Logo handlingsplanen for elvemusling

Oversikt over kilder som er registrert i elvemuslingsbasen

Tilbake

Id Kildenavn Kildeår Kildetittel Kildetype
403 A. A. 1979 1979 Lofotboka 79. Årbok for Lofoten. "Vandalisme i Borgelva" Litteratur
416 Aae, A.E. 2011 2011 Konsesjonssøknad Dan Nor Invest AS, Vorphaugen. Aae Marine Consulting Litteratur
311 Aagaard, K. 1975 1975 En ferskvannsbiologisk undersøkelse i Norddalen og Stordalen, Åfjord. – K. Norske Vidensk. Selsk. Mus. Rapport Zool. Ser. 1975-1. Litteratur
239 Aagaard, U.F. 1728 1728 Kart over perleelver på Jæren (6 elver). Litteratur
47 Aas, G. 1999 1999 Kartlegging av elvemusling, Margaritifera margaritifera, i Hustadvassdraget 1999. Rapport til Fræna kommune, 15 s. + vedlegg. Litteratur
618 Aasentunet. 2007 2007 Notisar. Hentet 07.11.2007 fra http://www.aasentunet.no/print.asp?id=5339 Sentrale dataregistre/internett
325 Adressavisen 1987 1987 Artikkel om perlefiske. Ukeadresse 26/9-1987. Litteratur
74 Aftenposten 1939 1939 På Perlefiske i Begna, Aftenposten 11.10.1939. Reportasje signert Peter Leirah. Annet
404 Aftenposten 1978 1978 Artikkel i Aftenposten 6/9-1979. "Råfangst av elvemuslinger" Litteratur
145 Afzelius, L. & Hardeng, G. 1995 1995 Faunaen i Enningdalselva og Indre Iddefjord, med oversikt over naturfaglig litteratur. - Fylkesmannen i Østfold, Miljøvernavdelingen. Rapport 8 - 1995. 39 s. Litteratur
151 Andersen, A. 1995 1995 Biologisk mangfold i og langs vassdrag i Follo. – Follorådet. Rapport fra Folloprosjektet. 67 s Litteratur
667 Andersen, L. E. 2011 2011 Tiltaksplan i Hitra kommune - Bruelva. SWECO. Litteratur
668 Andersen, L. E. 2011 2011 Notat - Tiltak for elvemusling på Hitra - Langvasselva. SWECO. Litteratur
658 Andersen, L. E. 2011 2011 Notat- Tiltak for elvemusling - Drakstelva. SWECO. Litteratur
344 Andersen, L. E. 2012 2012 Elvemuslingundersøkelser i Breivasselv, Grong kommune. NOTAT. Sweco Litteratur
669 Andersen, L. E. 2013 2013 NOTAT - Skjøtselstiltak for elvemusling i Langvasselva, Hitra kommune. SWECO. Litteratur
659 Andersen, L. E. 2013 2013 Notat. Skjøtselstiltak for elvemusling i Drakstelva, Selbu kommune. SWECO. Litteratur
666 Andersen, L. E. 2013 2013 NOTAT - Skjøtselstiltak for elvemusling i Bruelva, Hitra kommune. SWECO. Litteratur
451 Andersen, L. E. 2014 2014 Inventering av fem elvemuslinglokaliteter i Nord-Trøndelag: 2013 Litteratur
591 Andersen, L. E. 2014 2014 Reetablering av elvemuslingbestand i Bruelva og Langvasselva i Hitra kommune. SWECO. Litteratur
660 Andersen, L. E. 2014 2014 Reetablering av elvemuslingbestanden i øvre del av Draksetelva i Selbu kommune. SWECO. Litteratur
590 Andersen, L. E.2015 2015 Tiltak for elvemusling i Langvasselva og Bruelva - Etterundersøkelser 2015. Sweco. Litteratur
784 Andersen, L.A. 2017 2017 Inventering av elvemusling ved seks lokaliteter i Nord-Trøndelag - 2017. SWECO R40052001-1 Litteratur
901 Andersen, L.E. 2022 Tiltak for elvemusling i Langvasselva og Bruelva i Hitra kommune - Etterundersøkelser 2021-2022 Litteratur
500 Andersen, L.E. 2014 2014 Trongstadlia kraftverk - Undersøkelser etter elvemusling. NOTAT. SWECO. Litteratur
499 Andersen, L.E. 2014 2014 Grovlia kraftverk - Undersøkelser av elvemusling. NOTAT. SWECO. Litteratur
861 Andersen, L.E. 2019 2018 Andersen, L.E. 2019. Inventering av elvemusling ved seks lokaliteter i Trøndelag - 2018. Rapport Sweco. 19s. Litteratur
200 Andersen, O., Kraabøl, M., Often, A., Petrin, Z. & Larsen, B.M. 2009 2009 Reguleringsplan for Vikersund sjøfront i Tyrifjorden. Kartlegging og konsekvensutredning av biologisk mangfold. – NINA Rapport 501. 31 s. Litteratur
783 Andreas Wæhre Pers.medd. Innmeldte opplysninger
275 Anonby, J.E. 1984 1984 Ervikvatn i Selje - Økologiske virkninger av permanent vannstandssenking. NLH, hovedoppgave. Litteratur
717 Anton R. 2018 2018 Kort rapport fra elvemuslingsjekk av Leisåkelva i Salvassdraget Feltundersøkelser
5 Anton Rikstad Fiskeforvalter Fylkesmannen i Nord-Trøndelag, Miljøvernavdelingen. Pers medd. Annet
644 Arnekleiv, J. V. 1995 1995 Notat - Elvemusling (Margaritifera margaritifera) i Tevla. Innmeldte opplysninger
291 Arnekleiv, J.V. 1993 1993 Ferskvannsbiologiske undersøkelser i Hustadvassdraget, Møre og Romsdal 1992, med konsekvensutredning av økt vannuttak. Universitetet i Trondheim, vitenskapsmuseet. Laboratoriet for ferskvannsøkologi og innlandsfiske. Notat nr.5. 33 s. Litteratur
3 Arnekleiv, J.V. 1998 1998 Registrering av elvemusling (Margaritifera margaritifera L.) i Tevla, Meråker. 12 s. (LFI nr. 21). Litteratur
292 Arneklev, J.V., Rønningen, L. & Kjærstad, G. 2007 2007 Ferskvannsbiologiske undersøkelser i Åndalsvassdraget, Fræna kommune 2007. VMNTNU. Litteratur
334 Arneklev,J.V. & Koksvik,J.I. 1979 1979 Ferskvannsbiologiske og hydrografiske undersøkelser i Stjørdalsvassdraget. Litteratur
137 Arnkværn, G. & Sandnes, O.K. 2007 2007 Kartlegging av elvemusling Margaritifera margaritifera i Lenavassdraget, Agdenes kommune, Sør-Trøndelag Litteratur
661 Arnkværn, G. 2010 2010 Undersøkelse av elvemusling i rørtrasé i Taksdalselva, Bjugn kommune, Sør-Trøndelag. Aqua kompetanse. Litteratur
138 Arnkværn. G. 2009 2009 Kartlegging av elvemusling og fiskebestand i Laksåvassdraget, Hitra kommune, Sør-Trøndelag Litteratur
6 Arnstein Johnsen Pers. medd. Arnstein Johnsen, Statens Naturoppsyn. Innmeldte opplysninger
153 Artskart Artskart GBIF Sentrale dataregistre/internett
853 Aspholm P.E., Vuolteenaho J.M., Jensen H., Klöckener H., Schulze B. og Klütsch C., 2020 2020 Aspholm P.E., Vuolteenaho J.M., Jensen H., Klöckener H., Schulze B. og Klütsch C., 2020, Undersøkelse av elvemuslingforekomster i Grense Jakobselv 2020, NIBIO rapport, vol. 6, nr.131, 19 s. Litteratur
1 Aspholm, P. 2002 Elveperlemusling i Nord-Trøndelag. Status pr. 1995 og 2002 Litteratur
559 Aspholm, P. E. 2013 2013 Historisk informasjon om forekomster av elvemusling Margaritifera margaritifera i forhold til kjente nåværende bestander i Finnmark. Bioforsk Rapport. Vol. 8 Nr. 115. Litteratur
889 Aspholm, P.A., Vuolteenaho, J.M., Jensen, H., Klöckener, H., Klutsch, C. & Hagen, S. B. 2021 Rapport for etablering av felles norsk-russisk overvåkningområde for elvemuslingbestanden oppstrøms Lasaruskulpen i Grense Jakobselv 2021. (Foreløpig rapport fra norsk side.) Litteratur
892 Aspholm, P.A., Vuolteenaho, J.M., Jensen, H., Klöckener, H., Klütsch, C. & Hagen, S. B. 2022 Elvemuslingsarbeid i Norges østligste elv - Grense Jakobselv og muligheten for etablering av en felles overvåking for arten. Og litt om elvemuslingens utfordringer Litteratur
293 Aspås, H. & Bruun, P.D. 2003 2003 Vannkvalitet og ferskvannsøkologiske undersøkelser i Nåsvassdraget, høsten 2002. – Asplan Viak Rapport, 1-20. Litteratur
300 Aune,E.I. 2005 2005 Kartlegging av biologisk mangfold (naturtyper) i Halsa kommune. Rapport botanisk serie 2005-3. Litteratur
612 Averøy kommune.2011. 2011 Planbeskrivelse med konsekvensutredning Bruhagen Sentrum Averøy kommune. Litteratur
654 Backhuys, W. 1969 1969 Notes on a collection of non-marine Mollusca from the province of Sør Trøndelag, Norway. TIDSCHRIFT VAN DE NEDERLANDSE MALACOLOGISCHE VERENIGING. Vol. 33, No. 5-6. pp. 69-116. Litteratur
84 Bakke, H. 1915 1915 Id Herred. En grænsebygds historie. - Id kommune. 604 s. Litteratur
21 Bakken J. & Barstad D.V. 2000 2000 Utbredelse, bestandstatus og reproduskjon hos elvemusling, Margaritifera margaritifera, i Figga. Litteratur
396 Bakken, J. 2001 2001 Utbredelse, bestandsstatus og reproduksjon hos elvemusling, Margaritifera margaritifera, i Drevja, Dyrhaugelva, Straumen og Fusta i Vefsn kommune. Rapport, Vefsn kommune. 30 s. Litteratur
221 Bang, W.W. 1745. 1745 Innberetning fra sorenskriver for nedre Telemark, W.W. Bang datert 6/5 1745. – Universitetsbiblioteket. Manuskriptsamling. Oslo. Litteratur
843 Bardal, H. og Adolfsen, P. 2019 2019 Bardal, H. og Adolfsen, P. 2019. Hydrologiske undersøkelser i Sagelvvassdraget i Malvik kommune. Veterinærinstituttets rapportserie 30-2019. Oslo; Veterinærinstituttet; 2019. 18 s. Litteratur
288 Behrentz, J. 2010 2010 "Problemmuslinger fjernes". Artikkel i Sunnmørsposten 5/11-2010 www.smp.no" Litteratur
177 Bekken Bjørn Tore Pers. medd Innmeldte opplysninger
540 Bentsen, K. A. & Repstad, L. 1975 1975 Årsskrift nr. 53. Agder historielag. Litteratur
553 Berg, M. 1986 1986 Det norske lakse- og innlandsfiskets historie. Fiskeetaten 1855-1986. Universitetsforlaget Litteratur
408 Berg, O. 1984 1984 Buksnes Bygdebok, Bind I, 59s Litteratur
642 Bergan, P. I., Nastad, A. T., Berger, H. M. & Heimstad, R. 2009 2009 Vigda kraft AS. Vigda kraftverk i Skaun og Melhus kommuner - Sør-Trøndelag. Biologisk mangfold - rapport. SWECO. Litteratur
772 Bergan, P.A. 2017 2018 Elvemusling i nedre del av Steinsdalselva, Osen kommune i Sør-Trøndelag Feltundersøkelser
558 Bergan, S. L. 2014 2014 Numedalslågen vannområde. Lokal tiltaksanalyse. Versjons nr1/ 10.02.2014 Litteratur
752 Berger Mach, H. 2016 2016 Innventering av elvemusling Bulandselva og Sagelva i Stjørdal kommune i Nord Trøndealg i 2016 Litteratur
376 Berger Mack, H., Breistein, J.B., Nøst, T.H. & Larsen Mejdell, B. 1994 1994 Effekter av redusert slamtilførsel på vannkvalitet, bunn- og fiskefauna i Gråelva.Forundersøkelser 1990-1992. - NINA Oppdragsmelding 291: 1-35. Litteratur
643 Berger, H. M. & Lehn, L. O. 2008 2008 Bonitering av fysiske forhold i Skauga i Rissa kommune 2007. Rapport nr. 8-2008. feltBIO. Litteratur
139 Berger, H. M. 2010 2010 Kartlegging av elvemusling i 10 små vassdrag i Sør-Trøndelag 2009 Litteratur
695 Berger, H. M. 2015 2015 Inventering av elvemusling Leksa i Stjørdal kommune i Nord-Trøndelag i 2015. Litteratur
665 Berger, H. M., Bergan, M., Skjstad, M. B. & Melkersen, D. 2007 2007 Sjøørretbekker i Malvik kommune, Sør-Trøndelag 2006. Tilstand for bunndyr og fisk. Litteratur
52 Berger, H.M & Lehn, L.O. 2007 2007 Kartlegging av elvemusling i 7 småelver på Sør-Helgeland i Nordland 2007. Utbredelse, tetthet, lengdefordeling, verneverdi. Berger feltBIO Rapport 1-2008: 1-60. Litteratur
769 Berger, H.M. & Ambjørndalen, V.M. 2018 2018 Tilstandsundersøkelse for ungfisk og elvemusling i Ramsdalsbekken i Steinkjer kommune 2017. TOFA-notat februar 2018. Litteratur
57 Berger, H.M. & Lehn, L.O. 2007 2007 Elvemusling i Nåvasselva, Grana og Jørstadelva i Snåsa kommune i Nord-Trøndelag 2006. Utbredelse, tetthet og lengdefordeling. Berger feltBIO Rapport 1-2007, 30s. Litteratur
429 Berger, H.M. 2010 2010 Kartlegging av elvemusling i 11 små vassdrag i Sør-Trøndelag 2010. Sweco Litteratur
369 Berger, H.M. 2011 2011 NOTAT - Tevla i Meråker. Overlevelse av utsetting avelvemusling og sjekk om påslag av larver på fisk. Litteratur
356 Berger, H.M. 2012 2012 Kartlegging av elvemusling i to vassdrag på Hitra i Sør-Trøndelag 2011. Sweco Norge AS. Litteratur
355 Berger, H.M. 2012 2012 Kartlegging av elvemusling i Nord-Trøndelag 2011. Sweco Litteratur
351 Berger, H.M. 2012 2012 NOTAT - Tevla i Meråker. Overlevelse av utsetting avelvemusling og sjekk om påslag av larver på fisk, oppfølging 2012. Litteratur
481 Berger, H.M. 2014 2014 Inventering av elvemusling (Margaritifera margaritifera) i 10 utvalgte vassdrag i Sør-Trøndelag 2013. Utbredelse, lengdefordeling, rekruttering, tetthet, populasjonsstørrelse og verneverdi. 2014 Litteratur
434 Berger, H.M., & Julien, K. 2009 2009 Økologisk tilstand i Horvenelva i Nærøy kommune, Nord- Trøndelag 2009 – Laksefisk som bioindikator. Berger FeltBIO Rapport 1 - 2009. 34s + vedlegg. Litteratur
782 Berger, H.M., Lamberg, A. & Moe, K. 2017 2015 Kartlegging av elvemusling i Namsen fra Nedre Fiskumfoss til Sellæghylla i Nord-Trøndelag 2015. Utbredelse, tetthet, lengdefordeling og verneverdi. TOFA Rapport 1 – 2017:1-45.- Berger, H.M., Lamberg, A. & Moe, K. 2017. Litteratur
61 Berger, H.M., Lehn, L.O og Skjøstad, M.B. 2006 2006 Elvemuslingen i Fossingelva i Levanger kommune. Tilstand - utbredelse - lengdefordeling - tetthet - rekruttering. feltBIO - rapport 3 – 2006. 15 s. Litteratur
539 Bergstøl, T. 1959 1959 Atterljom. Folkeminne frå smådalane kring Lindesnes III. Norsk Folkeminnelag nr. 82 Litteratur
551 Bergstøl, T. 1960 1960 Vigmostadboka. Band II. Nærings- og kulturlivet Litteratur
869 Berntsen, Erik 2020 2020 Personlig melding om perlefiske i Aurskog-Høland Innmeldte opplysninger
7 Birgit Hafskjold Pers. medd. Innmeldte opplysninger
262 Bjart Are Hellen & Steinar Kålås 2007 2007 Prøvefiske i Sævellavatnet og vurdering av anadrom fisk og elvemusling i Hopselva i 2007 Litteratur
394 Bjordal, H. 2002 2002 Elvemusling Margaritifera margaritifera – utbredelse og bestandsstatus i Sausvassdraget. Rapport nr. 19/02-13. Origo miljø A.S. 21 s. Litteratur
599 Bjordal, H.2014 2014 Elvemuslingen i Haukåselva: I.Negativ bestandsutvikling på elvemusling etter omfattande utbygging langs Haukåselva - 2012. II. Status for elvemusling i Haukåselva - juli 2013. Bergen kommune. Litteratur
822 Bjordal, H.E., 2018 2018 Situasjonen for elvemuslingen i Haukåselva per september 2018. Bergen kommune, Rogaland fylke. Feltundersøkelser
528 Bjorvatn, Ø. & Frognes, K. 1994 1994 Dengang - på våre kanter. Årbok 1994. Historielaget for Dypvåg, Holt og Tvedestrand. Litteratur
663 Bjølstad, O. K. H. & Bale, S. S. 2013 2013 Miljøundersøkelser i øvre del av Teksdalselva. Bjugn kommune, Sør-Trøndelag. Undersøkelser av strekningen mellom Tekstdalsvatnet og Teksdal kraftstasjon. SWECO. Litteratur
485 Bjølstad, O. K. H. & Klausen, T. 2015 2015 Kjemisk og biologisk undersøkelse av Terningvassdraget Litteratur
383 Bjørhusdal, A. 2009 2009 Notat. 26/8-09 Litteratur
449 Bjørkli, K. 2014 2014 Epost fra Kenneth Bjørkli om musling i Roksetbekken. Innmeldte opplysninger
399 Borg, E. 2007 2007 Epost fra Ener Borg. Innmeldte opplysninger
374 Brabrand, Å., Bremnes, T., Pavels, H. 2013 2013 Status for fisk, bunndyr og elvemusling i Brusdalsvassdraget Litteratur
273 Brakstad, Arnt Pers. Medd. Innmeldte opplysninger
34 Bruun, P. 2003 2003 Elvemusling (Margaritifera margaritifera) i Hareidvassdraget, Møre og Romsdal. Asplan VIAK. 15 s. Litteratur
39 Bruun, P. 2003 2003 Bestandssituasjonen for laks, aure og elvemusling i Hustadvassdraget i 2000-2001. Utredningsarbeid i forbindelse med søknad om konsesjon til økt vannuttak. Asplan VIAK, delrapport 3.34 s. Litteratur
48 Bruun, P., 2003 2003 Bestandssituasjon for laks, aure og elvemusling i Hustadvassdraget i 2000-2001, Utredningsarbeid i forbindelse med søknad om konsesjon til økt vannuttak. Asplan Viak delrapport 3. 34s. Litteratur
32 Bruun, P.2001 2001 Bestandssituasjonen for laks, aure og elvemusling i Åheimsvassdraget, Møre og Romsdal i 2001. Utredningsarbeid i forbindelse med utvidelse av uttaksområdene for A/S Olivin i Gusdalen og Sunndalen. Asplan VIAK. Litteratur
547 Bueklev, A. M. J. 2008 2008 Arkeologisk registrering. Romsletta. Lyngdal kommune. Litteratur
150 Bygdebok for Kråkstad 1929 1929 Nevnt i Økland & Økland i 1998. Denne må sjekkes opp nærmere. Er den å få tak i? Litteratur
203 Bygdeposten 2001 28/8-2001 Bygdeposten Litteratur
459 Bækken, T. 2011 2011 Virkninger av utslippet av natriumhypokloritt på økosystemet i Akerselva Litteratur
178 Bækken, T., Kjellberg, G. & Lineløkken, A.1999 1999 Overvåking av bunndyr i grensekryssende vassdrag i østlandsområdet i forbindelse med vassdragskalking. Samlerapport for undersøkelsene i 1995, 1996 og 1997. DN-notat 1999-2. Litteratur
525 Christensen, T. 1978 1978 Gjerpen bygds historie. Bygdehistorie bind II fra omkring 1700 til 1964. Skien kommune. Litteratur
312 Christian, I., Solfeldt, H. & Svendsen, K.B. 2005 2005 Vigda. Kan elvemusling leve her? Melhus VGS. VK1 Laboratoriefag 2004-2005. Litteratur
279 Connor, A. 2004 2004 Kartlegging og verdisetting av viktige naturtyper for biologisk mangfold i Molde kommune. Master 2004 NLH. Litteratur
432 Direktoratet for naturforvaltning 2006 2006 Handlingsplan for elvemusling, Margaritifera margaritifera. DN Rapport 2006-3. Litteratur
8 Dolmen D. & Kleiven E. 1997 1997 Elvemuslingen Margaritifera margaritifera i Norge 2. Vitenskapsmuseet Rapp. Zool. serie 1997-6: 27 s. Litteratur
593 Dolmen, D. & Kleiven, E. 1993 1993 Kalking i vann og vassdrag 1991. FoU-årsrapporter. DN -- notat 1993-1. Elvemuslingprosjektet. Litteratur
424 Dolmen, D. & Kleiven, E. 1993. 1993 Elvemuslingprosjektet. s. 29-30 i: Romundstad, A.J. (red.): Kalking i vann og vassdrag 1991. Direktoratet for naturforvaltning FoU-årsrapport. - DN-notat 1993- 1. Litteratur
31 Dolmen, D. & Kleiven, E., 1997 1997 Elvemuslingen Margaritifera margaritifera i Norge 1. Vitenskapsmuseet Rapp. Zool. serie 1997-6: 27 s. Litteratur
27 Dolmen, D. 1991 1991 Ferskvannsbiologiske og hydrografiske undersøkelser av 20 vassdrag i Møre og Romsdal 1988 (Verneplan IV). Universitetet i Trondheim. Videnskapsmuseet. Rapport zool. ser. 1989-3. Litteratur
544 Dolmen, D. 1994 1994 Rapportering fra kalkningsprosjektene Øyenstikkerprosjektet og Elvemuslingsprosjektet. Universitetet i Trondheim. Vitenskapsmuseet. Zoologisk avdeling. Notat. 3 s. Litteratur
646 Dolmen, D. 1995 1995 Notat - Ang. elvemusling i Tevla, Meråker. Innmeldte opplysninger
18 Dolmen, D. 2003 2003 Elvemusling (Margaritifera margaritifera) i Bjøra, Overhalla kommune i Nord-Trøndelag - Utbredelse og bestand, samt antatte skadevirkninger ved lita vassføring i elva. Litteratur
305 Dolmen, D. 2009 2009 Elvemuslingundersøkelser i Sør-Trøndelag 2006-2008. NOTAT Vitenskapsmuseet. Litteratur
329 Dolmen, D. 2011 2011 Biomangfoldprosjektet i Nord-Trøndelag 2007–2010 med vekt på øyenstikkere og amfibier. Utvalgte lokaliteter i Stjørdal, Meråker, Frosta, Levanger, Verdal, Steinkjer, Namdalseid, Flatanger, Høylandet, Lierne og Namsskogan, dessuten Grane i Nordland. Zoologisk notat 2011-1. Litteratur
281 Dolmen, D., Arnekleiv, J.V. & Haukebø, T. 1995 1995 Rotenone tolerance in the freshwater pearl mussel Margaritifera margaritifera. - Nordic J. Freshw. Res. 70: 21-30. Litteratur
194 Dunca, E. 2009 2009 Skaltillväxt och åldersbestämning av flodpärlmusslor från Numedalslågen, Norge. Bivalvia konsultföretag i samarbete med Naturhistoriska riksmuseet, enheten för paleozoologi. Litteratur
182 Dunca, E., Larsen, B.M. & Mörth, C.M. 2009 2009 Flodpärlmusslan i Hunnselva – åldersbestämning och kemisk analys av musselskal. – NINA Rapport 487. 28 s. Litteratur
417 Dunca, E., Mörth, C.-M., & Larsen, B.M. 2010 2010 Skaltillväxt och kemiska analyser av flodpärlemusslor från Ogna och Figga, Norge. Bivalia Rapport Litteratur
158 Dunca, E., Mörth, C.M. og Sandaas, K 2009 Skaltillväxt och kemiska analyser av flodpärlmusslor från Kampåa, Norge. Rapport. 24 sider. In Bivalvia konsultföretag. Litteratur
728 Dunca, E., og Sandaas, K 2016 Skaltillväxt hos flodpärlmusslor från Hedmark fylke, Norge Litteratur
597 Dunca, E.2014. 2014 Growth and chemical analyses of freshwater pearl mussel, Margaritifera margaritifera, shells from Haukåselva river, Norway. Bivalvia Ropport Nr 10. Litteratur
541 Eckstorm, A. 1792 1792 A. Eckstorms sandfærdige fortællinger og hændelser (En Bagatelle af vore Dage). Christiania. Litteratur
909 Ecofact future nature 2023 Kartlegging av elvemusling i Åno på Lima, øvre Figgjovassdraget Litteratur
633 Edvardsen, Y. 2005 2005 Mølnelva kraftverk. Bodø kommune. Virkninger på biologisk mangfold. Rapport 2005: YE-03-38. Litteratur
349 Eide, L. O. 2012 Epost datert 3/5-2012. Informasjon om muslinger i Sandvasselva på Hitra. Innmeldte opplysninger
573 Eide, L. O. 2009 2009 Epost datert 03.08.2009. Elvemusling på Hitra-Vollelva. Litteratur
572 Eide, L. O. 2009 2009 Epost datert 31.07.2009. Nye registreringer av elvemusling på Hitra- oppdatering. Litteratur
307 Eide, L.O 2008 Hitrakart, Lars Otto Eide. Finnes eposten? Litteratur
415 Eide, L.O. 2009 2009 Epostnotat fra Lars Otto Eide. Elvemusling i Melandselva. Litteratur
278 Eide, O. 1989 1989 Pers. medd. Innmeldte opplysninger
431 Eidissen, S.E. & Lorås, J. 2009 2009 Notat - Majavatn 23. juli 2009: Søk etter elvemusling Margaritifera margaritifera. Litteratur
546 Eikeland, S. 1981 1981 Lyngdal fra istid til nåtid. 529 s. Litteratur
757 Eilertsen, L., B.A. Hellen, M. Kambestad, S. Kålås & G.H. Johnsen 2017 2017 Kartlegging av forurensningskilder i fire vassdrag med elvemusling i Hordaland. Forslag til inndeling av risikosoner. Rådgivende Biologer AS, rapport 2438, 37 sider Litteratur
204 Eken Morten Pers.medd. Innmeldte opplysninger
898 Eken, M. 2022 Stranding av elvemusling og fisk i Drammenselva Litteratur
556 Eken, M. 2009 2009 Elvemusling i mine nærområder i Buskerud. Notat. Litteratur
96 Eken, M. og Larsen, B.M. 2002 2002 Rv. 7 Ramsrud - Kjeldsbergsvingene. Forekomst og ømfintlighet av elvemusling og fisk. - Upublisert Oppdragsmelding til Statens Vegvesen. 40 s. Annet
900 Eken, M., Steffensen, I.G., Jensen, K.L. 2022 Søk etter elvemusling på utvalgte stasjoner i Bingselva, Øvre Eiker kommune 22.11.2022 Litteratur
216 Elnan & Ledje 2008 2008 Konsekvenser for fisk og bunndyr ved utbyggin av Sauland kraftverk, Hjartdal kommune. Ambio miljørådgivning. Litteratur
237 Elnan 2008 2008 Kartlegging av elvemusling i Rogaland 2007-2008 Litteratur
849 Elveeierlag, 2019 2019 Epost datert 03.06.20 Observasjon av elvemusling Innmeldte opplysninger
132 Enerud, J. 1993 1993 Fisk og miljø i Nitelva 1992. Akershus fylkeskommune, miljøvernavdelingen. Rapport nr. 1-1993. Litteratur
113 Enerud, J. 1997 1997 Registrering av elvemusling, Margaritifera margaritifera, i Akershus fylke 1996. Notat til Fylkesmannen i Oslo og Akershus mars 1997, 4 sider. Litteratur
87 Enerud, J. 1997 1997 Registrering av elvemusling Margaritifera margaritifera i Vesleelva og Sandeelva, Sande kommune, Vestfold fylke. Rapport, 15 sider Litteratur
88 Enerud, J. 1998 1998 Elvemusling (Margaritifera margaritifera). Registrering utført i Brubakkelva (Tollerudelva) i Sande kommune, Vestfold fylke. Rapport, 13 sider. Litteratur
80 Enerud, J. 2000 2000 Registrering av elvemusling Margaritifera margaritifera i Finsrudelva, Bråtaåa, Fløyta og Børjåa. Eidskog kommune, Hedmark fylke. Rapport, 15 sider. Litteratur
89 Enerud, J. 2000 2000 Registrering av elvemusling Margaritifera margaritifera i utvalgte vassdrag i Larvik kommune. Larvik kommune. Rapport, 12 sider. Litteratur
114 Enerud, J. 2001 2001 Fiskeribiologiske undersøkelser I Askerelva, Asker commune 2001. Fisk- og miljøundersøkelser, rapport til Asker kommune, 12 sider. Litteratur
133 Enerud, J. 2001 2001 Kartlegging av elvemusling i Nitelva i 2001, Nittedal kommune. Notat til Miljøvernavdelingen i Oslo og Akershus, 2 sider. Litteratur
97 Enerud, J. 2005 2005 Fiskeribiologiske undersøkelser i Horgavassdraget i Sigdal og Flesberg kommuner, Buskerud 2004. Rapport. Litteratur
115 Enerud, J. 2006 2006 Kartlegging av elvemusling Margaritifera margaritifera i Bærum kommune i 2006. Rapport til Bærum kommune, 15 sider. Litteratur
98 Enerud, J. 2006 2006 Notat av 21.11.2006 til Miljøvernavdelingen, Fylkesmannen i Buskerud. 1 side. Litteratur
501 Enerud, J. 2007 2007 Kartlegging av elvemusling i Nitelva i 2007. Notat. 3 s. Vitenskaplige samlinger
175 Enerud, J. 2007 2007 Resultater fra kartlegging av elvemusling i Grue kommune i 2007, Notat 3s. Litteratur
176 Enerud, J. 2007 2007 Resultater fra kartlegging av elvemusling i Åsnes kommune i 2007, Notat 3s. Litteratur
99 Enerud, J. 2007 2007 Notat om forekomst av elvemusling i Skjelåa 2005. 1 side. Litteratur
116 Enerud, J. og Larsen, J.L. 1998 1998 Muslingbefaringer 4. og 5. August 1998. Notat (6.8.98) til Miljøvernavdelingen i Oslo og Akershus, 3 sider. Litteratur
379 Engås, T. 2012 2012 Muslingar utan gift. Artikkel i Sunnmårsposten 12/1-2012. Litteratur
261 Erik Kvalheim Pers. medd. Innmeldte opplysninger
407 Esmark, B. & Hoyer, Z.A. 1886 1886 Die Land- und Süsswassermollusken des arktischen Norwegens. – Malakol. Bl., N.F. 8: 84-123. Litteratur
212 Esmark, B. 1880. 1880 Bidrag til kundskaben om udbredelsen af Norges land- og ferskvandsmollusker i forskjellige egne af landet. - Nyt Mag. Naturvid. 25: 215-223. Litteratur
406 Esmark, B. 1882 1882 Land and freshwater mollusca in the arctic regions of Norway. - Tromsø Mus. Aarshefte 5: 93-104. Litteratur
201 Esmark, B. 1883 1883 Nyt bidrag til kundskaben om Norges land- og ferskvands-mollusker. - Nyt Mag. Naturvid. 27: 77-110. Litteratur
515 Esmark, B. 1886 1886 On the land and freshwater mollusca of Norway. Journal of conchology. Litteratur
82 Espen Lydersen Pers. medd. Innmeldte opplysninger
691 Esplund, A. & Julien, K. 2016 2016 Kartläggning av flodpärlmussla, Margaritifera margaritifera i Utvikelva, Morkvedbekken och Semselva. Fylkesmannen i Nord-Trøndelag, Miljøvernavdelingen. Rapport 2015-4. 45 s. Litteratur
692 Esplund, A. & Julien, K. 2016. 2016 Flodpärlmussla i Slørdalselva, Snillfjord kommune i Sør Trøndelag. Fylkesmannen i Nord-Trøndelag, Miljøvernavdelingen. Rapport 2016-2. 10s. Litteratur
238 Fine, B.C. de 1745 1745 Stavanger Amptes udførlige beskrivelse. Tillegg utgitt av Thorson, P. 1952. – Rogaland Historie- og Ættesogelag. Dreyer bok, Stavanger. 294 s Litteratur
542 Finne-Grønn, S. H. 1897 1897 Familien Tostrup fra Lister [med 6 autotyper] samt Foged Tostrups beskrivelse af Lister og Mandals amt af 1743 Litteratur
617 Fjeldstad, H. & Gaarder, G. 2002 2002 Biologisk mangfold i Selje kommune. Miljøfaglig Utredning Rapport 2002-2. 1-35. Litteratur
461 Flatby, R. og Grunst, Ø. 2010 2010 Knutfoss Kraft AS-Søknad om endring av damhøyde for inntaksdammen til Knutfoss kraftverk i Elstadelva i Grong kommune Litteratur
586 FMNT 2015-6 2015 Handlingsplan for elvemusling - sluttrapport. FMNTMI Rapport 6-2015 Litteratur
664 FMNT. 1999 1999 Rødlistestatus for truete og sårbare arter i Nord-Trøndelag. Fylkesmannen i Nord-Trøndelag. Miljøvernavdelingen. Rapport nr.1.1999. Litteratur
211 FMVE Miljøstatus 1994 1994 Miljøstatus 1994 Fylkesmannen i Vestfold Miljøvernavdelingen. 24 s. Litteratur
561 FMVF 1994 FMVF. 1658/94 Litteratur
46 Folkestad, A. O. 1973 1973 Verneverdien av Hustadelva i Fræna og Vassgardsvatnet i Eide, Møre og Romsdal. Rapport frå undersøkingane sommaren 1973. Landsplan for verneverdige områder/forekomster. Upubl. rapport til Miljøverndepartementet nr. 76, 64 s. Litteratur
837 Fossøy F., Brandsegg H. og Sivertsgård R. 2021 2021 Analyser av miljø-DNA for påvisning av elvemusling Litteratur
919 Fossøy, F., Brandsegg, H., Andersskog, I.P.Ø., Sivertsgård, R. 2021 Analyser fra Statsforvalterne i Trøndelag, Innlandet og Telemark. På oppdrag fra Statsforvalterne i Trøndelag, Innlandet og Telemark Litteratur
920 Fossøy, F., Brandsegg, H., Sivertsgård, R. 2021 Analyser fra Statsforvalterne i Trøndelag, Innlandet og Telemark. På oppdrag fra Statsforvalterne i Rogaland Litteratur
866 Fossøy, F., Larsen, B.M., Magerøy, J.H., Brandsegg, H. & Sivertsgård, R. 2019 2019 Analyser av miljø-DNA fra 1000-rivers prosjektet for påvisning av elvemusling. NINA Prosjektnotat 219. 12s. Litteratur
147 Fred Hallager Juul Pers. medd. (1407 Vinterbro) Innmeldte opplysninger
575 Frilund, G. 2010 2010 Notat. Storåselva kraftverk. Elvemusling i Storåselva. Litteratur
196 Gaarder G. 1994 1994 Rv. 7 Ramsrud-Kjeldsbergsvingene. Konsekvensutredning på tema BM. Miljølfagligutredning rapport 1994:1 Litteratur
43 Gaarder, G. 1993 1993 Natur i Tingvoll. Naturverdier i Tingvoll kommune, Møre og Romsdal, med spesiell vekt på biologisk mangfold. Tingvoll kommune, rapport. 65 s. Litteratur
295 Gaarder, G. 2006 2006 Overvåkning av elvemusling i Strømselva, Averøy kommune. Forundersøkelse. Miljøfaglig utredning, rapp 2006:48. Litteratur
296 Gaarder, G. 2006 2006 Inventering av elvemusling i Strømselva, Averøy kommune NOTAT. Litteratur
297 Gaarder, G. 2006 2006 Befaring av elvemusling Margaritifera margaritifera i Ulsetelva og Sagelve på Straumsnes i Tingvoll kommune 2006 (1/9) Notat. Litteratur
616 Gaarder, G. 2009 2009 Biologisk mangfald i Flora kommune. Miljøfaglig Utredning Rapport 2009:57. Litteratur
373 Gaarder, G., Flynn, K. M. & Hanssen, U. 2012 2012 Supplerende naturtypekartlegging i Averøy kommune. Miljøfaglig Utredning rapport 2012-24. 33 s. + vedlegg. ISBN 978-82-8138-590-0. Litteratur
187 Garnås, E. 2010 2010 Brev fra Fylkesmannen i Buskerud. -Anmeldelse av utfylling i Randselva ved Hvalsmoen i Ringerike kommune. Litteratur
516 Gjerfloen flyfishing 2002 2002 News from Gjerfloen Flyfishing. Hentet fra internett 27.05.2002 fra http://www.fluefiske-trysil.com/no/news.htm Sentrale dataregistre/internett
619 Gjesdal kommune. 2015 2015 På jakt etter elveinuslingen i Figgjoelva. Hentet 18.9.2015 fra http://www.gjesdal.kommune.no/aktuelt/pa-jakt-etter-elvemuslingen-i-figgjoelva.501390.aspx. Sentrale dataregistre/internett
2 Gording, K., Rikstad, A. & Winje, B. 2004 2004 Elvemusling (Margaritifera margaritifera) i Nord-Trøndelag. Utbredelse og status. Fylkesmannen i Nord-Trøndelag, Miljøvernavdelingen FMNT 3-2004. Litteratur
342 Goursaud, L. F. 2013 Artikkel i Gjesdalbuen. Flomsikring i Figgjo. Annet
10 Grande Jarle 1998 Elvemusling i Leksvik Leksvik JFF Litteratur
202 Gregersen H. 2008 2008 Kartlegging av elvemusling ved Embretsfoss EB kraftproduksjon. SWECO 2008 Litteratur
522 Gregersen, F. & Torgersen, P. 2009 2009 Bedre bruk av fiskeressursene i regulerte vassdrag i Oppland. Fagrapport 2008. Rapport nr 3/09. Litteratur
100 Gregersen, H. 2004 2004 Registrering av elvemusling i Ravaldsjø-Dalselva og Kjørstadelva i Kongsberg kommune 2004. Naturkompetanse, rapport 2004-2, 18 sider. Litteratur
545 Gregersen, H. 2009 2009 Epost fra Håkon Gregersen om funn av elvemusling i Otra Innmeldte opplysninger
557 Gregersen, H. 2010 2010 Forekomst av elvemusling i Numedalslågen i Flesberg kommune 2009-2010. Fylkesmannen i Buskerud. Miljøvernavdelingen. Rapport nr 6 - 2010. Litteratur
662 Gregersen, H. Bjølstad, O, K. H. & Bale, S. S. 2013 2013 Gullvika settefiskanlegg. Bjugn kommune. Sør-Trøndelag fylke. Søknad om konsesjon for uttak av vann etter Vannressursloven. SWECO. Litteratur
11 Gunnar Kjærstad Biologisk mangfold kartlegging. Naturbasen DN. Sentrale dataregistre/internett
26 Gunnar Wangen, Oddvar Olsen. 1993 1993 Undersøke utbreiing av elvamusling (Margaritifera margaritifera) i Bjørdalselva og Bondalselva. Litteratur
716 Gunnar B. L.2017 2017 Undersøkelser av evt. forekomst av elvemusling i vassdrag i Vindafjord Feltundersøkelser
504 Gunnarsdòttir, H. 2008 2008 Nytt fra Østmarka. Medlemsblad for Østmarkas Venner 42. årgang Nr. 2/2008 Annet
22 Gåsvatn, L.G. 2001 2001 Elvemusling i Lomunda, artikkel på nettet. Publisert 3/5-2001 Litteratur
610 Gåsvatn, L.G.1998 1998 Elvemusling (Margaritifera margaritifera) i Lomunda, Rindal kommune Utbredelse og bestandsstatus 1998. Litteratur
428 Hage, M. 2011 2011 Elvemusling Margaritifera margaritifera i Hobølelva, Østfold. - Utbredelse og bestandsstatus. Zoologisk rapport, nr. 2011-2. Litteratur
518 Hagenlund, G. 1962 1962 Skattejakt i Storskogen. Jakt-fiske-frilutsliv 1962 - 91. årg: s. 458-459. (nr.10) Annet
506 Halvorsen, K. S & Sandaas, K. 1990 1990 Forekomst av elveperlemusling i Maridalen, Oslo kommune. Notat. 27.03.1990. Miljøetaten i Oslo kommune. Litteratur
913 Halvorsen, M. 2018 Undersøkelser av laksefisk med og uten muslingslarver i Borgeelva, Vestvågøy Litteratur
825 Halvorsen, M. 2018 2018 Kartlegging av elvemusling (Margaritifera margaritifera) i Fabrikkelva, Vågan, og Teistdalsvassdraget, Sømna. Rapport 2018-04. Litteratur
354 Hammer, S. E. 2011 2011 Årskrift 2011, Beitstaden Historielag Litteratur
55 Hans Nordeng Pers. medd. Innmeldte opplysninger
918 Hanssen, M. 2021 Feltarbeid ved Svankilelva, Vollelva og Lakselva på Hitra på oppdrag fra Universitetet i Bergen, 2021 Litteratur
895 Hanssen, M. 2022 Epost fra Martin Hanssen om elvemusling status i Vollelva, Svankilelva og Lakselva, Hitra Feltundersøkelser
450 Hanssen, M. G. 2014 2014 Påvisning av elvemusling i deler av Søavassdraget og Åelva 2013. Notat - Hemne kommune. Litteratur
698 Hanssen, M. G. 2016 2016 Påvisning av elvemusling i Valan og Lægdeelva 2016. Notat. Litteratur
893 Hanssen, M.G. 2021 Kartlegging av elvemusling i Hollaelva og Rovatnet 2020 Litteratur
855 Hanssen, M.G. & Vullum, J. 2020 2020 Hanssen, M.G. & Vullum, J. 2020. Feltarbeid ved Svankilelva, Vollelva og Lakselva på Hitra på oppdrag fra Universitetet i Bergen, 2020. MidNat Notat 1-2020. 12 s. Litteratur
267 Hanssen, O. 1929 1929 Ei gamall sak um perlefangst i Oselvi. - Naturen 53: 255-256. Litteratur
51 Harald Bergsether Pers. medd. Innmeldte opplysninger
534 Haraldstad, Ø. 1991 1991 Laksen er tilbake i Audna. Rapport fra et elvekalkingsprosjekt. Litteratur
598 Haugen, E.L.2012 2012 Millionbeløp skal redde myr i Åsane. Litteratur
224 Heggenes, J. & Lande, A. 1998 1998 Utbredelse og bestandsstatus for elveperlemusling i Øvre Tinnelva, Notodden i Telemark, 1998. – Laboratorium for ferskvannsøkologi og innlandsfiske, Universitetet i Oslo. Rapport 182: 1-25. Litteratur
603 Hegland, S.J.2002. 2002 Naturtypar i Meland kommune rapport med verdisetting av biologisk mangfald. Litteratur
58 Heidi Marie Gabler Pers. medd. Innmeldte opplysninger
532 Helland, A. 1903 1903 Topografisk-statistisk beskrivelse over Lister og Mandals Amt. Anden del. Byerne og herrederne. Ascehouog & co. Litteratur
529 Helland, A. 1904 1904 Topografisk-statistisk beskrivelse over Nedenes Amt. Anden del. Byerne og herrederne. Efter offentlig forsanstaltning. Aschehoug & co. 620 s. Litteratur
632 Helland, A. 1905 1905 Topografisk-statistisk beskrivelse over Finnmarkens amt. Første del. Den almindelige del. 804 s. Litteratur
395 Helland, A. 1907 1907 Norges land og folk topografisk-statistisk beskrevet. XVII. Nordlands amt. 1.del. - H. Aschehoug & Co. (W. Nygaard), Kristiania. Litteratur
314 Helland, A. 1909a 1909 Norges land og folk topografisk-statistisk beskrevet. XVII. Nordre Trondhjems amt. 1.del. - H. Aschehoug & Co. (W. Nygaard), Kristiania. 1008 s. Litteratur
315 Helland, A. 1909b 1909 Norges land og folk topografisk-statistisk beskrevet. XVII. Nordre Trondhjems amt. 2.del. - H. Aschehoug & Co. (W. Nygaard), Kristiania. 1099 s. Litteratur
520 Helland, A. 1913 1913 Norges land og folk. Topografisk-statistisk beskrivelse over Kristians Amt. Første del. Den almindelige del. Aschehoug. 615 s. Litteratur
324 Helland, A. 1914 1914 Norges land og folk topografisk-statistisk beskrevet. VII. Jarlsberg og Larvik amt. 1.del. - H. Aschehoug & Co. (W. Nygaard), Kristiania. 494 s. Litteratur
613 Helland, A. 1917. 1917 Norges land og folk. Topografisk-statistisk beskrevet. XV. Romsdals amt. Første del. Den almindelige del. Litteratur
398 Heltzen, I.A. 1834 1834 Ranens beskrivelse manuskript. Utgitt av Rana Museums- og historielag. Mo i Rana 1981. 290s. Litteratur
323 Hervik, m.fl. 1999 1999 Analyse av tungmetallinnhold i elvemusling Margaritifera margaritfera. Avd. for ingeniørutdanning 1999. Hovedoppgave. Litteratur
605 Hjortdal, J. 2000 2000 Kartlegging av elvemusling i Aureelva. Litteratur
37 Hjortdal, J., 2000 2000 Førekomsten av elvemusling (Margaritifera margaritifera) i Aureelva, Sykkylven. Rapport 9 s. Litteratur
256 Hobæk, A. & Harman, C. 2006 2006 Miljøgifter I Haukåsvassdraget 2005-2006. NIVA. 5302-2006 Litteratur
601 Hobæk, A. & Harman, C.2015 2015 Miljøgifter i Haukåselva i 2014.NIVA.RAPPORT L.NR. 6785-2015. Litteratur
254 Hobæk, A., Johnsen, G. Raddum, G.& Kålås, S. 2004 2004 Elvemusling i Haukåselva. Bestandsstatus, reproduksjon og vannmiljø. Norsk institutt for vannforskning (NIVA) 4805-2004 Litteratur
67 Hofland, L. 1977 1977 Perlefiske på Harestua. I Hare-labben 3. Årgang, nr. 6/1977. Utgiver Harestua Vel. Litteratur
117 Holtan-Hartwig,T. 1999 1999 Brev datert 09.02.1999. Annet
283 Holtan, D. & Jordal, J.B. 2008. 2008 Supplerande kartlegging av naturtypar i Volda kommune 2007. Møre og Romsdal fylke, Areal- og miljøvernavdelinga rapport 2008-02. 105 s. Litteratur
378 Holtan, D. 2011 2011 Supplerande kartlegging av naturtypar i Skodje kommune 2011. Fylkesmannen i Møre og Romsdal, miljøvernavdelinga, rapport nr. 3 - 2012: 110 s. ISBN 978-82-7430-248-8 (papirutgåva). Litteratur
513 Holtung, H. 2014 2014 Elvemuslinger i Re. ReAvisa november 2014. Annet
319 Hope, A.,M. & Lorentsen, Ø. 1995 1995 Overvåking av lakseparasitten Gyrodactylus Salaris i Nord-Trøndelag 1993-95. FMNT 6-1995 Litteratur
490 Høitomt, G. & Lie, E. F. 2015 2015 Undersøkelse av og tiltak for elvemusling (Margaritifera margaritifera) i Østre Bjoneelva, Gran kommune Litteratur
189 Høitomt, G. 2007 2007 Forekomst av elvemusling (Margaritifera margaritifera) i nedre deler av Lomsdalselva i Søndre land kommune, Oppland. Litteratur
446 Høitomt, G. 2008 2008 Elvemusling i Bjonelva. Notat. Litteratur
190 Høitomt, G. 2008 2008 Søk etter elvemusling (Margaritifera margaritifera) i 7 mindre vassdrag i Søndre Land kommune, Gran kommune og Jevnaker kommune. Oppland. Litteratur
191 Høitomt, G. 2009 2009 Søk etter elvemusling (Margaritifera margaritifera) i 11 mindre vassdrag i Sør-Aurdal kommune og Lunner kommune. Oppland. Litteratur
163 Høitomt, G. 2010 2010 Søk etter elvemusling (Margaritifera margaritfera) i 2 vassdrag i Hurdal kommune.Akershus fylke. Kistefoss Skogtjenester AS. Litteratur
521 Høitomt, G. 2010 2010 Elvemusling 2009. Oppsummering av feltaktivitet og informasjonsarbeid. Januar 2010. Dokkadeltaet Nasjonale Våtmarkssenter AS. Notat. Litteratur
677 Høitomt, G. 2010 2010 Tiltaksplan for elvemusling (Margaritifera margaritifera) i Lomsdalselva, Søndre Land. Beskrivelse av forekomst og tiltak for bevaring. Dokka, desember 2010. Dokkadelta Nasjonale Våtmarksenter AS. Litteratur
447 Høitomt, G. 2010 2010 Søk etter elvemusling (Margaritifera margaritifera) i 7 vassdrag i Sbøndre-Land kommune, Nordre-Land kommune, Etnedal kommune, Jevnaker kommune og Lunnerkommune. Oppland. Kistefos Skogtjenester AS. Litteratur
445 Høitomt, G. 2011 2011 Elvemusling 2011. Oppsummering av feltaktivitet. Kistefor Skogtjenester AS. Litteratur
905 Høitomt, G., Magerøy, J. 2021 Tiltaksanalyse for elvemusling i Etna Litteratur
118 Høyer, C.A. 1885 1885 Belegg ved Zoologisk museum i Oslo (brev datert 25.1.1995). Vitenskaplige samlinger
210 Ingar Aasestad Pers.medd. Innmeldte opplysninger
454 Irvin Kilde. 2014 2014 pers.medd. Irvin Kilde, Fylkesmannen i Rogaland. Innmeldte opplysninger
751 Jakobsen, m.fl. 2017 2017 Samlerapport om kultivering og utsetting av elvemusling 2017 Litteratur
820 Jakobsen, P. m.fl. 2018 2018 Samlerapport om kultivering og utsetting av elvemusling 2018. Universitetet i Bergen. Litteratur
455 Jakobsen, P., Bjånesøy T. og Marwaha, J. 2012 2012 Storskala produksjon av elvemusling(Margaritifera margaritifera) for gjenutsetting Litteratur
488 Jakobsen, P., Jakobsen, R.A. & Bjånesøy, T. 2014 2014 Årsrapport 2014. Kultivering av elvemusling for gjenutsetting Litteratur
868 Jakobsen, P.J., Jakobsen, R., og Hatland, N. 2021 2020 Kultivering av Elvemusling 2019 og 2020. UiB. Litteratur
302 Jarl Koksvik Pers. medd. Rådgiver Direktoratet for naturforvaltning. Innmeldte opplysninger
289 Jens Gunnar Jensås Pers. medd. Innmeldte opplysninger
313 Jensen, K.W. 1968 1968 Sportfiskerens leksikon. BIND II 1968. Red. Jensen, K.W. Litteratur
209 Jensen, O.S. 1873 1873 Indberetning om en i sommeren 1870 foretagen reise i Kristiania og Kristianssands stift for at undersøge land- og ferskvands-molluskerne tillige med iglerne. - Nyt Mag. Naturvid. 19: 146-188 Litteratur
68 Jensen, P.E. 1996 1996 Forekomst av elveperlemusling og salamander i Oppland. Fylkesmannen i Oppland, Miljøvernavdelingen. Rapport 5/96, 23 sider. Litteratur
111 Johannes Anonby 2006 Fylkesmannen i Sogn og Fjordane Annet
596 Johannessen, M. H.2003 2003 "een Dehl Skiønne Pærle Elver» - om perlefiske og perle-Inspecteur Abraham Nordmand i Bergen stift 1719-1724. Litteratur
271 Johansen Inge E-post Innmeldte opplysninger
119 Johansen, J. 1995 1995 Gamle Huken. Johanne Johansen forteller til Erik Aurbakken. Groruddalen Historielag Årbok 1995. Litteratur
143 Johnsen, G. H., Tveranger, B. og Kålås, S. 2008 2008 Dokumentasjonsvedlegg til søknad om konsesjon for uttak av vann ved Marine Harvest Norway AS Avd. Slørdal (reg. nr. ST/Si 0004). Konsekvensutredning for fisk og elvemusling. Litteratur
306 Johnsen, G., H. 2009 2009 Om rekruttering av elvemusling i Slørdalselva 2009. Litteratur
823 Johnsen, G.H., Kålås, S. & Wathne I. 2018 2018 Status for elvemusling i Haukåsvassdraget 2017. Rådgivende Biologer AS, rapport 2629, 34 sider, ISBN 978-82-8308-485-6. Litteratur
24 Jordal, J. B. 2005 2005 Kartlegging av naturtypar i Eide kommune. Rapport J. B. Jordal nr. 4-2005. 66 s. + kart. Litteratur
49 Jordal, J. B. 2005 2005 Kartlegging av naturtypar i Fræna kommune. Rapport J.B. Jordal nr 5-2005. 140s. Litteratur
40 Jordal, J. B., under arbeid 2000 Jordal, J. B., under arbeid: Kartlegging av biologisk mangfald i Skodje kommune, Møre og Romsdal. Skodje kommune, rapport. Litteratur
38 Jordal, J. B., under arbeid 2002 Jordal, J. B., under arbeid: Kartlegging av biologisk mangfald i Haram kommune, Møre og Romsdal. Haram kommune, rapport. Litteratur
280 Jordal, J.B. & Gaarder, G., 1995 1995 Biologisk mangfold i Molde. Del 1. Hovedrapport. Molde kommune. 164 s. + kart. Del 2. Flora og fauna. Molde kommune, rapport. 101 s. Litteratur
41 Jordal, J.B. & Holtan, D. 2005 2005 Kartlegging av naturtypar i Skodje kommune. Rapport J.B. Jordal nr 3. 2005. 89 s. Litteratur
286 Jordal, J.B. & Holtan, D., 2005 2005 Kartlegging av naturtypar i Haram kommune. Haram kommune, rapport. 117 s. + bilete og kart. Litteratur
298 Jordal, J.B. 1999 1999 Biologiske undersøkninger i vassdrag og brakkvatn i Straumsnes i 1999 Litteratur
299 Jordal, J.B. 2007 2007 Supplering av Naturbase i Møre og Romsdal 2007, basert på eksisterende informasjon. Møre og Romsdal fylke, Areal- og miljøvernavdelinga rapport 2007:2. 110 s. Litteratur
285 Jordal, J.B., Holtan, D. & Bøe, P. G. 2007 2007 Kartlegging av naturtypar i Ørsta kommune. Rapport J.B. Jordal nr. 1-2007. 126 s. Litteratur
56 Julien, K. & Rikstad, A. 2008 2008 På leting etter elvemusling (Margaritifera margaritifera) i Fersetvassdraget på Vega i Nordland. Fylkesmannen i Nord-Trøndelag. Rapport 1-2008. 15s. Litteratur
438 Julien, K. & Rikstad,R. 2009 2009 Elvemusling - lokaliteter i Namdalseid kommune - Nord-Trøndelag. FMNT Rapport 2009-8. Litteratur
425 Julien, K. & Rikstad,R. 2010 2010 NOTAT- Befaring Elv fra Gardsvatn Litteratur
320 Julien, K. & Rikstad,R. 2010 2010 Elvemusling - lokaliteter i Steinkjer kommune - Nord-Trøndelag. FMNT rapport 1-2010 Litteratur
242 Jærperlene 2007 Må fikses Litteratur
64 Jørgensen, L. & Aalerud, C. 2007 2007 Undersøkelser av vassdrag i Finnmark mhp mulige forekomster av elvemusling, Margaritifera margaritifera. Berlevåg, Båtsfjord, Hasvik, Lebesby, Loppa, Nordkapp og Porsanger kommuner. Notat 2007. Nordnorske ferskvannsbiologer. 6s. Litteratur
29 Jørgensen, L. & Halvorsen, M. 2008 2008 Jørgensen, L. & Halvorsen, M. 2008. Kartlegging av elvemusling (Margaritifera margaritifera) i Lofoten og Vesterålen 2007. Nordnorske ferskvannsbiologer. Rapport 2008-01. 36s. Litteratur
638 Jørgensen, L. & Halvorsen, M. 2009 2009 En oversikt over utbredelsen av elvemusling (Margeritifera margaritifera) i Nordland. Nordnorske ferskvannsbiologer. Rapport 2009-02. Litteratur
328 Jørgensen, L. & Halvorsen, M. 2011 2011 Kartlegging av elvemusling (Margaritifera margaritifera) i sideelver til Namsen. Rapport 2011-1 Litteratur
413 Jørgensen, L. & Halvorsen, M. 2011 2011 Kartlegging av elvemusling (Margaritifera margaritifera) på Fosenhalvøya 2011. Nordnorske ferskvannsbiologer. Rapport 2011-01. Litteratur
397 Jørgensen, L. & Halvorsen, M. 2012 2012 Kartlegging av elvemusling (Margaritifera margaritifera) i Nordland 2011 Nordnorske ferskvannsbiologer Sortland. Rapport 2012-01. Litteratur
348 Jørgensen, L. & Halvorsen, M. 2012 2012 Kartlegging av elvemusling (Margaritifera margaritifera) i Nord-Trøndelag 2011. Rapport 2012-02. Litteratur
392 Jørgensen, L. og Halvorsen, M. 2008 2008 Kartlegging av elvemusling i Mølnelva, Bodø - i forbindelse med mulig etablering av kraftverk. Nordnorske Ferskvannsbiologer. Sortland Rapport 2008-07. Litteratur
140 Jørgensen, L. og Halvorsen, M. 2009 2009 Kartlegging av elvemusling (Margaritifera margaritifera) i Salten, Ofoten og Vesterålen. Nordnorske ferskvannsbiologer. Rapport 2009-01. 37s. Litteratur
141 Jørgensen, L. og Halvorsen, M. 2010 2010 Kartlegging av elvemusling (Margaritifera margaritifera) i Troms (og Lofoten). Nordnorske ferskvannsbiologer. Rapport 2010-03. 18s. Litteratur
867 Jørgensen, P., Aalstad, G.H. & Jørgensen, L. 2021 2020 Kartlegging av utløpselver i Nord-Salten og Ofoten (Nordre Nordland) med sikte på å finne eventuelle ukjente bestander av elvemusling. Nordnorske Ferskvannsbiologer. Rapport nr: 2021-01. 17 s. Litteratur
155 Kai Ovlien Pers. medd. (1930 Aurskog) Innmeldte opplysninger
258 Kambestad m.fl. 1995 1995 Vassdragskalking i Hordaland, Rammeplan 1995-2005. FMRO 7-1997. Litteratur
845 Kanstad-Hansen, Ø., Berggård, O.K., Jamtfall, E., Berger, H.M. & Lamberg, A. 2021 2021 Bestandsstatus for elvemusling og anadrom laksefisk i Sunnskjøra 2020. Kanstad-Hansen, Ø., Berggård, O.K., Jamtfall, E., Berger, H.M. & Lamberg, A. 2021. SNA-rapport 05/2021. 47 s. Litteratur
478 Karlsen, Leif. R. 2009 2009 Rapport fra telling av elvemusling (Margaritifera margaritifera) i den øvre delen av Hobølselva, Hobøl kommune den 23. juni 2009. Feltundersøkelser
767 Karlsson, S & Larsen Mejdell, B 2017 2017 Elvemusling i Frøylandsbekken, Time kommune Litteratur
758 Karlsson, S. 2017 2017 Opphavet til elvemuslingbestanden i Redalselva Litteratur
83 Kent Moklebust Pers. medd. Innmeldte opplysninger
214 Kiland, H. & Simonsen, J.H. 1999 1999 Fisk og botndyr. Naturfaglege undersøkningar i samband med planlagt bygging av Omnesfossen kraftverk i Hjartdal kommune. Litteratur
576 Kilde, I. 2015 2015 Epost fra Irvin Kilde (Rådgiver Fylkesmannen i Rogaland) om funn av elvemusling i Hogstadåna. Innmeldte opplysninger
468 Kilde, I. 2015 2015 Nyfunn av elvemusling, Strand Rogaland. Epost. Notat. Litteratur
207 Killingstad, A. 1928 1928 Røyken bygd før og nu. – E. Sems trykkeri, Halden. 623 s. Litteratur
101 Kjell Magne Olsen. Kjell Magne Olsen. Privat database over funn av store ferskvannsmuslinger 1997-2004. Annet
33 Kjell Mork Soot Pers. medd. Innmeldte opplysninger
170 Kjellberg Gösta Pers. medd. Kjellberg Gösta. NIVA Innmeldte opplysninger
372 Kjærstad, G. & Arnekleiv, J.V. 2012 2012 Overvåking av vannkvalitet, elvemusling, bunndyr og ungfisk i Nåsvassdraget, 2011. – NTNU Vitenskapsmuseet Zoologisk Notat 2012, 1: 1-32. Litteratur
332 Kjærstad, G., Bergan, M. A., Hassel, K., Thingstad, P.G., Aanes, J. & Arnekleiv, J. V. 2011. 2011 Biologiske og vannkjemiske undersøkelser i forbindelse med planlagt rassikring av Hofstadelva, Stjørdal. NTNU. NIVA. Litteratur
634 Kjøsnes, A.J., Muthanna, T. Aanes, K. J. 2008 2008 Elvemusling i Mølnelva Bodø kommune. Vurdering av grunnlag for nødvendig vannregime. Litteratur
652 Klausen, T. R. & Bjølstad, O. K. H. 2015 2015 Kjemisk og biologisk undersøkelse av Slørdalsvassdraget. SWECO. Litteratur
705 Klausen, T. R. 2016 2016 Kartlegging og bestandsvurdering av elvemusling, Sør-Trøndelag 2015. Litteratur
353 Kleiven, E. 2011 Notat om søk etter elvemusling i Vest-Agder. Litteratur
533 Kleiven, E. & Dolmen, D. 2008 2008 Forsuring - en viktig årsak til tilbakegangen for elvemuslingen. pH-status. Forum for sur nedbør og kalking. 2-2008. Årgang 14. Litteratur
234 Kleiven, E. & Dolmen, D. 2008 2008 Overleving og vekst på utsett elvemusling Margaritifera margaritifera i Audna, Vest-Agder. – NIVA Rapport løpenr. 5590: 1–33. V-N Litteratur
414 Kleiven, E., Håvardstun, J. & Dolmen, D. 2009 2009 Søk etter mogleg rekruttering av elvemusling i Audna, Vest-Agder. NIVA Rapport nummer 5849-2009 Litteratur
452 Kleiven, E., Håvardstun, J., Dolmen, D. & Güttrup, D. 2013 2013 Historisk kunnskap og status for elvemuslingen Margaritifera margaritifera i Aust-Agder. NIVA. Litteratur
517 Klepsland, J. & Olsen, K. M. 2009 2009 Naturtypekartlegging i Eidskog kommune 2007. BioFokus-rapport 2008-10 Litteratur
914 Kne, M. 2022 Notat elvemusling Borgelva Litteratur
537 Knudsen, L. 2005 2005 Perlefiske i Audna. Artikkel hentet 07.11.2007 fra http://www.northseatrail.org/show_single_article.php?article_id=2304&lang=uk Annet
53 Knut Kristoffersen Pers. medd. Knut Kristoffersen. Fylkesmannen i Troms. Innmeldte opplysninger
384 Koksvik, J. & Kjærstad, G. 2004 2004 Elstadelva, Grong kommune - virkninger av planlagt kraftutbygging på biologisk mangfold - NTNU Vitenskapsmuseet Zoologgisk Notat 2004, 6: 1-22. Litteratur
23 Koksvik, J. & Kjærstad, G. 2006 2006 Ungfisk og vannkvalitet i Nåsvassdraget - Overvåking i forbindelse med økt vannuttak i Trolldalsvatnet, Eide kommune. NTNU Vitenskapsmuseet. Rapp. Zool. Ser. 2006. 3:1-25 Litteratur
42 Koksvik, J. & Kjærstad, G. 2008 2008 Overvåking av ungfisk, elvemusling i Nåsvassdraget, 2007. - NTNU Vitenskapsmuseet Zoologisk notat 2008, 1: 1-22. Litteratur
410 Koksvik, J.I., Arnekleiv, J.V., Haug, A. & Jensen, J.W. 1990 1990 Verneplan IV. Ferskvannsbiologiske undersøkelser og vurdering av 21 vassdrag i Nordland. Universitetet i Trondheim, Vitenskapsmuseet, Rapport Zoologisk Serie 1990-5: 1-98. Litteratur
240 Kraft, J. 1830 1830 Topographisk-statistisk beskrivelse over kongeriket Norge. Del IV. Det vestenfjeldske Norge topographisk-statistisk beskrevet. - Chr. Grøndahl, Christiania. 962 s. Litteratur
9 Kristian Gording Kristian Gording, Førstekonsulent, Fylkesmannen i Nord-Trøndelag, Miljøvernavdelingen. Pers. medd. Annet
14 Kristian Julien Rådgiver Fylkesmannen i Nord-Trøndelag. Pers. medd. Annet
269 Krüger 1820. 1820 Efterretninger om Ous prestegjeld i Søndhordlehn meddelt 1817. – Budstikken nr. 63/64. Litteratur
223 Kvaalen, O. 1996 1996 upublisert. Frå soga om Bø-elva. – Bø bygdemuseum. Bø i Telemark. Litteratur
607 Kvalvågnæs, K. 1997 1997 Vedr. bestanden av flodperlemuslingar i Hustadvassdraget. I og II. Litteratur
615 Kvellestad, A. 2001 2001 Epost til BML. Innmeldte opplysninger
142 Kålås S. og Overvoll, O. 2007 2007 Kartlegging av elvemusling (Margaritifera margaritifera L. i Sogn og Fjordane Litteratur
929 Kålås, S. 2010 Status for bestandar av elvemusling i Hordaland 2010 Litteratur
360 Kålås, S. & B. M. Larsen. 2012 2012 Status for bestandar av elvemusling i Sogn & Fjordane 2010. Rådgivende Biologer AS rapport 1493, 36 sider, ISBN 978-82-7658-881-1 Litteratur
824 Kålås, S. & Hellen, B.A. 2018 2018 Undersøking av elvemuslingbestanden i Haukåselva sommaren 2018. Rådgivende Biologer AS, rapport 2714, 14 sider, ISBN 978-82-8308-528-0. Litteratur
604 Kålås, S. & Johnsen, G.H.2012. 2012 Utbygging av Mjåtveitmarka og elvemuslingen i Mjåtveitvassdraget. Rådgivende Biologer AS 1542. Litteratur
274 Kålås, S. 2006 2006 Undersøking av elvemusling (Margaritifera margaritfera) i Maurstadelva. Litteratur
412 Kålås, S. 2012 2012 Status for bestandar av elvemusling i Hordaland 2010. Rådgivende Biologer AS rapport 1494, 57 sider, ISBN 978-82-7658-882-8 Litteratur
756 Kålås, S. 2015 2015 Undersøking av elvemusling i Døsjaelva, Os kommune. Rådgivende Biologer AS – Notat, 5 sider. Litteratur
761 Kålås, S. 2016 2016 Synfaring av eit utval elvemuslingbestandar i juni 2016 – og oppsummert kunnskapsstatus for elvemusling i Sogn & Fjordane Feltundersøkelser
710 Kålås, S. 2016 2016 Vertsart for elvemusling i Storelvvassdraget, Nærøy. Rådgivende Biologer AS. NOTAT. Litteratur
760 Kålås, S. 2016 2016 Enkel undersøking av elvemusling i Røyrvikelva, Kvam herad Feltundersøkelser
826 Kålås, S. 2017 2017 Elvemuslingen i Borgelva på Vestvågøy. Bestandsstatus 2016 med forslag til bevarende tiltak Rådgivende Biologer AS, rapport 2365, 19 sider, ISBN 978-82-8308-322-4. Litteratur
759 Kålås, S. 2017 2017 Innsamling av genetisk materiale frå elvemusling i Nyttingneselva, Redalselva og Maurstadelva, Sogn & Fjordane Litteratur
755 Kålås, S. 2017 2017 Status for elvemuslingen i Nyttingneselva 2016. Rådgivende Biologer AS, rapport 2366, 27 sider Litteratur
762 Kålås, S. 2017 2017 Undersøkingar og tiltak i Dalsbøvassdraget i 2017 med tanke på å rehabilitere bestanden av elvemusling i vassdraget Litteratur
829 Kålås, S. 2018 2018 Undersøkingar i Dalsbøvassdraget 2018 med tanke på rehabilitering av bestanden av elvemusling. Rådgivende Biologer AS, rapport 2767, 12 sider, ISBN 978-82-8308-556-3. Litteratur
487 Kålås, S., Hellen, B. A., Kambestad, M. & Johnsen, G. H. 2013 2013 Undersøking av elvemusling i Fisteråna i 2013 Litteratur
110 Kålås, S., Moe, B. og Johnsen, G.H. 2005 2005 Maurstad kraftverk, Vågsøy kommune - Konsekvensutgreiing. Rådgivede biologer rapport 838 - 2005 Litteratur
218 Lande, A. & Heggenes, J. 2000 2000 Elvemusling i telemarkskanalen. En registrering av elvemuslingforekomster i Straumen mellom Hoga og Kjeldal sluser. Litteratur
220 Lande, A. & Storesund, A. 1999. 1999 Elvemuslingen i Bøelva, Telemark. Bestand, perlefiske og perlemor på hardingfeler. – Fauna 52: 34-42. Litteratur
219 Lande, A., Lande, E. & Lande, S. 1996. 1996 Bestandsstatus for elvemusling, Margaritifera margaritifera, i Bøelva, Telemark 1995. - Høgskolen i Telemark, Bø. Rapport. 23 s Litteratur
552 Landmark, A. 1894 1894 Fiskeri-Inspektørenes Indberetning om Ferkvandsfiskerierne for aarene 1887-1890. 254 s. Litteratur
368 Langeland, A. 1980 1980 Fiskeribiologiske undersøkelser i vassdrag i Mosvik og leksvik kommuner i 1978 og 1979. Vitenskapsmuseet Zooserie 1980-1. Litteratur
653 Langelo, G. F. 2012 2012 VASSELJA OPPDYRKINGSOMRÅDE FISKEUNDERSØKELSE OG SØK ETTER ELVEMUSLING. Litteratur
635 Langelo, G. of Oldervik, F. 2015 2015 Mørsvikelva kraftverk i Sørfold kommune i Nordland fylke. Virkninger på biologisk mangfold. Bioreg AS rapport 2008:35. Litteratur
25 Larsen, B. H. & Gaarder, G. 2004 2004 Fræna Vindkraftverk på Bud/Hustad i Fræna kommune. Konsekvensutredning på temaet naturmiljø. Miljøfaglig Utredning Rapport 2004-13: 1-56 + vedlegg. Litteratur
346 Larsen, B. L. & Bjerland, J. M. 2011 2011 Overvåkning av elvemusling i Norge. Årsrapport 2011: Hestadelva, Nordland. -NINA rapport 871. 28s Litteratur
560 Larsen, B. M. & Aspholm, P. E. 2011 2011 Overvåkning av elvemusling i Norge. Årsrapport 2010: Skjellbekken, Finnmark. NINA Rapport 729 Litteratur
197 Larsen, B. M. & Eken, M. 2009 2009 Elvemusling i Sogna, Buskerud. Forundersøkelser i forbindelse med utbygging av Rv7 på sterkningen Ramsrud-Kjeldsbergsvingene. - NINA Rapport 459. 32s. Litteratur
708 Larsen, B. M. & Karlsson, S. 2017 2017 Elvemusling i Frøylandsbekken, Time kommune. Hva er primærvert for muslinglarvene i vassdraget? NINA Prosjektnotat 3. Litteratur
650 Larsen, B. M. & Saksgård, R. 2012 2012 Utsetting av laksyngel i Figga og Ogna, Nord-Trøndelag i 2010 - et tiltak for å øke rekrutteringen hos elvemuslingen. NINA Minirapport 365. Litteratur
411 Larsen, B. M. (red. ) 2007 2007 Overvåking av elvemusling Margaritifera margaritifera i Norge. Årsrapport 2005. - NINA Rapport 309. 52 s. Litteratur
460 Larsen, B. M. 2008 2008 Overvåking av elvemusling i Ogna, Steinkjervassdraget i forbindelse med kjemisk behandling for å fjerne Gyrodactylus salaris fra vassdraget i 2006 og 2007. NINA Litteratur
574 Larsen, B. M. 2009 2009 NINA Minirapport 274. Kartlegging av elvemusling i Figgjovassdraget, Rogaland - utbredelse og bestandsstatus. Litteratur
277 Larsen, B. M. 2011 2011 Elvemuslingen i Dalsbøvassdraget - status per april 2010 Litteratur
628 Larsen, B. M. 2011 2011 Overvåking av elvemusling i Norge. Årsrapport 2010: Ereviksbekken og Svinesbekken, Rogaland.NINA Rapport 691. Litteratur
656 Larsen, B. M. 2012 2012 Reetablering av elvemusling i Hammerbekken, Trondheim kommune. Litteratur
577 Larsen, B. M. 2015 2015 Reetablering av elvemusling i Hammerbekken, Trondheim kommune. Resultater fra tiltaksovervåking i 2015. NINA Rapport 1201. Litteratur
899 Larsen, B. M., Magerøy, J.H. 2020 Overvåking av elvemusling i Norge. Årsrapport for 2020 Litteratur
908 Larsen, B.M. 2010 Kartlegging av elvemusling i utvalgte lokaliteter i Haugalandet vannområde, Rogaland Litteratur
252 Larsen, B.M. & Berger, H.M. 2005 2005 Svinesbekken, Rogaland (vassdragsnr. kystfelt 032.2). – s. 18-27 i Larsen, B.M. (red.). Overvåking av elvemusling Margaritifera margaritifera i Norge. Årsrapport 2003. NINA Rapport 37. Litteratur
251 Larsen, B.M. & Berger, H.M. 2005 2005 Ereviksbekken (Skeiviksbekken), Rogaland (vassdragsnr. kystfelt 032.1). – s. 9-17 i Larsen, B.M. (red.). Overvåking av elvemusling Margaritifera margaritifera i Norge. Årsrapport 2003. NINA Rapport 37. Litteratur
205 Larsen, B.M. & Berger, H.M. 2009 2009 Overvåking av elvemusling i Norge. Årsrapport for 2008: Hoenselva, Buskerud. – NINA Rapport 454. 29 s. Litteratur
181 Larsen, B.M. & Berger, H.M. 2009. 2009 Overvåking av elvemusling i Norge. Årsrapport for 2008: Hunnselva, Oppland. – NINA Rapport 443. 29 s Litteratur
247 Larsen, B.M. & Berger, H.M. 2010 2010 Overvåking av elvemusling i Norge. Årsrapport for 2008: Håelva, Rogaland. - NINA Rapport 565. 35 s. Litteratur
850 Larsen, B.M. & Berger, H.M. 2020 2019 Status og tiltaksutredning for elvemusling i Sagelvvassdraget (Malvik kommune), Trøndelag. NINA Rapport 1834. Norsk institutt for naturforskning. Larsen, B.M. & Berger, H.M. 2020. Litteratur
248 Larsen, B.M. & Brørs, S. 1998 1998 Elvemusling Margaritifera margaritifera i Ogna, Rogaland - Utbredelse og bestandsstatus. - NINA Oppdragsmelding 537: 1-20. Litteratur
858 Larsen, B.M. & Fossøy, F. 2020 2020 Larsen, B.M. & Fossøy, F. 2020. Kartlegging av elvemusling i Homla (Malvik kommune) i 2020. – NINA Prosjektnotat 264. Norsk institutt for naturforsning. Litteratur
146 Larsen, B.M. & Karlsen, L.R. 2010 2010 Overvåking av elvemusling i Norge. Årsrapport for 2008: Enningdalselva, Østfold NINA Rapport 566: 39 pp. Norsk institutt for naturforskning (NINA) Litteratur
694 Larsen, B.M. & Karlsson, S. 2016 Elvemusling i Hogstadåna/Kvednabekken i Ims-Lutsivassdraget, Rogaland Litteratur
441 Larsen, B.M. & Kålås, S. 2011 2011 Kartlegging av elvemusling og foreslåtte tiltak for å opprettholde bestanden i Dalsbøvassdraget, Sogn og Fjordane. NINA Minirapport 319. 24s. Litteratur
715 Larsen, B.M. & Magerøy, J.H. 2018 2018 Elvemusling og fisk i Elstadelva, Nord-Trøndelag. Kartlegging i forbindelse med Knutfoss kraftverk. - NINA Rapport 1451. Norsk institutt for naturforskning Litteratur
848 Larsen, B.M. & Magerøy, J.H. 2019 2018 Overvåking av elvemusling i Norge. Årsrapport for 2018. NINA Rapport 1686. Norsk institutt for naturforskning. Litteratur
865 Larsen, B.M. & Magerøy, J.M. 2019 2019 Elvemuslinglokaliteter i Norge. En beskrivelse av status som grunnlag for arbeid med kartlegging og tiltak i handlingsplanen for 2019–2028. NINA Rapport 1669. Norsk institutt for naturforskning. Litteratur
308 Larsen, B.M. & Saksgård, R. 2010 2010 Overvåking av elvemusling i Norge. Årsrapport 2009: Grytelvvassdraget, Sør-Trøndelag. – NINA Rapport 581. 30 s. Litteratur
327 Larsen, B.M. & Saksgård, R. 2011 2011 Overvåking av elvemusling i Norge. Årsrapport 2010: Aursunda, Nord-Trøndelag. - NINA Rapport 718. 29 s. Litteratur
444 Larsen, B.M. & Saksgård, R. 2013 2013 Reetablering av elvemusling i Figga og Ogna, Nord-Trøndelag. Forsøk med utsetting av lakseyngel i 2011. - NINA minirapport 424. 17s. Litteratur
246 Larsen, B.M. (red.) 2004 2004 Overvåking av elvemusling Margaritifera margaritifera i Norge. Årsrapport 2002. - NINA Oppdragsmelding 824: 57 pp. Litteratur
260 Larsen, B.M. (red.) 2005. 2005 Overvåking av elvemusling Margaritifera margaritifera i Norge. Årsrapport 2003. - NINA Rapport 37: 55 pp. Litteratur
268 Larsen, B.M. (red.) 2007 2007 Overvåking av elvemusling Margaritifera margaritifera i Norge. Årsrapport 2004. – NINA Rapport 254. 47 s Litteratur
102 Larsen, B.M. 1995 1995 Elveperlemusling, Margaritifera margaritifera - Tillleggsutredning Rv. 7 Sokna-Ørgenvika - NINA Oppdragsmedling 358: 1-10. Litteratur
19 Larsen, B.M. 1997 1997 Forekomst av elvemusling, Margaritifera margaritifera, i Hofstadelva i Stjørdal, Nord-Trøndelag. NINA Oppdragsmelding 463: 1-14 Litteratur
69 Larsen, B.M. 1998 1998 Utbredelse av elvemusling Margaritifera margaritifera i Østre og Vestre Toten kommuner, Oppland. NINA Oppdragsmelding 570: 1-22. Litteratur
625 Larsen, B.M. 1999 1999 Kalking i vann og vassdrag Overvåking av større prosjekter 1998 DN-notat 1999-4 Litteratur
71 Larsen, B.M. 2000 2000 Utbredelse og bestandsstatus for elvemusling Margaritifera margaritifera i Dokka/Etna, Oppland. Fylkesmannen i Oppland, miljøvernavdelingen, Rapp. Nr. 4/00, 16 s. Litteratur
627 Larsen, B.M. 2000 2000 Kalking i vann og vassdrag Overvåking av større prosjekter 1999 DN-notat 2000-2 Litteratur
70 Larsen, B.M. 2000 2000 Utbredelse og bestandsstatus for elvemusling Margaritifera margaritifera i Begna, Oppland. Fylkesmannen i Oppland, miljøvernavdelingen, Rapp. Nr. 5/00, 19 s. Litteratur
72 Larsen, B.M. 2001 2001 Overvåkning av elvemusling Margaritifera margaritifera i Norge. Årsrapport 2001. NINA Oppdragsmelding 762: 46pp. Litteratur
228 Larsen, B.M. 2001 2001 Bestandssituasjon for laks og elvemusling i Hammerbekken og tiltak for å bevare disse nedstrøms Aklandstjern, Aust-Agder. Utredningsarbeid i forbindelse med ny E 18 Brokelandsheia – Vinterkjær. – NINA Oppdragsmelding 682: 1-25. Litteratur
20 Larsen, B.M. 2002 2002 Overvåkning av elvemusling i forbindelse med rotenonbehandling i Steinkjervassdraget 2001. Graviditet hos elvemsuling og infeksjon av muslinglarver på laks og ørret i Ogna - NINA Notat, Trondheim. 12s. Litteratur
229 Larsen, B.M. 2002 2002 Overvåking av vannkvalitet, fisk og elvemusling i Hammerbekken, Aust-Agder i forbindelse med E 18-utbygging Brokelandsheia - Vinterkjær. Årsrapport 2001. - Upublisert rapport til Statens Vegvesen. NINA, Trondheim. 29 s. Litteratur
626 Larsen, B.M. 2003 2003 Kalking i vann og vassdrag. Effektkontroll av større prosjekter 2002. Litteratur
230 Larsen, B.M. 2003 2003 Overvåking av vannkvalitet, fisk og elvemusling i Hammerbekken, Aust-Agder i forbindelse med E 18-utbygging Brokelandsheia - Vinterkjær. Årsrapport 2002. - Upublisert rapport til Statens Vegvesen. NINA, Trondheim. 24 s. Litteratur
231 Larsen, B.M. 2004 2004 Overvåking av vannkvalitet, fisk og elvemusling i Hammerbekken, Aust-Agder i forbindelse med E 18-utbygging Brokelandsheia - Vinterkjær. Årsrapport 2003. - NINA Minirapport 57. 30 pp. Litteratur
17 Larsen, B.M. 2004 2004 Overvåking av elvemusling Margaritifera margaritifera i Norge. Årsrapport 2002. - NINA Oppdragsmelding 824. 57 pp Litteratur
232 Larsen, B.M. 2005 2005 Overvåking av vannkvalitet, fisk og elvemusling i Hammerbekken, Aust-Agder i forbindelse med E 18-utbygging Brokelandsheia - Vinterkjær. Årsrapport 2004. - NINA Minirapport 102. 29 pp. Litteratur
103 Larsen, B.M. 2006 2006 Elvemusling Margaritifera margaritifera i Hurum og Røyken kommuner med hovedvekt på forekomsten i Årosvassdraget, Buskerud - NINA Rapport 148. 32 s. Litteratur
227 Larsen, B.M. 2006 2006 Overvåking av vannkvalitet, fisk og elvemusling i Hammerbekken, Aust-Agder i forbindelse med E18 - utbygging Brokelandsheia – Vinterkjær 2000-2005. – NINA Rapport 149. 37 s. Litteratur
104 Larsen, B.M. 2007 2006 Rv. 7 Sokna-Ørgenvika: Kartlegging av elvemusling, Margaritifera margaritifera i Rudselva og Verkenselva i Soknavassdraget, Buskerud - NINA Rapport 114. 19 pp. Litteratur
233 Larsen, B.M. 2007 2007 Elvemusling og fisk i Hammerbekken, Aust-Agder. Etterundersøkelser i forbindelse med utslipp av dieselolje i vassdraget høsten 2006. - NINA Rapport 319. 17 s. Litteratur
301 Larsen, B.M. 2007 2007 Elvemusling i Trondheim kommune. Statusrapport 2005-2007. – Trondheim kommune, Miljøenheten. Rapport TM 2007/06. 37 s. Litteratur
439 Larsen, B.M. 2008 2008 Elvemusling i Borråselva og Brekkelva, Nord-Trøndelag. Undersøkelser og bedømmelse av skadeomfang etter anleggsarbeid i 2008. - NINA minirapport 243. 31s Litteratur
303 Larsen, B.M. 2009 2009 Tiltak for å forsterke bestanden av elvemusling i Hammerbekken, Trondheim kommune. Framdriftsrapport 2008. – I Rikstad, A. & Julien, K. Handlingsplan for elvemusling. Årsrapport 2008. Fylkesmannen i Nord-Trøndelag, Miljøvernavdelingen. Litteratur
183 Larsen, B.M. 2009 2009 Elvemusling i Hunnselva - forsøk med infeksjon av muslinglarver på ulike ørretstammer. - NINA Rapport 509. 24 s. Litteratur
304 Larsen, B.M. 2009 2009 Forsøk med reetablering av elvemusling ved utsetting av ørret infisert med muslinglarver. - NINA Rapport 510. 18 s. Litteratur
624 Larsen, B.M. 2009 2009 Kalking i laksevassdrag. Effektkontroll 2008: Overvåking av elvemusling i Ogna, Rogaland. - NINA Rapport 486. 38 s. Litteratur
440 Larsen, B.M. 2010 2010 Kartlegging av levemusling i utvalgte lokaliteter i Haugalandet vannområde, Rogaland. - NINA Minirapport 307. 37s. Litteratur
184 Larsen, B.M. 2010 2010 Problemkartlegging med tilknytning til elvemusling i Hunnselva og forslag til tiltaksplan for å ta vare på og reetablere elvemusling i vassdraget. - NINA Rapport 559. 39 s. Litteratur
188 Larsen, B.M. 2010 2010 Elvemusling i Begna. Befaringsundersøkelse i forbindelse med konsesjonssøknad for Kvennfossen kraftverk. – NINA Minirapport 299. 19 s. Litteratur
253 Larsen, B.M. 2010 2010 Den nye rapporten BML 2010? Litteratur
442 Larsen, B.M. 2010 2010 Reetablering av elvamusling i Hammerbekken, Trondheim kommune. Resultater fra utsetting av ørretunger infisert med muslinglarver i 2009. - NINA Minirapport 304. 13s. Litteratur
322 Larsen, B.M. 2012 2012 Utsetting av lakseyngel i Forneselva, Nord-Trøndelag i 2011 - et tiltak for å øke rekrutteringen hos elvemusling. - NINA Minirapport 393. 10s. Litteratur
712 Larsen, B.M. 2017 2017 Elvemusling i Sogna, Buskerud. Etterundersøkelser i forbindelse med utbygging av Rv7 på strekningen Ramsrud - Kjeldsbergsvingene. NINA Rapport 1423. Litteratur
700 Larsen, B.M. 2017 2017 Problemkartlegging og tiltaksutredning for elvemusling i Utvikelva, Nord-Trøndelag. - NINA Rapport 1325. 51 s. Litteratur
702 Larsen, B.M. 2017 2017 Elvemusling og ørret i Drakstelva, Selbu. Kart-legging (basisundersøkelse) i forbindelse med innføring av minste-vannføringsslipp til Drakstelva - NINA Rapport 1356. 39 s. Litteratur
748 Larsen, B.M. 2017. 2017 Elvemusling og fisk i Vollaelva og Indrelva, Lurøy kommune - NINA Rapport 1443. 39 s Litteratur
764 Larsen, B.M. 2017. 2017 Overvåking av elvemusling i Norge. Oppsummering av det norske overvåkingsprogrammet i perioden 1999 - 2015. - NINA Rapport 1350. 152 s Litteratur
771 Larsen, B.M. 2018 - Miljødir. 2018 Handlingsplan for elvemusling(Margaritifera margaritifera L.) 2019-2028. (Utkast) Litteratur
854 Larsen, B.M. 2019 2018 Larsen, B.M. 2019. Problemkartlegging og tiltaksutredning for elvemusling i Semselva (Langhåmmårelva), Trøndelag. NINA Rapport 1634. Norsk institutt for naturforskning. Litteratur
834 Larsen, B.M. 2019 2019 Elvemusling i Simoa, Buskerud. Årsrapport for 2017 og en oppsummering fra tidligere undersøkelser i vassdraget. NINA Rapport 1645. Norsk institutt for naturforskning. Litteratur
857 Larsen, B.M. 2020 2020 Larsen, B.M. 2020. Skoghogst langs Vålvasselva og Eksetelva og påvirkningen på elvemusling. – NINA Prosjektnotat 275. Norsk institutt for naturforskning. Litteratur
880 Larsen, B.M. 2021 2021 Elvemusling i Slørdalselva, Trøndelag. Miljøundersøkelse og statusbeskrivelse 2021. NINA Rapport 2144 Litteratur
835 Larsen, B.M. 2021 2021 Flytting av elvemusling i Norge. Eksempler på når, hvor og hvorfor flytting av elvemusling er benyttet som tiltak og resultater fra oppfølging og overvåking. NINA Rapport 2007. Norsk institutt for naturforskning. Litteratur
85 Larsen, B.M. og Karlsen, L.R. 1997 1997 Elvemusling, Magararitifera margaritifera, i Enningdalselva, Østfold - Utbredelse og bestandsstatus. - NINA Oppdragsmelding 505:1-25. Litteratur
250 Larsen, B.M. pers. medd Blir dette rett? Innmeldte opplysninger
4 Larsen, B.M. red 2001 2001 Overvåking av elvemusling Margaritifera margaritifera i Norge. NINA Oppdragsmelding 725 2001 Litteratur
318 Larsen, B.M., Dunca E., Karlsson, S. & Saksgård, R. 2011 2011 Elvemusling i Steinkjervassdragene: Status etter 30 år med Gyrodactylus salaris og flere forsøk på å utrydde lakseparasitten i Ogna og Figga. - NINA Rapport 730. 79 s. Litteratur
391 Larsen, B.M., Dunca E., Saksgård, R. & Österling, M. 2012 2012 Elvemusling og konsekvenser av vassdragsreguleringer – en kunnskapsoppsummering. NVE rapport 8-2012 Litteratur
105 Larsen, B.M., Eken, M og Tysse, Å. 1995 1995 Elvemusling, Margaritifera margaritifera, i Simoa, Buskerud - Utbredelse og bestandsstatus. - NINA Oppdragsmelding 380: 1-17. Litteratur
106 Larsen, B.M., Eken, M. og Hårsaker, K. 2002 2002 Elvemusling Margaritifera margaritifera og fiskeutsettinger i Hoenselva og Bingselva, Buskerud. - NINA Fagrapport 56: 1-33. Litteratur
198 Larsen, B.M., Eken, M., Tysse, Å. & Engen, Ø. 2007 2007 Overvåking av elvemusling i Simoa, Buskerud. Statusrapport 2006. – NINA Rapport 314. 45 s. Litteratur
317 Larsen, B.M., Hårsaker, K., Bakken, J. & Barstad, D.V. 2000 2000 Elvemusling Margaritifera margaritifera i Steinkjervassdraget og Figga, Nord-Trøndelag. Forundersøkelse i forbindelse med planlagt rotenonbehandling. - NINA Fagrapport 39: 1-39. Litteratur
907 Larsen, B.M., Magerøy, J.H. 2021 Overvåking av elvemusling i Norge. Årsrapport for 2021 Litteratur
888 Larsen, B.M., Magerøy, J.H., Gosselin, M.-P. & Fossøy, F. 2022. 2022 Status og tiltaksutredning for elvemusling i Oldvassdraget (Ørland kommune), Trøndelag Litteratur
621 Larsen, B.M., Saksgård, R. & Bjerland, J.M. 2012 2012 Overvåking av elvemusling i Ogna, Rogaland. Tiltaksovervåking kalking 2011. Litteratur
166 Larsen, B.M., Sandaas, K., Enerud, J. & Magerøy, J. 2008 2008 Sørkedalselva, Oslo/Akershus (vassdragsnr. 007.Z). – s. 21-38 i Larsen, B.M. (red). Overvåking av elvemusling i Norge. Årsrapport for 2006 og 2007. NINA Rapport 417. Litteratur
623 Larsen, B.M.2006 2006 Kalking i Ogna i 2005. Litteratur
107 Larsen, J.I. og Enerud, J. 2005 2005 Notat datert 27.07.2005. Upublisert. Annet
714 Larsen, O. K. og Søyland, R. 2010. 2010 Larsen, O. K. og Søyland, R. 2010. Kartlegging av sjøørret i Høgsfjorden og omegn – Kartlegging av ungfisktetthet og vandringshinder. Litteratur
259 Larsen, Roald 1975 Pers. medd. Innmeldte opplysninger
469 Larsen,B.M & Berger,H.M. 2013 2013 Overvåkning av elvemusling i Norge-Årsrapport 2013: Åelva, Nordland Litteratur
482 Larsen,B.M., Karsson, S. & Skoglund, S. 2014 2014 Forsøk med utsetting av laksyngel i Forneselva, Nord-Trøndelag i 2012 og 2013 som et mulig tiltak for å øke rekrutteringen hos elvemusling Litteratur
483 Larsen,B.M., Karsson, S. & Skoglund, S. 2014 2014 Forsøk med utsetting av laksyngel i Langhammerelva, Nord-Trøndelag - et mulig tiltak for å øke rekrutteringen hos elvemusling? Litteratur
486 Larsen,B.M., Saksgård, R. & Magerøy, J. 2014 2014 Overvåkning av elvemusling i Norge. Årsrapport 2012: Oselva, Hordaland Litteratur
235 Ledje U.P. 1996 1996 Kartlegging av utbredelsen av elvemusling (M. margaritifera) i Rogaland, 1995. Del 1. - Rogaland Consultants a.s., Miljøseksjonen. Rapport 24502-1. 30 s. Litteratur
236 Ledje U.P. 1996 1996 Kartlegging av utbredelsen av elvemusling (M. margaritifera) i Rogaland, 1995. Del 2. - Rogaland Consultants a.s., Miljøseksjonen. Rapport 24502-2. 47 s. Litteratur
711 Ledje, U. P. 2016 2016 Elvemusling i Frøylandsbekken, Time kommune. Ecofact rapport uten serienummer, 10 s. Litteratur
828 Ledje, U. P. 2017 2017 Ferskvannsbiologiske undersøkelser i Fisteråna, Hjelmeland kommune. Etterundersøkelser 2017. Ecofact rapport nr: 601. Litteratur
713 Ledje, U. P. 2018 2018 Kartlegging av elvemusling (Margaritifera margaritifera) i Kvassheimsåna, Hå kommune. Ecofact rapport nr.: 633 Litteratur
851 Ledje, U. P. 2020 2020 Ledje, U. P. 2020. Kartlegging av elvemusling i sørlige grein av Frøylandsbekken, Time kommune. Ecofact rapport 779, 16 s. Litteratur
63 Lehn, L. O. 2007 2007 Pers. medd. Lars Ove Lehn og Berger H.M. feltBIO Innmeldte opplysninger
462 Lian, P.2009 2009 Epost fra Petter Lian om elvemusling i Flytelva Innmeldte opplysninger
226 Lindgren, H.,M. 2006 2006 Fant elvemuslinger i Gjerpensdalen. Artikkel i Telemark Arbeiderblad. 10/7-2006. Litteratur
30 Loen, J. 1991 1991 Ornitologiske feltregistreringar. Verneplan IV for vassdrag, Møre og Romsdal fylke. Direktoratet for naturforvaltning, DN-notat 1991-11. 104 s. Litteratur
405 Lofotposten 1997 Artikkel i lofotposten 30/7-1997. "Perlejeger har plyndret Borgelva." Litteratur
456 Lorvik, M. og Tønset, K. 2013 2013 Høring - tillatelse til bygging av Vigda kraftverk - Melhus og Skaun kommuner. Litteratur
73 Lund, E. 2006 2006 Elvemuslingen i Leiravassdraget i Oppland 2006. Naturkompetanse notat 2006-5. Rapport til Fylkesmannens Miljøvernavdelingen, Oppland. 5 sider. Litteratur
877 Lunde, J. 2022 2022 Funn av elvemusling. Stemdalen, Suldal kommune Litteratur
217 Løvenskiold 1784 1784 Her må det inn mer. Litteratur
765 Magerøy, J - NINA 2016 Søknad om tillatelse til utsetting av elvemusling Annet
265 Magerøy, J 2005 2005 The freshwater pearl mussel (Margaritifera margaritifera L.) in the Oselva River : a population study of a red-listed species. BIBSYS Litteratur
917 Magerøy, J., Larsen, B.M. 2023 Veileder for flytting av ferskvannsmuslinger i Norge med hovedvekt på elvemusling Litteratur
699 Magerøy, J.H. & Larsen, B.M. 2017 2017 Elvemusling i Vassbotnbekken og Møllebekken, Birkenes kommune, Aust-Agder: Bestandsstatus og bevaringstiltak. - NINA Kortrapport 70. 28 s. Litteratur
813 Magerøy, J.H. & Larsen, B.M. 2018. 2018 Handlingsplan for elvemusling Margaritifera margaritifera i Agder - Status, trusler og tiltak (NINA Rapport 1424) Norsk institutt for naturforskning. Litteratur
821 Magerøy, J.H. & Larsen, B.M. 2019 2019 Evaluering av habitatkvalitet for juvenil elvemusling (Margaritifera margaritifera) i Trøndelag i 2018. Redoksmålinger i Fossingelva, Gråelvvassdraget, Sagelva, Slørdalselva og Terningelva. NINA Rapport 1623. Norsk institutt for naturforskning. Litteratur
818 Magerøy, J.H. 2017 2017 Elvemusling i Otra og sidebekker 2017. NINA Prosjektnotat 14. Norsk institutt for naturforskning. Litteratur
816 Magerøy, J.H. 2018 2018 Evaluering av habitatkvalitet for juvenil elvemusling (Margaritifera margaritifera) i Oslo og Akershus. Redoksmålinger i Askerelva, Movassbekken, Raudsjøbekken og Sognsvannsbekken (revidert utgave). - NINA Rapport 1418b. Norsk institutt for naturforskning. Litteratur
768 Magerøy, J.H. 2018 2018 Elvemusling (Margaritifera margaritifera) i Ereviksbekken. Tiltaksanalyse og søk etter elvemusling i øvre del av bekken. NINA Rapport 1452. Norsk institutt for naturforskning Litteratur
815 Magerøy, J.H. 2018 2018 Elvemusling i Hammerbekken, Aust-Agder. Status med henblikk på tilstand og utsetting av juvenil elvemusling. NINA Rapport 1563. Norsk institutt for naturforskning. Litteratur
819 Magerøy, J.H. 2018 2018 Elvemusling i Varhaugselvene. Søk etter elvemusling og tiltaksanalyse 2018. NINA Prosjektnotat 84. Norsk institutt for Naturforskning. Litteratur
817 Magerøy, J.H. 2019 2019 Evaluering av habitatkvalitet for juvenil elvemusling (Margaritifera margaritifera) i Oslo og Akershus i 2017 og 2018. Redoksmålinger i Askerelva, Movassbekken, Nitelva, Raudsjøbekken og Sognsvannsbekken. NINA Rapport 1540. Norsk institutt for naturforskning. Litteratur
832 Magerøy, J.H. 2020 2020 Tilførsel av næringsstoffer, partikler og tarmbakterier i Ereviksbekken. Tiltaksanalyse med henblikk på elvemusling. NINA Rapport 1724. Norsk institutt for naturforskning. http://hdl.handle.net/11250/2645560. Litteratur
830 Magerøy, J.H. 2020 2020 Evaluering av habitatkvalitet for juvenil elvemusling (Margaritifera margaritifera) i Oslo og Akershus fra 2017 til 2019. Redoksmålinger i Askerelva, Movassbekken, Nitelva, Raudsjøbekken, Sognsvannsbekken og Tunnsjøbekken. NINA Rapport 1697. Norsk institutt for naturforskning. Litteratur
831 Magerøy, J.H., Larsen, B.M., Wacker, S. & Karlsson, S. 2020 2020 Elvemusling i Vegårvassdraget (Storelva og Lilleelv), Aust-Agder. En lokal ørretmusling og en innført laksemusling? NINA Rapport 1702. Norsk institutt for naturforskning. Litteratur
833 Magerøy, J.H., Wacker, S. & Karlsson, S. 2020 2020 Elvemusling i Lerangsbekken og Leirangsbekken. Status i to vassdrag i Forsand, Rogaland. NINA Rapport 1717. Norsk institutt for naturforskning. http://hdl.handle.net/11250/2645280. Litteratur
12 Martin Råum Pers.medd. Innmeldte opplysninger
926 Mattson. J. 2005 2005 Innmeldte opplysninger
531 Matzow, D. 2009 2009 Epost fra Dag Matzow om Idalsbekken og Vålandsbekken. Innmeldte opplysninger
457 Megård, K. og Haukebø, T. 1993 1993 Elveperlemusling i Åmdalselva i Ørsta kommune Litteratur
358 Meisingset, E. 2011 2011 Notat på epost. Kort rapport fra leiting etter elvemusling i Lundselva og Inna i Verdal kommune. Annet
362 Meisingset, E. 2011 2011 NOTAT- Registrering av elvemusling i Trongdøla Litteratur
366 Meisingset. E. 2011 2011 NOTAT- Registrering av elvemusling i Levangerelva ved Langåselva. Litteratur
367 Meisingset. E. 2011 2011 NOTAT- Registrering av elvemusling i Inna ved Sul. Litteratur
365 Meisingset. E. 2011 2011 NOTAT- Registrering av elvemusling i Reinsjøbekken og Heståa. Litteratur
363 Meisingset. E. 2011 2011 NOTAT- Registrering av elvemusling i Storengelva. Litteratur
364 Meisingset. E. 2011 2011 NOTAT- Registrering av elvemusling i Ringfosselva og bekk mellom Hovatnet og Sagtjønna. Litteratur
174 Meland, V. 1999 1999 Utbredelse av store ferskvannsmuslinger i Eidskog kommune, Hedmark. En foreløpig oversikt. – Notat til Eidskog kommune 5.11.99. 8 s. Litteratur
614 Miljøanalyser. 2007. 2007 Ny registering av elveperlemusling. Sentrale dataregistre/internett
335 Moen, A., Lund,E. og Røkke, E. 2003 2003 Konsekvensrapport for mikrokraftverk i Mæleselva. Litteratur
651 Moen, R. 2009 2009 Avisartikkel NA - Populær friluftscamp. Namdalsavisa. Innmeldte opplysninger
388 Moen, T. 1970 1970 Må fikses Litteratur
382 Molversmyr, Å., Nilsen, M., Bayer, S. B., Bechmann, M. & Turtumøygard, S. 2009 Tiltaksanalyse for Figgjovassdraget. Rapport IRIS - 2009/012 Litteratur
50 Morten Halvorsen Pers.medd Morten Halvosen. Nordnorske ferskvannsbiologer Innmeldte opplysninger
266 Myking, R. 1994 1994 Elveperlemusling i Os. - Os kommune. Rapport. 16 s. Litteratur
655 Myklebust, M. 1996 1996 Trua arter i Sør-Trøndelag. Fylkesmannen i Sør-Trøndelag, Miljøvernavdelingen. Rapport 4/96. Litteratur
357 Myrvang. R. 2011 2011 Bestandsstatus hos elvemusling, margaritifera margaritifera i Øvja, Bindal kommune. Bacheloroppgave, Høgskolen i Nord-Trøndelag. Litteratur
199 Mørck A. 1964 1964 Bygdebok for Sigdal og Eggedal. Bind IV Litteratur
249 Naastad 1999 Epost. Skaff mer info Innmeldte opplysninger
630 Nastad, A. T.1999 1999 REETABLERING AV ELVEMUSLING (Margaritifera margaritifera) I ROSLANDSÅNA 1998/99. Rogaland Consultants a.s.November 1999. Litteratur
400 Naturbase Naturbase - Miljødirektoratet. Sentrale dataregistre/internett
781 Naturvernforbundet i Nord-Trøndelag 2018 Vilkårsrevisjon for Bogna Annet
154 Niels Sverdrup Thygeson Pers. medd. Innmeldte opplysninger
290 Nils Arne Hvidsten Pers. medd. Innmeldte opplysninger
763 Nils Roger Duuna 2018 Pers. medd Innmeldte opplysninger
693 Nilsen, E. 2016 2016 Skjellåa, Storelva, Svartvasselva, Lennaelva, Beingårdselva i Flatanger kommune. Notat. Litteratur
906 Norconsult AS 2022 Kartlegging av elvemusling i planområde for erosjonssikring i Byelva Litteratur
641 Nordvik, T. O.2009 2009 Epost til BML. Innmeldte opplysninger
602 Nordåsvannet vannområdeutvalg.2008 2008 Nordåsvannet vannområde. Tiltaksanalyse. Litteratur
629 NRK Rogaland. 2002 2002 Perledykk i Hå-elva. Hentet 29.04.2002 fra http://www.nrk.no/distrikt/rogaland/1549461.html Sentrale dataregistre/internett
377 NRK.no 2010 Innslag om at musling stopper omfattande vegarbeid. Annet
336 NRK.no 2012 Innslag om Enningdalselva på NRK. Annet
571 NVE 2002 2002 Supplering av Verneplan for vassdrag. Høringsdokument. Dokument nr 12 - 2002. Litteratur
600 Nygård, Ø. T., Nabbanja, R., Paulsen, R.N., Alvanopulou, M. & Petersen, S.M.2014 2014 Sustainability of the freshwater pearl mussel M. margaritifera and water quality in Haukås River. University of Bergen - BIO300. Autumn 2014. Litteratur
657 Nyland, H. N. 2006 2006 Vurdering av vannkvalitet og forurensningskilder i to elver i Malvik kommune. Valuation of the water quality in to rivers in Malvik municipality. Litteratur
387 Nøst, T. 1982 1982 Ferskvannsbiologiske og hydrografiske undersakelser i Høylandsvassdraget 1981. K. norske Vidensk. Selsk. Mus. Rapport Zool. Ser. 1982-2: 1-59. Litteratur
28 Oddvar Brenna Pers. medd. Oddvar Brenna, Fylkesmannen i Troms, landbruksavdelingen Innmeldte opplysninger
339 Oddvar Olsen 2013 Epost med kart over funn. Innmeldte opplysninger
13 Oddvar Åsvoll Pers. medd. Oddvar Åsvoll. Oppsynsmann Fjellstyre. Innmeldte opplysninger
770 Oddvar, O. & Wangen, G. 2018 2018 Undersøking av tilstand til elvemusling 2018 ved utløp Videtjørn, Ørsta kommune, Møre og Romsdal. Litteratur
548 Oftebrofamilien. 2007 2007 Oftebroslekten. Hentet 07.11.2007 fra http://www.oftebro.com/familie.shtml Sentrale dataregistre/internett
448 Ola Hegge Fiskeforvalter, Fylkesmannen i Oppland. Innmeldte opplysninger
45 Oldervik Finn Pers. medd. 2000? Innmeldte opplysninger
401 Oldervik, F. & Langelo, G. 2008 2008 Makkvasselva kraftverk i Hamarøy kommune i Nordland fylke. Virkninger på biologisk mangfold. Bioreg AS Rapport 2008-31. Litteratur
321 Ole Roar Olsen 1960 Meddelse fra Ole Roar Olsen som var en av guttene som ble dokumentert i Sett og Hørt i skog og mark. Jeger og fiske tidsskrift. Finn korrekt navn på blad. Litteratur
863 Olsen, K.-A.; Berger, H.M. og Skjøstad, M.B. 2019 2019 TOFA-Notat: Elvemusling Margaritifera margaritifera påvist i Nidelva Trondheim 2019. Litteratur
847 Olsen, K.-A.; Berger, H.M., Stensli, S.G og Skjøstad, M.B. 2020 2020 TOFA-Notat: Elvemusling Margaritifera margaritifera påvist i Nidelva Trondheim 2019 og 2020. Olsen, K.-A.; Berger, H.M., Stensli, S.G og Skjøstad, M.B. (2020) Litteratur
503 Olsen, K. M & Reiso, S. 2005 2005 Viktige naturtyper og artsmangfold i ferskvann i Akershus. Siste Sjanse rapport 2005-5. Stiftelse for bevaring av biologisk mangfold. Litteratur
530 Olsen, K. M. 2008 2008 Rødlistede ferskvannsorganismer i Aust-Agder - status 2008 Litteratur
225 Olsen, K.M. & Reiso, S. 2005 2005 Biologisk mangfold i Børsesjø, Skien kommune. Siste Sjanse rapport 2005-4 Litteratur
54 Osvald Floa Pers. medd. Osvald Floa. Tidligere lærer, ordfører og gårdbruker i Vega kommune. Innmeldte opplysninger
109 Ottesen, B. 2004 2004 Elvemusling Margaritifera margaritifera i Nyttingneselva i Flora kommune. Undersøking av bestand sumaren 2003 i samband med planar om steinsetting i delar av elva.FMSF - notat, ref:03/539-3/431.1/BOT Litteratur
156 Paulsen, J. A. 2006 2006 """Redningsplan for elvemuslingen"" Artikkel på www.raumnes.no 17/8-2006." Litteratur
380 Paulsen, J. A. 2008 2008 """Elvemusling-funn vekker oppsikt"" Artikkel på www.raumnes.no 23/5-2008" Litteratur
255 Pedersen, T. L. 2004 2004 """Kommunen overser giftutslipp"" Artikkel i BT.no 27/10-2004" Litteratur
62 Per Ivar Bergan Pers. medd. Per Ivar Bergan Tidl. DN Innmeldte opplysninger
860 Pettersen, O. & Ruud, T. 2019 2018 Søk etter elvemusling ved bruk av Miljø-DNA i Vannområde Orkla 2018. NINA Prosjektnotat 130. 11 s. Litteratur
381 Philstrøm, O. 2012 2012 """Ulovlig deponi ved Figgjoelva anmeldt"". Artikkel i Aftenbladet.no 4/6-2012." Litteratur
244 Pontoppidan, E. 1753 1753 Det første forsøg paa Norges naturlige historie. Andel del. - Kongelige Waysenhuses Bogtrykkeri, Kiøbenhavn. 487 s. [Nyopptrykk: Rosenkilde og Bagger, København 1977]. Litteratur
838 Postler C. og Espeda E.O. 2021 2021 Drivtelling av elvemusling ved Tengs i Bjerkreimsvassdraget 2021 Litteratur
912 Postler, C., Espedal, E.O. 2021 Drivtelling av elvemusling ved Tengs i Bjerkreimsvassdraget 2021 Litteratur
316 Prytz, Å. 1995 1995 Elveperlemusling i Nord-Trøndelag. Status pr 1995. Litteratur
326 Prytz, Å. 1995 1995 NOTAT Litteratur
594 Pulg, U., Falck, A. C., Falck, E. & Nielsen, M. B.2009 2009 Sjøørret i Apeltunvassdraget. Status og innspill til vassdragets restaurering. Bergens Sportsfiskere. Rapport 1/2009. Litteratur
270 Raddum, G.G. 2000 2000 Elvemusling (Margaritifera margaritifera L.) i Lonevassdraget, Osterøy. – Rapp. Lab. Ferskv. Økol. Innlandsfiske, Bergen 116. 10 s. Litteratur
245 Raknes, E. 1962 1962 Sett perlemuslingen uskadd ut igjen! - Jakt-fiske-friluftsliv 91: 551. Litteratur
310 Raymon Raymon Gruneier, fines på lista etter avisreportasje i Adressavisen Innmeldte opplysninger
144 Raymon Balstad Pers.medd. Innmeldte opplysninger
636 Refsdal, O. 1943 1943 På jakt etter diamanter. P. B. Holte forteller. Tell forlag. Litteratur
389 Reinertsen, H. og Langeland, A. 1981 1981 Kjemiske og biologiske forhold sommeren 1980 i Bjøra, Eida og Søråa i Nord-Trøndelag. K. norske Vidensk.Selsk. Mus. Rapport 2002. Ser. 1981-3: 1-22 . Litteratur
631 Riksarkivet. 2007 2007 Norge i 1743 - 4. Stavanger amt- Litteratur
910 Rikstad, A. 2023 Elvemuslingens status i Storbekken, Ognavassdraget, Steinkjer Kommune Litteratur
371 Rikstad, A. 2008 2008 NOTAT - Rapport fra befaring i Gråelvvassdraget 6/6-2008. Litteratur
864 Rikstad, A. 2019 2019 Dødelighet på elvemusling i Teigmoelva, Notat, Anton Rikstad, Fylkesmannen i Trøndelag Litteratur
844 Rikstad, A. 2020 2020 ELVEMUSLING I TEIGMOELVA (Renndalselva) - STATUS OG TILTAKSPLAN. Rikstad, A. 2020. Litteratur
883 Rikstad, A. og Berger, H.M. 2021 2021 FOSSINGELVA – STATUS FOR ELVEMUSLING 2021 Litteratur
862 Rikstad, pers. med. Anton Rikstad, Fiske- og elvemuslingforvalter hos Fylkesmannen i Trøndelag, Personlig meddelelse Innmeldte opplysninger
341 Rikstad, R. & Julien, K. 2009 2009 Elvemusling i Lennaelva og Teigmoelva, Flatanger kommune - Nord-Trøndelag. FMNT 6-2009. Litteratur
361 Rikstad, R. & Julien, K. 2010 2010 Elvemusling i i Nærøy kommune - Nord-Trøndelag. FMNT 2-2010. Litteratur
340 Rikstad, R. & Julien, K. 2012 2012 Elvemusling (Margaritifera margaritifera) i Flatanger kommune - Nord-Trøndelag. FMNT 3-2012. Litteratur
330 Rikstad,R. 2010 2010 Oksdøla Namdalseid, Rapport fra fiske og befaring 30. juli 2010. Notat. Litteratur
841 Roalsø E. 2019 2019 IKKE PRISSATTE KONSKEVENSER. REGULERINGSPLAN FOR HØYDEBASSENG OG NY VANNLEDNING I ÅREIDDALEN – PLAN 201807. Rapport Sweco. 2019. Litteratur
622 Robberstad, K. & Lura, H. 2002 2002 Ognavassdraget i Rogaland - Samanstilling av kjende verneverdiar. Ambio AS. Litteratur
172 Robert Karlsen Pers. medd. (Tlf 95089827) Innmeldte opplysninger
524 Roer, O. A. 2005 2005 Fulldøla kraftverk. Virkninger på biologisk mangfold - friluftsliv. Faun Naturforvaltning AS. Litteratur
385 Romundstad, K. 1995 1995 Driftsplan for Høylandsvassdraget. Søråa, Nordåa, Eida, Flakkan og Flåttelva. Litteratur
393 Rost, H. 1952 1952 Elveperlemusling (Margaritifera margaritifere L) i Nord-Norge. Fauna 5-1952. s.33-37 Litteratur
44 Rustad, M. & Sponås, L. 1996 1996 Elveperlemusling i Ulsetelva, Tingvoll kommune. Upubl. notat frå feltundersøking utført av elevar ved Tingvoll vidaregåande skole. På oppdrag frå Miljø- og næringsetaten, Tingvoll kommune. 2 s. Litteratur
697 Ruud, T. 2016 2016 Kartlegging av elvemusling (Margaritifera margaritifera) i Vannområde Orkla. Agdenes og Orkdal kommune. Mai - Juli 2016. Litteratur
108 Røisli, M. 1996 1996 Elveperlemusling i Øvre Eiker kommune. Rapport, 18 sider. Litteratur
649 Røyne, O. A. 2014 2014 Kartlegging, Elvemusling (Margaritifera margaritifera) Etter kloakkutslipp I Steinkjervassdraget. Litteratur
359 Råheim, S. B. 2009 2009 NOTAT- Befaringsrapport frå Storelva. Litteratur
620 Salthe. 2007 2007 Johannes Olson Kverme. Gards- og ættesoga for Haa, bind III Ogna, s. 175-176. Hentet 07.11.2007 fra http://www.salthe.com/tor/slekt/1167.html Sentrale dataregistre/internett
465 Saltveit, S.J, Brabrand, Å., Bremnes, T. og Pavels, H. 2012 2012 Tilstand for bunndyr, fisk, edelkreps og elvemusling i Akerselva etter utslipp av hypokloritt. Rapportnr.22. UiO: Naturhistorisk museum. Litteratur
208 Saltveit, S.J., Pavels, H., Bremnes, T. og Brabrand, Å. 2010 2010 Kartlegging av elvemusling i Buskerud. Rapp. Lab. Ferskv. Økol. Innlandsfiske, Oslo, 279, 25 s. Litteratur
161 Sandaas, K & Enerud, J. 2009 Skaltilväkst och kemisk undersökning av flodpärlemusslor från Leira, Norge. In Bivalvia konsultföretag. Litteratur
164 Sandaas, K 1995 1995 Befaring - kontroll av tidligere funn. Upublisert. Feltundersøkelser
510 Sandaas, K. & Enerud, J. 1995 1995 Registrering av ørret og elveperlemusling i Skarselva. Rapport nr: 5/95. Miljø- og næringsmiddeletaten. Natur og forurensingsavdelingen. Oslo kommune Litteratur
508 Sandaas, K. & Enerud, J. 1996 1996 Elvemusling Margaritifera margaritifera i Movannsbekken, Oslo kommune 1995. Utbredelse og bestandsstatus. Rapport 13/96. Litteratur
168 Sandaas, K. & Enerud, J. 1996 1996 Elvemusling Margaritifera margaritfera i Sørkedalselva, Oslo kommune. 1995. Utbredelse og bestansstatus. Rapport 32-1996. Litteratur
509 Sandaas, K. & Enerud, J. 1996 1996 Elvemusling Margaritifera margaritifera i Skarselva, Oslo kommune 1994. Utbredelse og bestandsstatus. Rapport nr. 21/96. Litteratur
169 Sandaas, K. & Enerud, J. 1998 1998 Registrering av forekomst og tetthet av ørret Salmo trutta i Sørkeldalselva. Oslo kommune 1995. Rapport 88-1998. Litteratur
167 Sandaas, K. & Enerud, J. 1998 1998 Elvemusling Margaritifera margaritfera i Sørkedalselva, Oslo kommune. 1995-1998. Utbredelse og bestansstatus. Rapport 12-1998. Litteratur
135 Sandaas, K. & Enerud, J. 2009 2009 Kartlegging av elvemusling Margaritifera margaritifera i Møre og Romsdal 2009 Litteratur
294 Sandaas, K. & Enerud, J. 2010 2010 Elvemusling i Strømselva 2010 Bruhaugen, Averøy kommune Møre og Romsdal. Litteratur
343 Sandaas, K. & Enerud, J. 2010 2010 Sandaas, K og Enerud, J.2010. Elvemusling i Leira 1998 - 2009. Nannestad kommune i Akershus og Lunner kommune i Oppland. Fylkesmannen i Oslo og Akershus, Miljøvernavdelingen, rapport 3/2010 Litteratur
193 Sandaas, K. & Enerud, J. 2010 2010 Undersøkelse av elvemusling Margaritifera margaritifera i Vesleelva, Sande kommune Vestfold fylke Litteratur
568 Sandaas, K. & Enerud, J. 2010 2010 Flomvoll ved Hakadal ungdomsskole. Hensyn til elvemusling i Nitelva og forslag til avbøtende tiltak. Nittedal kommune. Akershus fylke 2010. Litteratur
562 Sandaas, K. & Enerud, J. 2010 2010 Utbedring av Fv 287 vei og Øya bro. Hensyn til elvemusling i Nedalselva. Sigdal kommune, Buskerud fylke 2010. Litteratur
566 Sandaas, K. & Enerud, J. 2010 2010 Målestasjon for vannføring i Sørkedalselva. Hensyn til elvemusling. Tryvann vinterpark. Oslo kommune 2010. Litteratur
567 Sandaas, K. & Enerud, J. 2010 2010 Elvemusling. Ørfiskebekken og Nitelva. Nittedal kommune, Akershus fylke 2010. Litteratur
563 Sandaas, K. & Enerud, J. 2011 2011 Utbedring av Fv 287 vei og Øya bro. Hensyn til elvemusling i Nedalselva. Sluttrapport 2010 og 2011. Sigdal kommune, Buskerud fylke Litteratur
352 Sandaas, K. & Enerud, J. 2012 2012 Elvemusling i Tollerudelva. Undersøkelse og tiltak Sande kommune Vestfold 2012. Naturfaglige konsulenttjenester. Litteratur
592 Sandaas, K. & Enerud, J. 2012 2012 Merking av elvemusling. Fauna. Vol.64. Nr:2-4 2011. Litteratur
494 Sandaas, K. & Enerud, J. 2012 2012 Kartlegging av elvemusling Margaritifera margaritifera i Telemark 2012 Litteratur
345 Sandaas, K. & Enerud, J. 2012 2012 Kartlegging av elvemusling Margaritifera margaritifera i Hedmark fylke 2010, 2011 og 2012. Naturfaglige konsulenttjeneser. Litteratur
670 Sandaas, K. & Enerud, J. 2012. 2012 Prøvekrepsing i Tørstadvatnet og Vålvatnet Rissa kommune. Sør-Trøndelag 2012. Litteratur
496 Sandaas, K. & Enerud, J. 2013 2013 Elvemusling i Solnørelva Skodje, Ørskog og Vestnes kommuner Møre og Romsdal 2013 Litteratur
569 Sandaas, K. & Enerud, J. 2013 2013 Ny bru ved Åmot og mulig forekomst av elvemusling i Heggelielva. Oslo kommune. Oslo og Akershus fylker 2013. Litteratur
565 Sandaas, K. & Enerud, J. 2013 2013 Elvemusling i Lysakerelva. Oslo og Bærum kommuner. Oslo og Akershus 2013. Litteratur
570 Sandaas, K. & Enerud, J. 2013 2013 Kartlegging av elvemusling Margaritifera margaritifera. Hedmark fylke 2010, 2011, 2012 og 2013. Litteratur
495 Sandaas, K. & Enerud, J. 2013 2013 Elvemuslingen i Brusdalselva Ålesund kommune - Møre og Romsdal 2013 Litteratur
497 Sandaas, K. & Enerud, J. 2013 2013 Elvemusling Margaritifera margaritifera i Svortavikbekken 2013 Skodje kommune - Møre og Romsdal Litteratur
472 Sandaas, K. & Enerud, J. 2014 2014 Elvemusling Margaritifera margaritifera i øvre deler av Bremsa Drammen kommune, Buskerud fylke 2014 Litteratur
564 Sandaas, K. & Enerud, J. 2014 2014 Elvemusling Margaritifera margaritifera i Bremsa, ny bro Gutugata. Sande kommune. Vestfold. Litteratur
673 Sandaas, K. & Enerud, J. 2014 2014 Elvemusling Margaritifera margaritifera i Verkenselva - Asker kommune. Oslo og Akershus 2014. Litteratur
476 Sandaas, K. & Enerud, J. 2014 2014 Elvemusling Margaritifera margaritifera i Numedalslågen Flesberg og Rollag kommuner Buskerud fylke 2014 Litteratur
471 Sandaas, K. & Enerud, J. 2014 2014 Elvemusling Margaritifera margaritifera i øvre del av Alna og Breisjøbekken Oslo kommune 2014 Litteratur
470 Sandaas, K. & Enerud, J. 2014 2014 Elvemusling Margaritifera margaritifera i Jungerbekken Øvre Eiker kommune Buskerud fylke 2014 Litteratur
477 Sandaas, K. & Enerud, J. 2014 2014 Elvemusling Margaritifera margaritifera i Åroselva - Røyken kommune Buskerud fylke 2015 Litteratur
475 Sandaas, K. & Enerud, J. 2014 2014 Elvemusling i Lysakerelva Oslo og Bærum kommuner Oslo og Akershus 2014 Litteratur
474 Sandaas, K. & Enerud, J. 2014 2014 Elvemusling Margaritifera margaritifera i Lomma - Sandvikvassdraget Bærum kommune - Oslo og Akershus 2014 Litteratur
473 Sandaas, K. & Enerud, J. 2014 2014 Elvemusling Margaritifera margaritifera i Grøftåa, Løvhaugsåa og Gjerda Hedmark fylke 2014 Litteratur
491 Sandaas, K. & Enerud, J. 2014 2014 Kartlegging av elvemusling Margaritifera margaritifera Telemark 2014 Litteratur
584 Sandaas, K. & Enerud, J. 2015 2015 Elvemusling Margaritifera margaritifera i Sørkedalselva. Konsekvenser ved uttak av vann til snøproduksjon. Oslo kommune - 2015. Litteratur
672 Sandaas, K. & Enerud, J. 2015 2015 Elvemusling Margaritifera margaritifera i Skorgeelva - Andebu kommune. Vestfold fylke 2014. Litteratur
579 Sandaas, K. & Enerud, J. 2015 2015 Elvemusling Margaritifera margaritifera. Askerelva anadrom del. Asker kommune. A kershus fylke 2015. Litteratur
580 Sandaas, K. & Enerud, J. 2015 2015 Elvemusling Margaritifera margaritifera i Neselva. Asker kommune. Akershus fylke 2015. Litteratur
581 Sandaas, K. & Enerud, J. 2015 2015 Elvemusling Margaritifera margaritifera i Årungselva. Ås kommune - Akershus fylke 2015. Litteratur
582 Sandaas, K. & Enerud, J. 2015 2015 Elvemusling Margaritifera margaritifera i Bolvikelva. Skien kommune - Telemark 2015. Hensyn ved skogsdrift og kryssing av elva. Litteratur
583 Sandaas, K. & Enerud, J. 2015 2015 Elvemusling Margaritifera margaritifera i Straumen mellom Strengen og Hogga. Nome kommune - Telemark 2015. Litteratur
589 Sandaas, K. & Enerud, J. 2015 2015 Elvemusling Margaritifera margaritifera. Flyttning til sidebekker i Nitelva. Nittedal kommune. Akershus 2015. Litteratur
489 Sandaas, K. & Enerud, J. 2015 2015 Elvemusling Margaritifera margaritifera i Gjersjøelva Oppegård kommune Akershus fylke 2015 Litteratur
588 Sandaas, K. & Enerud, J. 2015 2015 Elvemusling Margaritifera margaritifera i Litleåna i Hellandsvassdraget. Eigersund kommune. Rogaland fylke 2015. Litteratur
585 Sandaas, K. & Enerud, J. 2015 2015 Elvemusling Margaritifera margaritifera i Kampåa nedre del. Nes kommune. Akershus fylke 2015. Litteratur
587 Sandaas, K. & Enerud, J. 2015 2015 Elvemusling Margaritifera margaritifera i Fiskåna. Strand kommune. Rogaland fylke 2015. Litteratur
686 Sandaas, K. & Enerud, J. 2016 2016 Registrering av ørret i sidebekker til Nitelva. Nittedal kommune. Akershus 2015 Litteratur
734 Sandaas, K. & Enerud, J. 2016 2016 Kartlegging av elvemusling Margaritifera margaritifera i Møre og Romsdal 2016 Feltundersøkelser
687 Sandaas, K. & Enerud, J. 2016 2016 Elvemusling Margaritifera margaritifera i sidevassdrag til Numedalslågen. Larvik kommune - Vestfold 2015. Litteratur
688 Sandaas, K. & Enerud, J. 2016 2016 Elvemusling i Sandvikselva og Lysakerelva. Oslo og Bærum kommuner. Oslo og Akershus 2015. Litteratur
703 Sandaas, K. & Enerud, J. 2016 2016 Elvemusling Margaritifera margaritifera i Brekkedammen i Akerselva. Oslo kommune, Oslo og Akershus fylker 2016. Litteratur
674 Sandaas, K. & Enerud, J. 2016 2016 Elvemusling Margaritifera margaritifera i Numedalslågen - terskelstrekning. Rollag kommune. Buskerud fylke 2015. Litteratur
726 Sandaas, K. & Enerud, J. 2016 2016 Kartlegging av elvemusling Margaritifera margaritifera Telemark 2016 Feltundersøkelser
690 Sandaas, K. & Enerud, J. 2016 2016 Kartlegging av elvemusling Margaritifera margaritifera og vertsfisk for larvestadiet. Telemark 2015. Litteratur
689 Sandaas, K. & Enerud, J. 2016 2016 Elvemusling Margaritifera margaritifera i Telemarkskanalen mellom Vrangfoss og Eidsfoss. Nome kommune - Telemark 2015. Litteratur
707 Sandaas, K. & Enerud, J. 2017 2017 Utbredelse og bestandsstatus for elvemusling Margaritifera margaritifera i Tauåna og Spjodåna. Strand og Hjelmeland kommuner, Rogaland fylke 2016. Litteratur
706 Sandaas, K. & Enerud, J. 2017 2017 Status for elvemusling Margaritifera margaritifera i Sognsvannsbekken. Oslo kommune 2016. Litteratur
704 Sandaas, K. & Enerud, J. 2017 2017 Elvemusling Margaritifera margaritifera i Telemarkskanalen mellom Kjeldal og Lunde sluser, Nome kommune, Telemark fylke 2017. Litteratur
287 Sandaas, K. & Enerud, J: 2010 2010 Nytt kryss E39/FV661 - Digernesskiftet Hensyn til elvemusling i Svortavikbekken. Skodje kommune, MR Fiks Litteratur
846 Sandaas, K. & Enerud. J. 2019 2019 Edelkreps Astacus astacus og elvemusling Margaritifera margaritifera i Eksetvassdraget. Indre Fosen kommune, Trøndelag 2019. Sandaas, K. og Enerud. J. Litteratur
507 Sandaas, K. 1989 1989 Akerselva Naturverdier Forvaltning og skjøtsel. Rapport nr. 1/89 Litteratur
512 Sandaas, K. 1994 1994 Forekomst av elveperlemusling i Movannsbekken i Maridalen, Oslo kommune. Notat. Litteratur
75 Sandaas, K. 1997 1997 Notat datert 27.08.1997 (innringing etter muslingreportasje i Aftenposten). Annet
122 Sandaas, K. 1997 1997 Notat datert 27.08.1997. Annet
125 Sandaas, K. 2006 2006 Samlet status for elvemusling Margaritifera margaritifera i Oslo og Akershus fylker 2006. Rapport fra Fylkesmannen i Oslo og Akershus, Miljøvernavdelingen. Ikke publisert. Litteratur
134 Sandaas, K. 2006 2006 Elvemusling i Lysakerelva 1998-2000, Oslo og Bærum kommuner. Notat til Miljøvernavdelingen, 3 sider. Litteratur
511 Sandaas, K. 2008 2008 Epost fra Kjell Sandaas Innmeldte opplysninger
165 Sandaas, K. 2008 2008 Rekruttering hos elvemusling Margaritifera margaritfera i Sørkedalselva, Oslo kommune. 1995-2007. Rapport 1/2008. Litteratur
682 Sandaas, K. 2010 2010 Tiltak for å styrke elvemuslingen i Leira Nannestad kommune 2010-2011. Litteratur
678 Sandaas, K. 2010 2010 Tiltak for å styrke elvemuslingen i Kampåa Nes kommune Akershus fylke 2010-2011. Litteratur
685 Sandaas, K. 2010 2010 Elvemusling i Rausjøbekken, Børtervassdraget Enebakk kommune, Akershus fylke. Tiltak 2010-2011. Litteratur
555 Sandaas, K. 2011 2011 Historisk lokalitet for elvemusling Hurum kommune, Buskerud fylke. Notat. Litteratur
679 Sandaas, K. 2011 2011 Tiltak for å styrke elvemuslingen i Kampåa Nes kommune Akershus fylke 2010-2011. Årsrapport 2011. Litteratur
683 Sandaas, K. 2011 2011 Tiltak for å styrke elvemuslingen i Leira Nannestad kommune, Akershus fylke. Årsrapport 2011. Litteratur
681 Sandaas, K. 2012 2012 Tiltak for å styrke elvemuslingen i Movannsbekken og Skarselva i Oslo kommune 2000-2012. Litteratur
684 Sandaas, K. 2012 2012 Tiltak for å styrke elvemuslingen i Leira Nannestad kommune, Akershus fylke. Årsrapport 2012. Litteratur
680 Sandaas, K. 2012 2012 Tiltak for å styrke elvemuslingen i Kampåa Nes kommune Akershus fylke 2010-2013. Årsrapport 2012. Litteratur
386 Sandaas, K. 2013 2013 Uttak av vann til snøproduksjon og mulig forekomst av elvemusling i Heggelielva, Oslo kommune, Oslo og Akershus fylker 2013. Litteratur
526 Sandaas, K. 2013 2013 Elvemusling i Bøelva. Notat på epost fra Kjell Sandaas. Innmeldte opplysninger
453 Sandaas, K. 2013 2013 Utbredelse og bestandstatus for Elvemusling(Margaritifera margaritifera) i Møre og Romsdal 2013. Naturfaglige konsulenttjenester. Litteratur
493 Sandaas, K. 2014 2014 Epost fra Kjell Sandaas Innmeldte opplysninger
675 Sandaas, K. 2015 2015 Rapportering tiltaksmidler truete arter 2015. Elvemusling - kunstig infeksjon i kar og gjenfangst. Litteratur
676 Sandaas, K. 2015 2015 Rapportering tiltaksmidler truete arter 2015. Elvemusling - infisering i kar og gjenfangst. Litteratur
492 Sandaas, K. 2015 2015 Epost fra Kjell Sandaas Innmeldte opplysninger
701 Sandaas, K. og Enerud, E. 2017 2017 Utbredelse og bestandsstatus hos elvemusling Margaritifera margaritifera i Bergselva 2000-2016. Larvik kommune, Vestfold. Litteratur
90 Sandaas, K. og Enerud, J. upublisert Annet
124 Sandaas, K. og Enerud, J. 1996 1996 Elvemusling Margaritifera margaritifera i Akerselva. Undersøkelse av mulig forekomst i forbindelse med bygging av ny dam. Oslo kommune, Etat for miljørettet helsevern og næringsmiddeltilsyn. Rapport nr. 17/96: 1-5. Litteratur
128 Sandaas, K. og Enerud, J. 1998 1998 Elvemusling Margaritifera margaritifera i Skarselva. Oslo kommune 1994-1997. Bestandsstatus og utbredelse. Helsevernetaten. Rapport nr: 10/1998, 21 sider. Litteratur
120 Sandaas, K. og Enerud, J. 1998 1998 Elvemusling Margaritifera margaritifera i Alnavassdraget, Oslo kommune 1998. Miljø- og næringsmiddeletaten. Rapport 63/98: 1-13. Litteratur
126 Sandaas, K. og Enerud, J. 1998 1998 Elvemusling Margaritifera margaritifera i Movannsbekken. Oslo kommune 1995-1997. Bestandsstatus og utbredelse. Helsevernetaten. Rapport nr: 8/1998, 21 sider. Litteratur
130 Sandaas, K. og Enerud, J. 1998 1998 Elvemusling Margaritifera margaritifera i Gørjabekken. Oslo kommune 1997. Bestandsstatus og utbredelse. Miljø- og næringsmiddeletaten. Rapport nr: 29/98, 13 sider. Litteratur
129 Sandaas, K. og Enerud, J. 1998 1998 Elvemusling Margaritifera margaritifera i Dausjøelva, Oslo kommune 1996-1997. Bestandsstatus og utbredelse. Helsevernetaten. Rapport nr: 9/1998. Litteratur
131 Sandaas, K. og Enerud, J. 2002 2002 Elvemusling Margaritifera margaritifera i Leiravassdraget 1998-2002. Fylkesmannen i Oslo og Akershus, Miljøvernavdelingen. Ikke publisert. Litteratur
121 Sandaas, K. og Enerud, J. 2005 2005 Svanemusling i Akershus. Status 2004. Fylkesmannen i Oslo og Akershus, Miljøvernavdelingen. Rapport nr. 1-2005: 1-15. Litteratur
123 Sandaas, K. og Enerud, J. 2005 2005 Flat dammusling i Akershus fylke, bestandsstatus 2005. Med kommentarer om andemusling i felles bestand. Fylkesmannen i Oslo og Akershus, Miljøvernavdelingen. Rapport nr. 2/2005: 1-26. Litteratur
127 Sandaas, K. og Enerud, J. 2006 2006 Forvitring av skall av elvemusling Margaritifera margaritifera (L.), s. 83-88. I Arvidsson, B. og Söderberg, H.(red.). 2006. Flodpärlmussla - vad behöver vi göra för att rädda arten? Karlstad University Studies 2006:15. Litteratur
173 Sandaas, K. og Enerud, J. 2008 2008 Elvemusling i Trøftåa Nord-Odal kommune, Hedmark fylke. Rapport til Nord-Odal kommune. 12 sider. Litteratur
136 Sandaas, K. og Enerud, J. 2009 2009 Kartlegging av elvemusling Margaritifera margaritifera i Vestfold 2009 Litteratur
735 Sandaas, K. og Enerud, J. 2010 2010 Overvåking elvemusling Oslo og Akershus fylker 2010 Feltundersøkelser
437 Sandaas, K. og Enerud, J. 2010 2010 Kartlegging av elvemusling Margaritifera margaritifera i Møre og Romsdal 2010. Litteratur
433 Sandaas, K. og Enerud, J. 2010 2010 Kartlegging av elvemusling Margaritifera margaritifera i Hedmark fylke 2010. Litteratur
925 Sandaas, K. og Enerud, J. 2010 2010 Kartlegging av elvemusling Margaritifera margaritifera i Møre og Romsdal 2010 Litteratur
435 Sandaas, K. og Enerud, J. 2011 2011 Kartlegging av elvemusling Margaritifera margaritifera i Møre og Romsdal 2011 Litteratur
427 Sandaas, K. og Enerud, J. 2011 2011 Kartlegging av elvemusling Margaritifera margaritifera i Hedmark fylke 2010 og 2011. Litteratur
423 Sandaas, K. og Enerud, J. 2011 2011 NOTAT - Elvemusling i Akerselva 2011. Litteratur
420 Sandaas, K. og Enerud, J. 2012 2012 Elvemusling i Nitelva 1998 – 2012. Nittedal kommune, Akershus 2012. 25 sider m/vedlegg. Litteratur
418 Sandaas, K. og Enerud, J. 2012 2012 Elvemusling i Bråtaåa 2000 – 2012. Eidskog kommune, Hedmark 2012. 15 sider inkl. vedlegg. Litteratur
419 Sandaas, K. og Enerud, J. 2012 2012 Elvemusling i Finsrudelva 2000 – 2012. Eidskog kommune, Hedmark 2012. 16 sider inkl. vedlegg. Litteratur
436 Sandaas, K. og Enerud, J. 2012 2012 Kartlegging av elvemusling Margaritifera margaritifera i Møre og Romsdal 2012 Litteratur
426 Sandaas, K. og Enerud, J. 2013 Elvemuslinger i Glitra. Lier kommune, Akershus 2013. 4 sider. Litteratur
733 Sandaas, K. og Enerud, J. 2013 2013 Tiltak for å styrke elvemuslingen i Kampåa Nes kommune Akershus fylke 2010-2013 Foreløpig rapport 2013 Feltundersøkelser
421 Sandaas, K. og Enerud, J. 2013 2013 Elvemusling i Askerelva 2013. Asker kommune, Akershus 2013. 13 sider. Litteratur
422 Sandaas, K. og Enerud, J. 2013. 2013 Elvemusling Margaritifera margaritifera i Sognsvannsbekken. Oslo kommune 2013. 14 sider. Litteratur
732 Sandaas, K. og Enerud, J. 2013. 2013 Tiltak for å styrke elvemuslingen i Leira Nannestad kommune, Akershus fylke Foreløpig rapport 2013 Feltundersøkelser
856 Sandaas, K. og Enerud, J. 2015 2015 Sandaas, K. og Enerud, J. 2015. Edelkreps Astacus astacus og elvemusling Margaritifera margaritifera i Eksetvassdraget. Sør-Trøndelag 2015. Rapport til Rissa kommune. 22 sider. Litteratur
744 Sandaas, K. og Enerud, J. 2016 2016 Utbredelse og bestandsstatus for elvemusling Margaritifera margaritifera i Mosjøbekken 2005 - 2016. Enebakk kommune, Oslo og Akershus fylker. 13 sider. Litteratur
718 Sandaas, K. og Enerud, J. 2016 2016 Elvemusling Margaritifera margaritifera i Mosjøbekken - status. Enebakk kommune, Akershus fylke 2016. 14 sider Litteratur
720 Sandaas, K. og Enerud, J. 2016 2016 Overvåking av elvemusling Margaritifera margaritifera i Finsrudåa 2012-2015. Eidskog kommune, Hedmark. 21 sider inkl. vedlegg. Litteratur
722 Sandaas, K. og Enerud, J. 2016 2016 Kartlegging av elvemusling Margaritifera margaritifera i Sokna. Sokndal kommune, Rogaland fylke 2016. 12 sider. Litteratur
723 Sandaas, K. og Enerud, J. 2016 2016 Forsøk med flytting av elvemusling Margaritifera margaritifera til sidebekker i Nitelva. Nittedal kommune, Akershus 2016. 14 sider Litteratur
725 Sandaas, K. og Enerud, J. 2016 2016 Elvemusling i Bråtaåa 2000 – 2016. Eidskog kommune, Hedmark 2016. 21 sider inkl. vedlegg. Litteratur
742 Sandaas, K. og Enerud, J. 2016. 2016 Rekruttering hos elvemusling Margaritifera margaritifera. i Kampåa 2008-2016. Nes kommune, Akershus fylke. Rapport, 11 sider. Litteratur
736 Sandaas, K. og Enerud, J. 2017 2017 Utbredelse og bestandsstatus for elvemusling Margaritifera margaritifera i Akerselva 2017. Oslo kommune, Oslo og Akershus. Rapport 17 sider. Litteratur
743 Sandaas, K. og Enerud, J. 2017 2017 Elvemusling Margaritifera margaritifera i Telemarkskanalen mellom Kjeldal og Lunde sluser, Nome kommune, Telemark fylke 2017. 12 sider. Litteratur
721 Sandaas, K. og Enerud, J. 2017 2017 Utbredelse og bestandsstatus for elvemusling Margaritifera margaritifera i Bolvikelva 2017. Skien kommune, Telemark fylke. Rapport, 19 sider Litteratur
719 Sandaas, K. og Enerud, J. 2017 2017 Status for elvemuslingen i Storelva. Ny riksvei 70 TingvollMeisingset. Tingvoll kommune, Møre og Romsdal fylke 2016. 17 sider. Litteratur
746 Sandaas, K. og Enerud, J. 2017 2017 Utbredelse og bestandsstatus for elvemuslingen i Surna. Surnadal kommune. Møre og Romsdal 2017. Rapport. 10 sider. Litteratur
730 Sandaas, K. og Enerud, J. 2017. 2017 Kartlegging av elvemusling Margaritifera margaritifera i Karmøy kommune, Rogaland 2017. 15 sider. Litteratur
745 Sandaas, K. og Enerud, J. 2017. 2017 Utbredelse og bestandsstatus. Elvemusling Margaritifera margaritifera i Randselva 2017. Ringerike og Jevnaker kommuner, Buskerud og Oppland fylker. Rapport, 14 sider. Litteratur
727 Sandaas, K. og Enerud, J. 2017. 2017 Kartlegging av elvemusling Margaritifera margaritifera i 6 vassdrag på Uksenøya. Ålesund og Skodje kommuner, Møre og Romsdal 2017. 11 sider. Litteratur
741 Sandaas, K. og Enerud, J. 2017. 2017 Utbredelse og bestandsstatus for elvemusling Margaritifera margaritifera i Hjelmelandsvassdraget 2017. Hjelmeland kommune, Rogaland fylke. Rapport, 14 sider. Litteratur
739 Sandaas, K. og Enerud, J. 2017. 2017 Utbredelse og bestandsstatus for elvemusling Margaritifera margaritifera i Lomunda 2017. Rindal kommune, Møre og Romsdal. Rapport, 22 sider. Litteratur
731 Sandaas, K. og Enerud, J. 2017. 2017 Elvemusling Margaritifera margaritifera og ørret i «Revetalbekken». Re kommune, Vestfold fylke 2017. 11 sider. Litteratur
738 Sandaas, K. og Enerud, J. 2017. 2017 Utbredelse og bestandsstatus for elvemusling Margaritifera margaritifera i Kaldholelva 2017. Hareid kommune, Møre og Romsdal. Rapport, 16 sider. Litteratur
740 Sandaas, K. og Enerud, J. 2017. 2017 Utbredelse og bestandsstatus for elvemusling Margaritifera margaritifera i Nøkkelvassåa 2017. Grue kommune, Hedmark. 22 sider. Litteratur
747 Sandaas, K. og Enerud, J. 2017. 2017 Utbredelse og bestandsstatus for elvemusling Margaritifera margaritifera i Åbyelva 2017. Kragerø kommune, Telemark fylke. Rapport, 16 sider. Litteratur
729 Sandaas, K. og Enerud, J. 2017. 2017 Kartlegging av elvemusling Margaritifera margaritifera i utvalgte deler av Åsnes, Kongsvinger og Grue kommuner, Hedmark 2017. 16 sider. Litteratur
776 Sandaas, K. og Enerud, J. 2018 2018 Utbredelse og bestandsstatus hos elvemusling Margaritifera margaritifera i Svortavikbekken 2018. Skodje kommune, Møre og Romsdal. Rapport 10 sider. Litteratur
779 Sandaas, K. og Enerud, J. 2018 2018 Undersøkelse av elvemusling Margaritifera margaritifera i Fet og AurskogHøland kommuner 2018. Akershus fylke. 9 sider. Litteratur
786 Sandaas, K. og Enerud, J. 2018 2018 Merking og gjenfunn av elvemusling Margaritifera margaritifera i Movannsbekken 1996 - 2017 Oslo kommune Litteratur
787 Sandaas, K. og Enerud, J. 2018 2018 Feltverifisering av miljøDNA som metode for finne elvemusling Margaritifera margaritifera Eksempelet Skjærsjøelva 2018 Oslo kommune Litteratur
778 Sandaas, K. og Enerud, J. 2018. 2018 Utbredelse og bestandsstatus hos elvemusling Margaritifera margaritifera i Sokna. Soknedal kommune, Rogaland fylke 2018. 16 sider. Litteratur
775 Sandaas, K. og Enerud, J. 2018. 2018 Elvemusling Margaritifera margaritifera gjenfunnet i Tovdalselva i 2018. Birkenes kommune, Agder fylke. Notat, 4 sider. Feltundersøkelser
737 Sandaas, K. og Enerud, J. 2018. 2018 Utbredelse og bestandsstatus hos elvemusling Margaritifera margaritifera i Bergselva 2000-2017. Larvik kommune, Vestfold. 15 sider. Litteratur
780 Sandaas, K. og Enerud, J. 2018. 2018 Elvemusling Margaritifera margaritifera I Trysilelva og Elta 2018. 14 sider. Litteratur
773 Sandaas, K. og Enerud, J. 2018. 2018 Overvåking av elvemusling Margaritifera margaritifera i Løvhaugsåa 2018. Grue kommune, Hedmark fylke. 13 sider. Litteratur
777 Sandaas, K. og Enerud, J. 2018. 2018 Undersøkelse av elvemusling Margaritifra margaritifera i Ålefjærbekken 2018. Kristiansand kommune. Agder fylke. 7 sider. Litteratur
790 Sandaas, K. og Enerud, J. 2019 2019 Tiltaksplan for elvemusling Margaritifera margaritifera i Raudsjøbekken 2018. Enebakk kommune. Litteratur
789 Sandaas, K. og Enerud, J. 2019 2019 Merking og gjenfunn av elvemusling i Skarselva 1997-2018. Oslo kommune. Litteratur
793 Sandaas, K. og Enerud, J. 2019 2019 Overvåking av elvemusling Margaritifera margaritifera i Fuglestadåna og Tverråna 2019. Litteratur
797 Sandaas, K. og Enerud, J. 2019 2019 Vertsfisk for elvemusling Margaritifera margaritifera i Bolvikelva og Åbyelva 2019. Skien og Bamble kommuner, Telemark. Litteratur
788 Sandaas, K. og Enerud, J. 2019 2019 Merking og gjenfunn av elvemusling i Dausjøelva 1998-2018. Oslo kommune. Litteratur
794 Sandaas, K. og Enerud, J. 2019 2019 Senket vannspeil i Grinidammen i Lysakerelva. Konsekvenser og tiltak for edelkreps, elvemusling og fisk. Oslo og Bærum kommuner, Oslo og Viken 2019. Litteratur
795 Sandaas, K. og Enerud, J. 2019 2019 Overvåking av elvemusling Margaritifera margaritifera i Svarthølbekken. 2019. Drangedal og Skien kommuner. Litteratur
796 Sandaas, K. og Enerud, J. 2019 2019 Overvåking av elvemusling Margaritifera margaritifera i Brynjebekken. 2019. Eigersund kommune. Rogaland fylke. Litteratur
792 Sandaas, K. og Enerud, J. 2019 2019 Status for elvemuslingen i Storelva. Ny riksvei 70 Tingvoll-Meisingset. Tingvoll kommune, Møre og Romsdal fylke 2019. Litteratur
791 Sandaas, K. og Enerud, J. 2019 2019 Overvåking av elvemusling Margaritifera margaritifera i Hustadelva 2019. Fræna kommune, Møre og Romsdal fylke. Litteratur
785 Sandaas, K. og Enerud, J. 2019. 2019 Utbredelse og bestandsstatus hos elvemusling Margaritifera margaritifera i Bergselva 2000-2018. Tiltak for å styrke rekruttering. Larvik kommune, Vestfold. Litteratur
808 Sandaas, K. og Enerud, J. 2020 2020 Undersøkelse av elvemusling Margaritifera margaritifera etter påvisning av miljøDNA i Ørelva, Enningsdalsvassdraget og 3 bekker på Hurumlandet 2020. Oslo og Viken. Litteratur
798 Sandaas, K. og Enerud, J. 2020 2020 Undersøkelse av elvemusling Margaritifera margaritifera i Hildreelva og Alvestadelva 2020 i forbindelse med legging av strømkabler som krysser elveløpene. Haram kommune, Møre og Romsdal fylke. Litteratur
799 Sandaas, K. og Enerud, J. 2020 2020 Elvemusling Margaritifera margaritifera i Fjellsåna. 2020. Strand kommune, Rogaland fylke. Litteratur
800 Sandaas, K. og Enerud, J. 2020 2020 Elvemusling Margaritifera margaritifera i Sogsåna og Saglandsbekken 2020. Bjerkreim kommune, Rogaland fylke. Litteratur
802 Sandaas, K. og Enerud, J. 2020 2020 Funn av elvemusling Margaritifera margaritifera i Bjerkreimselva i 2020. Eigersund kommune, Rogaland fylke. Litteratur
803 Sandaas, K. og Enerud, J. 2020 2020 Undersøkelse av elvemusling Margaritifera margaritifera i Ålvundelva og Åsprongbekken i 2020. Sunndal og Tingvoll kommuner, Møre og Romsdal fylke. Litteratur
804 Sandaas, K. og Enerud, J. 2020 2020 Overvåking av elvemusling Margaritifera margaritifera i Haddalselva 2020. Ulstein kommune, Møre og Romsdal fylke. Litteratur
805 Sandaas, K. og Enerud, J. 2020 2020 Overvåking av elvemusling Margaritifera margaritifera i Nitelva 2020. Nittedal kommune, Viken fylke. Litteratur
806 Sandaas, K. og Enerud, J. 2020 2020 Forsøk med flytting av elvemusling Margaritifera margaritifera til sidebekker i Nitelva 2015-2020. Nittedal kommune, Viken. Litteratur
807 Sandaas, K. og Enerud, J. 2020 2020 Undersøkelse av elvemusling Margaritifera margaritifera etter påvisning av miljøDNA i Ørelva, Enningsdalsvassdraget og 3 bekker på Hurumlandet 2020. Oslo og Viken. Litteratur
814 Sandaas, K. og Enerud, J. 2020 2020 Funn av elvemusling Margaritifera margaritifera i Bolgvatnet i 2020. Kristiansund kommune, Møre og Romsdal. Litteratur
874 Sandaas, K. og Enerud, J. 2021 2021 Overvåking av elvemusling Margaritifera margaritifera i Hobølelva 2019, 2020 og 2021. Hobøl kommune, Oslo og Viken fylker. Litteratur
873 Sandaas, K. og Enerud, J. 2021 2021 Tiltak for å bedre bestandene av elvemusling og vertsfisk i Dausjøelva, Skarselva og Movannsbekken 1996-2021. Oslo kommune Litteratur
876 Sandaas, K. og Enerud, J. 2021 2021 Sluttrapport for elvemusling i Storelva 2016-2021. Ny riksvei 70 Tingvoll-Meisingset. Tingvoll kommune, Møre og Romsdal fylke 2021 Litteratur
872 Sandaas, K. og Enerud, J. 2021 2021 Elvemusling Margaritifera margaritifera i Mandalselva i 2021. Agder fylke. Litteratur
875 Sandaas, K. og Enerud, J. 2021 2021 Overvåking av elvemusling Margaritifera margaritifera i Skallelva 2021.  Molde kommune, Møre og Romsdal fylke Litteratur
812 Sandaas, K. og Enerud, J. 2021 2021 Overvåking av elvemusling Margaritifera margaritifera i Svarthølbekken 2019-2020. Skien og Drangedal kommuner, Vestfold og Telemark fylke. Litteratur
809 Sandaas, K. og Enerud, J. 2021. 2021 Kartlegging av mulige tiltak for å bedre habitatet til elvemusling og vertsfisk i Dausjøelva, Skarselva og Movannsbekken 2020. Oslo kommune. Litteratur
810 Sandaas, K. og Enerud, J. 2021. 2021 Overvåking av elvemusling Margaritifera margaritifera i Hobølelva 2019 og 2020. Hobøl kommune, Oslo og Viken fylker. Litteratur
811 Sandaas, K. og Enerud, J. 2021. 2021 Kartlegging av elvemusling Margaritifera margaritifera i Bøelva 2020. Skien og kommune, Vestfold og Telemark fylke. Litteratur
870 Sandaas, K. og Enerud, J. 2022 2022 Kartlegging av elvemusling Margaritifera margaritifera i Galtetjønnbekken 2022. Siljan kommune, Telemark og Vestfold fylke. Litteratur
879 Sandaas, K. og Enerud, J. 2022 2022 Overvåking av elvemusling Margaritifera margaritifera i Tennfjordelva 2021. Ålesund kommune, Møre og Romsdal fylke Litteratur
871 Sandaas, K. og Enerud, J. 2022 2022 Undersøkelse av elvemusling i Bollielva i Hustadvika kommune 2022. Møre og Romsdal. Litteratur
390 Sandaas, K., Dolmen, D., Rikstad, A. & Riseth, T. 2003 2003 Fugler fråtser i elvemusling tørkesomrene 2002 og 2003. – Fauna 56(4) 2003: 168-171. Litteratur
923 Sandaas, K., Enerrud, J. 2023 Kartlegging av elvemusling i Burudelva 2023. Bærum, Oslo og Viken fylker. Litteratur
903 Sandaas, K., Enerud, J. 2022 Undersøkelse av elvemusling i tiløpsbekker til Vasskorvatnet, Oselva, Ådalselva og Strandelva Litteratur
891 Sandaas, K., Enerud, J. 2019 Edelkreps Astacus astacus og elvemusling Margaritifera margaritifera i Eksetvassdraget. Indre Fosen kommune, Trøndelag, 2019 Litteratur
927 Sandaas, K., Enerud, J. 2023 Kartlegging av elvemusling i Mjerma 2022-23. Aurskog-Høland kommune Oslo og Viken fylke. Litteratur
911 Sandaas, K., Enerud, J. 2018 Utbredelse og bestandstatus hos elvemusling Margaritifera margaritifera i Leira. Lunner komune, Oppland fylke 2018 Litteratur
904 Sandaas, K., Enerud, J. 2022 Overvåking av elvemusling i Solnørelva Litteratur
894 Sandaas, K., Enerud, J. 2022 Undersøkelse av elvemusling Margaritifera margaritifera etter påvisning av miljøDNA i Isieva i Bærum kommune 2022. Oslo og Viken Litteratur
915 Sandaas, K., Enerud, J. 2016 Kartlegging av elvemusling Margaritifera margaritifera Telemark 2016 Litteratur
928 Sandaas, K., Enerud, J. 2015 Elvemusling Margaritifera margaritifera i øvre deler av Aulivassdraget og Skorgeelva Re og Andebu kommuner Vestfold 2015 Litteratur
350 Sandaas, K., Enerud, J. & Larsen, J. 2012 2012 Elvemusling Margaritifera margaritifera i Numedalslågen 2004-2009. Utbredelse og populasjonsstatus. Vestfold fylke. Fylkesmannen i Vestfold. Rapport nr. 1-2012 Litteratur
498 Sandaas, K., Enerud, J. & Vestad T. S. 2013 2013 Kartlegging av elvemusling Margaritifera margaritifera i Møre og Romsdal 2013 Litteratur
91 Sandaas, K., Enerud, J. og Larsen, J.I. upublisert Annet
774 Sandaas, K., Enerud, J. og Linløkken, A. 2018 2018 Overvåking av elvemusling Margaritifera margaritifera i Høgsjøbekken 2018. Åsnes kommune, Hedmark fylke. Rapport 13 sider. Litteratur
724 Sandaas, K., Enerud, J. og Spikkeland, I. 2016 2016 Utbredelse og bestandsstatus. Elvemusling Margaritifera margaritifera i Tunnsjøbekken 2016. Aurskog-Høland kommune, Akershus fylke. Rapport 19 sider Litteratur
159 Sandaas, K., Enerud, J. og Wivestad, T, 2011 Elvemusling i Kampåa, Nes kommune, Akershus 2008-2010. Litteratur
897 Sandaas, K., Enerud. J. 2022 Tiltak for å styrke elvemuslingen i Leira. Nannestad kommune, Viken Fylke Litteratur
76 Sandaas, K., Wivestad, T. og Enerud, J. 2007 2007 Elvemusling Margaritifera margaritifera i Leiravassdraget 1998-2002. Fylkesmannen i Oslo og Akershus, Miljøvernavdelingen. Rapport 1/2007. Litteratur
112 Sandaas, K., Wivestad, T. og Enerud, J. 2009 2009 Elvemusling Margaritifera margaritifera i Børtervassdraget. Enebakk kommune i Akershus fylke. Fylkesmannen i Oslo og Akershus, Miljøvernavdelingen. Litteratur
611 Sandaas, K.2009 2009 Epost til BML om funn av glochidier på gjeller av laks. Innmeldte opplysninger
479 Sandaas, Kjell. 2014 2014 Utbredelse og bestandsstatus Elvemusling Margaritifera margaritifera Oslo og Akershus 2014 Litteratur
466 Sandaas, Kjell. 2014 2014 Utbredelse og bestandsstatus Elvemusling Margaritifera margaritifera Hedmark 2014. Litteratur
671 Sandaas. K. & Enerud, J. 2014 2014 Elvemusling Margaritifera margaritifera i Hoffselva - Oslo kommune. Oslo og Akershus 2014. Litteratur
464 Sandass, K. og Enerud, J. 2008 2008 Elvemusling i Julussa. Åmot og Elverum kommuner. Hedmark fylke 2008. Litteratur
463 Sandass, K. og Enerud, J. 2013 2013 Kartlegging av elvemusling Margaritifera margaritifera Telemark 2013 Litteratur
467 Sandass, K. og Enerud, J. 2014 2014 Elvemusling Margaritifera margaritifera i Hølenselva - Vestby kommune Oslo og Akershus 2014. Litteratur
839 Sandring S., Fosså A. og Ege S-K. 2019 2021 Kartlegging av elvemusling i Sauabekken, Eigersund kommune 2019. Notat fra Fylkesmannen i Rogaland. Litteratur
916 Sandring, S. 2022 Rapport - Bruk av handlingsplanmidler til elvemusling i Rogaland 2022 Litteratur
886 Sandring, S. 2020 2020 Dokumentasjon av elvemusling i Bergaelva, Vindafjord kommune 2020 Litteratur
887 Sandring, S. Ege, S-K. 2021 2021 Dokumentasjon av elvemusling i Muslandsåna, Tysvær kommune 2021 Litteratur
885 Sandring, S. Ege, S-K. Røyneberg, Trine. 2021 2021 Kartlegging av elvemusling i Kvednabekken, Eigersund kommune 2021 Litteratur
890 Sandring, S., Ege, S.K. og Røyneberg, T.S. 2021 Kartlegging av elvemusling i Kvednabekken, Eigersund kommune 2021 Litteratur
206 Sandstad, K. & Enerud, J. 2009 2009 Undersøkelse av elvemusling Margaritifera margaritifera i Lier kommune. Buskerud Litteratur
192 Simonsen, L. 2008 Elvemsling i Numedalslågen - Hvittingfoss til larvik by. Litteratur
195 Simonsen, L. & Johansson, G.R. 2008 2008 Registrering av elvemusling (Margaritifera margaritifera) i Storelva i Goksjøvassdraget Litteratur
92 Simonsen, L. 2004 2004 Elvemusling ved Halle mølle - Bergselva. Kartlegging og vurdering i forbindelse med planlegging av minikraftverk. Rapport utarbeidet av Naturplan, 3 sider. Litteratur
93 Simonsen, L. 2005 2005 Elvemusling i Numedalslågen, Daleelva og Herlandselva. Naturplan 2005. Rapport til Den grønne Dalen, 16 sider. Litteratur
94 Simonsen, L. 2007 2007 Elvemusling i Numedalslågen, Daleelva og Herlandselva. Naturplan 2007. Rapport til Den grønne Dalen. Litteratur
514 Simonsen, L. 2009 2009 Økologiske vannkvalitet i Numedalslågen basert på analyser av bunndyr i 2008 Litteratur
696 Simonsen, L. og Sandem, K. 2012 2012 Undersøkelse av fiskebiologi og elvemusling i Bergselva. Norconsult. Notat nr.:BM-1. Litteratur
480 Sjursen, A.D. & Kjærstad, G. 2014 2014 Kartlegging av elvemusling (Margaritifera margaritifera) i Trøndelag, 2014 Litteratur
549 Skarpeid, K. A. 2004 2004 Fra Rosseland i Greipstad til Monsøya i Søgne. Med sidelinjer fra Tårne i Søgne og Ryen i Tveit til Eik i Søgne. Skarpeid Slektshistorie. Våre forfedres historie gjennom tidene. Del 71. Litteratur
881 Skei, J. 2021 (Sweco) 2021 Elvemuslingundersøkelse i Vålvasselva og Eksetelva, Indre Fosen kommune. Litteratur
878 Skei, J. 2022 (Sweco) 2022 Miljøundersøkelse i Vålvasselva og Eksetelva, Indre Fosen kommune Litteratur
882 Skei, J. 2022 (Sweco) 2022 Miljøundersøkelse i Vålvasselva og Eksetelva, Indre Fosen kommune Litteratur
375 Skålvik, Å. 2010 2010 Forvaltingsplan for Einsetvågen/Nåsvatnet fuglefredingsområde. FMMR rapport 14-2010 Litteratur
523 Slettemo, K. H. 2014 2014 Naturvernerne vil kjempe for elvemuslingen. Telen.no. Hentet 17.12.2014 fra http://www.telen.no/nyheter/hjartdal/naturvernere-vil-kjempe-for-elvemuslingen-1.8462613 Sentrale dataregistre/internett
502 Solberg, S. 2006 2006 Pers.medd. Sverre Solberg 26.6.2006. Innmeldte opplysninger
162 Solberg, S. 2007 2007 Elvelangs på Romerike. Leira fra Hadeland til Øyeren. Lillestrøm 2007 Litteratur
640 Sommerfelt, O. H. 1799 1799 Topographisk journal for Norge. Syvende bind. 24=26. Hefte. Kort beskrivelse over Finmarken. Side 101-177. Litteratur
458 Sommerset, R. og Vistnes, H. 2013 2013 Drivtelling 2013 - Gytefiskregistrering i Forsåvassdraget. Litteratur
922 Statkraft AS 2023 Kartlegging av elvemusling i Surna ved Sandhølen og Olavshølen 2023 Litteratur
836 Statsforvalteren i Rogaland, 2021 2021 Rapport - Handlingsplanmidler til elvemusling i Rogaland 2020. Statsforvalteren i Rogaland. Litteratur
519 Staum, T. 1996 1996 Vassdragsplan for Etna. Strekningen Høljarast - samløp med Dokka. Revidert i henhold til formannskapets sak nr. 66/96. Nordre Land kommune. Litteratur
842 Staven F.R. 2011 2011 Elvemusling. Befaringsrapport fra Svartosbekken(Fonnbekken) og Skjellbekken i Aure Kommune. Aqua-Kompetanse AS. 2011 Litteratur
81 Stein Sorkness Pers. medd. Innmeldte opplysninger
264 Steinar Kålås Pers.medd (email) Innmeldte opplysninger
257 Steinar Kålås 2008 2008 Kartlegging av elvemusling (Margaritifera margaritifera L.) i Hordaland Litteratur
149 Stokland, J. N 2000 2000 Biologisk mangfold i Ski kommune. Skog og landskap rapport 6-2000. 121 s. Litteratur
543 Stomnås, J. 1974 1974 Finsland. II. Nærings- og kulturlivet. Finsland Sogelag Litteratur
241 Strøm, B. 1888 1888 Norges land og folk topografisk-statistisk beskrevet. XI. Stavanger amt. - H.Aschehoug & Co., Kristiania. 410 s. Litteratur
639 Størset, L. 2007 2007 Øvre Forsland kraftverk. Leirfjord kommune. Nordland fylkeskommune. Konsekvenser for naturmiljø. Sweco grøner. Litteratur
347 Svala, S. T. 2012 2012 "Artikkel i Sagat 11/8-2012 s12-13. ""En natur perle gjenfunnet""" Annet
637 Syvertsen, P. O. 2004 2004 Undersøkelse over forekomst av elvemusling og amfibier i og ved Ranfjordvassdragene. Litteratur
608 Sæbø skole.2001 2001 Historien til Lisjeelva. Litteratur
282 Sægrov, H., Kålås, S. & Hellen, B.A. 2009 2009 Ferskvassbiologiske undersøkingar i Åheimsvassdraget i 2009 Litteratur
852 Sæland R., Berger H.M., Skjøstad M.B., Fossøy F., Hanssen M.G., 2019 2019 Sæland R., Berger H.M., Skjøstad M.B., Fossøy F., Hanssen M.G., 2019, Kartlegging av elvemusling Margaritifera margaritifera i Søndre Fosen Vannområde. Hitra, Frøya, Hemne, Snillfjord og Agdenes kommune. Litteratur
179 Sætre Torgal Pers.medd. Innmeldte opplysninger
578 Søyland, R. 2015 2015 Ny Prestbru Fv. 44 Sokndal – Miljøverdier, vurderinger og aktuelle avbøtende tiltak. Litteratur
77 Taranger, A. 1890 1890 De norske perlefiskerier i ældre tid. Historisk Tidsskrift. Tredie række, 1:186-237. Litteratur
215 Telen link 2008 "Her er den ""forsvunnede"" elveperlemuslingen. Publisert 02.07.2008. Telen.no" Annet
337 Tengs, K. 2013 2013 E-post datert 2/3-2013 Innmeldte opplysninger
801 Tengs, Sigve. 2020 2020 E-post datert 20.08.2020 Innmeldte opplysninger
160 Terje Wivestad Fylkesmannen i Oslo/Akershus Feltundersøkelser
750 Thaulow, J. & Hawley, K. 2017 2017 Utvidet kartlegging av elvemusling (Margaritifera margaritifera ) i Randselva nedstrøms Kistefos Museet. 7 sider Litteratur
749 Thaulow, J. & Hawley, K. 2016  2016 Kartlegging av elvemusling ( Margaritifera margaritifera ) i Randselva nedstrøms Kraftstasjon Kistefoss I og II ved Kistefos Museet. 9 sider Litteratur
78 Thor Midteng Pers. medd. Innmeldte opplysninger
527 Tidemand-Ruud, J. 1897 1897 Land- og ferskvandsmollusker i Kragerø omegn Litteratur
645 Tidemann, A. 1995 1995 Notat - Vedr. elvemusling i Tevla - Meråker. Innmeldte opplysninger
921 TOFA 2021 Flytting av elvemusling fra tiltaksområde ved Nydalsdammen til Leirfossen (2021) Litteratur
60 Torbjørn Alm Pers. medd. Innmeldte opplysninger
171 Tore Quenild Pers. medd. Tore Quenild. Fiskeforvalter Fylkesmannen i Hedmark. Innmeldte opplysninger
538 Torland, O. 2001 2001 Flerbruksplanen for Audnavassdraget. Sluttrapport. Litteratur
536 Tryland, T. 1977 1977 Litt meir om perle-fisket i Audna Annet
535 Tryland, T. 1977 1977 Perle-fisket i Audna var ei viktig inntekts-kjelde før i tida. Lindesnes (avis). Annet
331 Tyyse,T. & Rabbestad, K. 2010 2010 Konsekvensvurdering for utbygging av Rapfossen småkraftverk. Namdalseid kommune 2010. Ambio Miljørådgivning. Litteratur
766 Tønset, K. 2017 2017 Tillatelse - utsetting av elvemusling i Slørdalselva - Snillfjord kommune - Norsk institutt for naturforskning NINA Annet
609 UIB.1999 1999 Registreringer foretatt av Surnadal VGS. Vann.ifm.uib. Litteratur
157 Ukjent 2009 Elvemusling Margaritifera margaritifera i Børtevassdraget. Uten Rapp. Enebakk kommune, Akershus fylke. Litteratur
95 Unneberg, S.H. 2001 2001 Jakt og fiske. I Sem og Slagen - en bygdebok. Bind 2, kulturhistorie, del 2. Høgskolen i Vestfold 2001. Litteratur
753 Varingen 2018 Hvor er muslingen? Annet
402 Vars-Gaup, R. A. 2009 2009 Epost fra Robert A. Vars-Gaup Innmeldte opplysninger
185 Vibe, J. 1895 1895 Norges land og folk topografisk-historisk beskrivelse med enkelte vigtigere statistiske data. V. Buskeruds amt. - Jacob Dybwads forlag, Kristiania. 336 s. Litteratur
595 Vibe, J.1896 1896 Norges land og folk. Topografisk-historisk-statistisk beskrivelse. XII. Søndre Bergenhus Amt Litteratur
272 Vindsnes, Øyvind E-post Innmeldte opplysninger
827 Værøy, N., Torgersen, P. & Mikkelsen, K.O. 2018 2018 Overvåkning av innsjøer og elver i Ryfylke og Haugalandet vannområder 2017. COWI. Rapport. Feltundersøkelser
709 Våge, K. Ø. 2017 2017 Problemkartlegging i vassdrag med elvemusling i Vannområde Orkla. Faun rapport 020-2017. Litteratur
35 Wangen, G. & Oddvar, O. 1993 1993 Rapport frå feltundersøking - Åmdalselva. Ørsta kommune, Miljøvernleiaren. Notat, 3 s. + kart. Litteratur
284 Wangen, G. 2000 2000 Kartlegging av elvemusling i Bondalselven, Ørsta kommune. Miljø. Litteratur
36 Wangen, G., 1993 1993 Rapport frå feltundersøking - Bjørdalselva og Bondalselva. Ørsta kommune, Miljøvernleiaren. Notat, 2 s. + kart. Litteratur
840 Wegter J. 2019 2019 Overvåking åv elvemuslinger i Kvernsjøelvå, Indre Fosen. 2019. Litteratur
896 Wegter, J. 2021 Rapport - Trua arter Elvemusling i Kvernsjøelva; overvåking og informasjonstiltak Litteratur
902 Wegter, J., Haga, I. 2022 Rapport for overvåking/kartlegging elvemusling i Kvernsjøen/Rissastraumen gid: 2162, Indre Fosen Litteratur
550 Wergeland, N. 1963 1963 Christiansands beskrivelse. Skrifter utgitt av Kristiansand museum - nr. 1. Universitetsforlaget Litteratur
505 Westengen, Oda. T. 2001 2001 Mogreina - mer enn beinmel. Romerikes Blad/Romerike 04.09.01. Avisartikkel. 2 s. Annet
79 Westly, T. og Rustadbakken, A. 2003 2003 Fagutredning, Fisk og ferskvannsøkologi i Fallselva, Søndre Land kommune 2002. Naturkompetanse, rapport 2003-2, 31 sider. Litteratur
222 Wille, H.J. 1786. 1786 Beskrivelse over Sillejords præstegield i Øvre-Tellemarken i Norge. – Gyldendals forlag/J.R. Thiel, Kiøbenhavn. [Ny utgave 1989, Lokalhistorisk Forlag, Espa]. Litteratur
276 Willgohs, J.F. 1954 1954 Elveperlemusling (Margaritana margaritifera) funnet ytterst på Stadt. - Fauna 7: 94. Litteratur
86 Wilse, J.N. 1779 1779 Physisk, oeconomisk og statistisk Beskrivelse over Spydeberg Præstegield og Egn i Aggershuus-Stift udi Norge. - C.S. Schwach, Christiania (Oslo). (Ny utg. 1991, Valdisholm forlag, Rakkestad.) Litteratur
370 Winje, B. 2003 2003 Elveperlemuslingundersøkelse sommeren 2003 Litteratur
338 Wæhre, A. 2012 2012 Kartlegging av elvemusling (Margaritifera margaritifera) i Nord-Trøndelag 2012. Fylkesmannen i Nord-Trøndelag Litteratur
484 Wæhre, A. 2014 2014 Elvemusling (Margaritifera margaritifera) i Nord-Trøndelag 2013 og 2014 Litteratur
859 Zambon, S.B. 2021 2021 Oversikt over lokaliteter som skal samles inn til kultiveringsanlegg 2021. Miljødirektoratet. Innmeldte opplysninger
186 Ødegård, E. 2010 2010 """Dette er vedlikehold"".Artikkel nettavisen 8/9-2010." Litteratur
59 Øi, K.F. 2006 2006 Forekomst av elvemusling, Margaritifera margaritifera, i Elstadelva - strekningen Hervollhøla-Rossetnes. Knut Fredrik Øi, Master i Naturforvaltning ved UMB. Litteratur
148 Økland & Økland 1998 1998 Samling/kartotek over opplysninger samlet av Økland & Økland. Universitet i Bergen. Samlingen er gitt videre til Bjørn Mejdell Larsen på NINA. Vitenskaplige samlinger
243 Økland, J. 1961 1961 Bunndyr fra Hå-elva på Jæren. - Fauna 14: 154-156 Litteratur
647 Østerås, T. R. 2014 2014 Notat - Elvemusling i Tevla 2014. Innmeldte opplysninger
754 Østerås, T. R. 2018 2018 Elvemusling i Tevla 2018. Feltundersøkelser
309 Øverland, T. 2003 2003 Brev etter befaring Litteratur
648 Øvrelid, K. & Kjøsnes, A. J.2014 2014 Notat - Søknad om flytting av elvemusling i Hofstadelva, Stjørdal kommune. Innmeldte opplysninger
554 Øygard, E. 2007 2007 Den norske folkeviseringen. Ei melding i heftet "Folkedansen i 20 aar. 1903-1923". I Sigdal og Eggedal. Hentet 07.11.2007 fra http://www.folkedans.com/folkedans/den_norske_folkeviseringen_EINAR_OYGARD2.htm Litteratur
606 Øygard, R.1997 1997 Perlemusslingar i Hustadvassdraget. Litteratur
263 Åsmund Tysse Pers.medd. Innmeldte opplysninger
15 Åsmund, P. 1995 1995 Elveperlemusling i Nord-Trøndelag. Status pr. 1995 Litteratur
Elvemusling i Norge
Statsforvalteren i Trøndelag, Miljøvernavdelingen, Kristian Julien SFTL
Norsk institutt for naturforskning, Bjørn Mejdell Larsen NINA