraget
Dolmen, D. 1993 Statusrapport om amfibier i Inderøy kommune 1993 - registreringer og råd om skjøtseltiltak 1993 Inderøy
FMNT_1993-7 Overvåking av lakseparasitten, Gyrodactylus Salaris i N-T i 1992 1993 Nord-Trøndelag
FMNT_1993-7 Overvåking av lakseparasitten, Gyrodactylus Salaris i N-T i 1992 1993 Nord-Trøndelag
Arnekleiv, J.V. & Bongård, T. 1993 Bunndyrundersøkelser i Hotranvassdraget og Årgårdsvassdraget, Nord-Trøndelag 1993 Årgårdsvassdraget
FMNT_1993-7 Overvåking av lakseparasitten, Gyrodactylus Salaris i N-T i 1992 1993 Nord-Trøndelag
FMNT_1993-7 Overvåking av lakseparasitten, Gyrodactylus Salaris i N-T i 1992 1993 Nord-Trøndelag
FMNT_1993-7 Overvåking av lakseparasitten, Gyrodactylus Salaris i N-T i 1992 1993 Nord-Trøndelag
FMNT_1992-2 Overvåkning av lakseparasitten Gyrodactylus Salaris i Nord-Trøndelag i 1991 1992 Nord-Trøndelag
Bremset, G., Hvidsten, N.A. & Johnsen, B.O. 1992 Fiskebiologiske undersøkelser i den lakseførende delen av Mossa i Nord-Trøndelag etter regulering 1992 Mossa
Lyngstad, K.R. 1992 Ungfiskregistrering i sidebekker til Verdalselva. Flerbruksplan Verdalsvassdraget. 1992 Verdalsvassdraget
FMNT_1992-1 Fiskesperra i Figga 1992 Figga, Steinkjer
Hauglans, H. & Nyvoll, T. 1992 Fiskestellstiltak for Kvistenelva 1992 Kvistenelva|
FMNT_1992-2 Overvåkning av lakseparasitten Gyrodactylus Salaris i Nord-Trøndelag i 1991 1992 Nord-Trøndelag
FMNT_1992-2 Overvåkning av lakseparasitten Gyrodactylus Salaris i Nord-Trøndelag i 1991 1992 Nord-Trøndelag
FMNT_1992-2 Overvåkning av lakseparasitten Gyrodactylus Salaris i Nord-Trøndelag i 1991 1992 Nord-Trøndelag
FMNT_1992-2 Overvåkning av lakseparasitten Gyrodactylus Salaris i Nord-Trøndelag i 1991 1992 Nord-Trøndelag
FMNT_1991-3 Overvåking av lakseparasitten Gyrodactylus Salaris i N-T i 1990 1991 Nord-Trøndelag
FMNT_1991-3 Overvåking av lakseparasitten Gyrodactylus Salaris i N-T i 1990 1991 Nord-Trøndelag
FMNT_1991-3 Overvåking av lakseparasitten Gyrodactylus Salaris i N-T i 1990 1991 Nord-Trøndelag
Fagrådet for laksefiske i Verdalsvassdraget. 1991 Flerbruksplan Verdalsvassdraget. Status. Mål. Tiltak. 1991 Verdalsvassdraget
FMNT_1991-4 Havbeiteforsøk i Storelvvassdraget i Nærøy kommune 1991 Nærøy
FMNT_1991-3 Overvåking av lakseparasitten Gyrodactylus Salaris i N-T i 1990 1991 Nord-Trøndelag
L'Abée-Lund, J.H. 1991 Variation within and between rivers in adult size and age at maturity of anadromous brown trout 1991
FMNT_1991-2 Havbeiteprosjektet i Oppløyelva på Salsbruket - årsrapport 1991 Oppløyvassdraget, Nærøy
FMNT_1991-3 Overvåking av lakseparasitten Gyrodactylus Salaris i N-T i 1990 1991 Nord-Trøndelag
FMNT_1991-5 Lakseundersøkelser i Namsenvassdraget 1989-90 1991 Namsen
Strand, R. m.fl. 1991 Havbeiteprosjektet i Opløyelva, Nærøy kommune, Nord-Trøndelag. Årsrapport 1991 1991 Opløyelva
Hindar, K. & L'Abée-Lund, J.H. 1990 Interpolation variation in reproductive traits of anadromous female brown trout, Salmo trutta L. 1990
Langeland, A. 1990 Innlandsrøye og sjørøye i Aunvatna, Nord-Trøndelag 1990 Nordfolda
Nashoug, O. 1990 Bangsjøreguleringenes betydning for fisk og fiske 1990 Bogna
Lorentsen, Ø. 1990 Vassdragsrapport - Nesåa/Tunnsjødal 1990 Namsenvassdraget
Lund, R.A. & Heggberget, T.G. 1990 Fjordvandring av laksunger, Salmo salar L; Mulig spredningsvei for Gyrodactylus salaris 1990 Fættenelva
FMNT_1989-3 Overvåkning av lakseparasitten G.S. i Nord-Trøndelag 1989 Nord-Trøndelag
FMNT_1989-3 Overvåkning av lakseparasitten G.S. i Nord-Trøndelag 1989 Nord-Trøndelag
Rikstad, A. & Paulsen, L. 1989 Forslag til forvaltningsplan for Kongsmoelva, Høylandet 1989 Kongsmoelva
FMNT_1989-3 Overvåkning av lakseparasitten G.S. i Nord-Trøndelag 1989 Nord-Trøndelag
FMNT_1989-10 Lakseundersøkelser i Namsenvassdraget - Årsrapport 1988 1989 Namsen
FMNT_1989-3 Overvåkning av lakseparasitten G.S. i Nord-Trøndelag 1989 Nord-Trøndelag
FMNT_1989-9 Fisket i Leksdalsvatnet i perioden 1984 - 1988 1989 Leksdalsvatnet, Steinkjer, Verdal
FMNT_1989-3 Overvåkning av lakseparasitten G.S. i Nord-Trøndelag 1989 Nord-Trøndelag
FMNT_1988-1 Fisk og forurensing i elver og bekker i Levanger 1988 Levanger
Riseth, T. 1988 Forurensning i sidebekker til Figga. Virkning på vannkvalitet, bunndyr og fisk. 1988 Figga
FMNT_1988-7 Fisk og forurensing i elver i Stjørdal kommune 1988 Stjørdal
Rikstad, A. 1988 Sjøaurens seksualliv i Fætta (Vulu) 1988 Fættenelva
FMNT_1987-5 En forurensingsundersøkelse av Levangerelva 1985 1987 Levanger
Arnekleiv, J. V. & Nøst, T. 1987 Fiskerbiologiske undersøkelser i Homlavassdraget, Sør-Trøndelag, 1985 og 1986 1987 Homla, Malvik
Rikstad. A. m.fl. 1987 Laksefisket i Namsen/Høylandsvassdraget 1987 Namsenvassdraget
Hvidsten, N.A., Johnsen, B.O. & Ugedal, O. 1987 Fiskebiologiske undersøkelser i den lakseførende delen av Mossa i Nord-Trøndelag etter regulering 1987 Mossa
FMNT_1986-8 Fiskeundersøkelser i Bognavassdraget 1986 Bognavassdraget, Namsos
Grande, G.E. 1986 Nordelva og Norddalselva. En undersøkelse av yngelproduksjonen i elvene 1986 Namsenvassdraget
Arnekleiv, J.V. & Koksvik, J.I. 1986 Fisk, zooplankton og Mysis relicta i Bangsjøene 1983-85 1986 Bogna
Rikstad, A. 1986 Rapport fra befaring og prøvefiske i Salvassdraget 1-3. juli 1986 1986 Salvassdraget
FMNT_1986-2 Fisk og forurensing i sidebekkene i Verdalselva 1986 Verdal
FMNT_1985-2 Fisket i Leksdalsvatnet 1984. En spørreundersøkelse blandt grunneiere og fiskekortkjøpere 1985 Leksdalsvatnet, Steinkjer, Verdal
Lindstrøm, E.A. 1985 Begroingsobservasjoner i Levangerelva 1985 Levangerelva
FMNT_1985-1 Forsøksfiske med kilenot i Leksdalsvatnet 1985 Leksdalsvatnet, Steinkjer, Verdal
Habberstad, J. 1984 Samlet plan for vassdrag, Sør-Trøndelag, Malvik og Selbu kommune 1984 Malvik, Selbu, Homla, Selbusjøen
Hvidsten, N.A. & Johnsen, B.O. 1984 Fiskebiologiske undersøkelser i den lakseførende delen av Mossa, Mosvik kommune 1984 Mossa
Brittain, J.E. m.fl. 1983 NAMSENVASSDRAGET. Basisundersøkeleser 1981-1982 1983 Namsenvassdraget
Gulbrandsen, J. & Kinn, S. 1982 Vassbruksplan for vassdraget Leksdalsvatnet/Figga 1982 Figga
Lund, R.A. 1981 Vekst hos ungfisk av laks, Salmo Salar L. og ørret, Salmo Trutta L. på tre lokaliteter i Levangerelva, Nord-Trøndelag 1981 Levangerelva
Koksvik, J.I. & Nøst, T. 1981 Ferskvannsbiologiske og hydrografiske undersøkelser i Ognavassdraget 1980 1981 Steinkjervassdraget
Haug, A. & Koksvik, J.I. 1981 Ferskvannsbiologiske og hydrografiske undersøkelser i Verdalsvassdraget 1979 1981 Verdalsvassdraget
Gjøvik, J.A. 1981 Registrering av fiskeinteresse i Stjørdalsvassdraget 1981 Stjørdalsvassdraget
Langeland, A. & Reinertsen, H. 1981 Kjemiske og biologiske undersøkelser i Leksdalsvatn og Hoklingen, Nord-Trøndelag sommeren 1980 1981 Figga
Gjøvik, J.A. 1981 Registrering av fiskeinteresse i Ogna m/Skjækervatnet 1981 Steinkjervassdraget
Einvik, K. 1980 En sammenligning av vekst hos yngel av laks i Øysterelva, Ferga og Øyensåa i Namdalseid kommune, Nord-Trøndelag 1980 Årgårdsvassdraget
Langeland, A. 1980 Fiskeribiologiske undersøkelser i vassdrag i Mosvik og Leksvik kommuner i 1978 og 1979 1980 Mossa
Korsen, I. 1990 Fiskebiologiske undersøkelser i den lakseførende delen av Mossa, Mosvik kommune 1980 Mossa
Gunnerød, T.B. & Møkkelgjerd, P.I. 1977 Fiskeribiologiske undersøkelser i Stjørdalsvassdraget, Meråker, sommeren 1976 1977 Stjørdalsvassdraget
Levanger kommune, enhet landbruk Salamander - svært viktige områder Nord-Trøndelag
Levanger kommune, enhet landbruk Salamander - svært viktige områder Nord-Trøndelag
Aalberg, T. Status of tiltak for sjøørret i Vikna kommune Vikna
Jensen, A. Salamanderen - Malvikmarkas drage Malvikmarka
Levanger kommune, enhet landbruk Dørholet - et viktig område Dørholet, Levanger
Anon. Driftsplan for Bognavassdraget Bogna
Anon. Vedlegg 1a-d: oversikt over SMVF i vannregion Trøndelag Trøndelag
Levanger kommune, enhet landbruk Salamander - svært viktige områder Nord-Trøndelag
Anon. Driftsplan for Nordfolla og Aunvassdraget Nordfolda
Kilde, I. Beskrivelse av Sætertjønna Sætertjønna
Strand, R. Biologisk delplan i driftsplan for Nordfola og Aunvassdraget Nordfolda
Levanger kommune, enhet landbruk Salamander - svært viktige områder Nord-Trøndelag
Anon. Fiske og frilufsliv Namsenvassdraget
Diserud, O. m.fl. Genetiska studier av inkryssning av oppdrettslaks i Namsenvattendraget - En komprimerad rapport med foreløpige resultater Namsenvassdraget
Miljøvernavdelingas rapportserie
Statsforvalteren i Trøndelag, Miljøvernavdelingen, Kristian Julien SFTL